Maranatha Media Philippines

Other Languages

Afrikaans ဗမာ Cebuan Chin English Français Deutsch 國語 ภาษาไทย اردو

Si Kristo ang larawan ng di-nakikitang Diyos, at sa pamamagitan ni Kristo ay nilikha ang lahat ng bagay. (Col 1:15-16)

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko.” (Juan 14:6)

Bakit nilikha ng Diyos Ama ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na Kanyang Anak? Bakit may Anak ang Diyos? Bakit kailangan nating dumaan sa Anak para maabot ang Ama? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nasa puso ng agham ng kaligtasan.

Kung mauunawaan natin ang kaugnayan ng Diyos sa Kanyang bugtong na Anak, at ang kanilang kaugnayan sa iba pang bahagi ng sansinukob, mayroon tayong susi sa pag-unawa sa mismong nilikha at lahat ng naririto. Para sa lahat ng bagay ay nilikha sa huwaran na ito ng Ama-Anak, at sa relasyon na ito ay ang mapagmahal na huwaran para sa lahat ng mga relasyon.

Clicky