Maranatha Media Philippines

Mga buklet

Ang Karunungan ng Diyos

Ang may Anak ay may buhay. Bakit kaya ito? Sapagkat sa Anak ng Diyos ay namamalagi ang dalisay na puso ng isang masunuring Anak sa Kanyang Ama. Siya ay laging gumagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa Ama. Mayroon din siyang pagpapala at pagmamahal ng Ama. Ang puso ng Anak ay lubos na nakasalalay sa pag-ibig ng Kanyang Ama.

Misyon ni Cristo sa Mundo

Itinaas ni Cristo ang katangian ng Diyos, na ibinibigay sa kanya ang papuri, at binibigyan siya ng pagpapala, ng buong hangarin ng Kanyang sariling misyon sa mundo, upang maituwid ang mga tao sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos. Si Cristo ay nakabihis sa harap ng mga tao ng biyaya ng ama at ng walang kaparis na pagiging perpekto ng Ama. Sa kanyang pagdarasal bago siya ipako sa krus, ipinahayag niya, “Ipinakita ko ang iyong pangalan.” “Niluwalhati kita sa mundo; Natapos ko na ang gawaing ibinigay mo sa akin upang gawin.” Nang makamit ang layunin ng kanyang misyon, - ang paghahayag ng Diyos sa mundo, - inihayag ng Anak ng Diyos na ang kanyang gawain ay nagawa, at ang ugali ng Ama ay ipinakita sa mga kalalakihan. (ST Enero 20, 1890, par. 9}

Orihinal na pag-ibig

Mayroon tayong pag-asa na maari maibalik ang ating mga puso

pabalik sa orihinal na Pag-ibig.

Pagpapatawad sa Bibliya

Ang katibayan para sa lahat ng nabanggit na katotohanan ay ibinibigay sa pag-aaral na ito. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang kapatawaran, na palagi tayong pinatawad ng Diyos, ay nakakatulong na maiangat sa atin ang anumang pasanin ng pagkakasala at kahihiyan. Tanggapin ang malayang inalok na kapatawaran ng Diyos at makakaranas ka ng malaking kapayapaan ng isip at isang malinis na budhi. Nawa ang librong ito ay lubos na hikayatin kang lumapit sa Kanya.

Sinuri Ang Krus At Nakatagpo Ang Krus

Bakit hiniling ang krus at sino ang nangangailangan nito? Bakit kinakailangan ang Krus para sa ating kaligtasan? Nasiyahan ba ang poot ng Diyos sa pagkamatay ng kanyang anak? Ano ang hustisya ng Diyos at naiiba ito sa ating hustisya? Bakit inihambing ni Hesus ang Kanyang Sarili sa isang tanso na ahas sa isang poste? Ano ang sinabi sa atin ng santuwaryo ng Israel tungkol sa krus?