Maranatha Media Philippines

31-IKAPULO

Nai-post Agosto 25, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
355 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/30-the-gift-of-prophecy
Use with the 'Recognition of God's Abundant Blessings' here: https://maranathamedia.com/download/view/gods-last-message-of-love-chart-folder-version-4

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/lesson-31.docx

Kamatuuran Sining Tion

31. IKAPULO

Indi kita tanan mga manugwali okon mga misyunaryo,pero kita tanan pwedi magsuporta sa kaluwasan sang mga kalag paagi sa aton mga palangitan-an sa ikapulo nga aton gina-uli sa Ginoo kag mga halad nga aton nahatag sa Iya. Ang matuud sina, may Biblianhon nga sistema sang ekonomiya, kag iini amo ang malg-on nga sistema. Ginhatag na daan pa kag gnsulat sa Biblia basi sa Diosnon nga katuyoan.paagi sa pagsunod sini nga sistema indi lamang kita partner sang Dios sa Iyang Kawsa; ang mahimo nga pagpadayon ang buluhton sang pagbantala kag kita gid may malig-on kag kasigurohan sa Iyang pagpakamaayo.

1 Timoteo 6:7,10    Ang matuod, sang pagkatawo naton diri sa kalibutan wala kita sing may gindala, kag kon mapatay kita, wala man kita sing may madala halin sa kalibutan.10 Kay kon kuwarta na gani ang aton palabihon, amo ina ang halinan sang tanan nga klase sang kalainan. Ang iban nga mga tawo, sa sobra nga handom sang kuwarta, nagtalang na sa pagtuo kag napuno sang kalisod ang ila tagipusuon.

Material ang sintro sang panulokan sang kalibutan karon, kg masami nga ang kadaugan ginatakus sa ko nano ang natipon kag naangkon nga mga pagkabutang kag mangad. Apang aton tan-awon nga sa kamatayon, waly bisan ano nga aton madala. Ang gugma sa kwarta nagguba sang madamung katawhan basi sa mga experiensya.

Salmo 24:1          Ang bug-os nga kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini iya sang Ginoo.

May bug-os gid nga katungud ang Dios sa aton mga kinitaan. Kag mga naangkon, sa pagkamatuud, ang tanan nga ini Iya. Tulugyanan lamang kita sini tanan nga mga gasa.

Salmo 50:10-12           kay akon ang tanan nga sapat:ang mga sapat sa kagulangan,ang mga baka sa linibo ka mga bukid,11 ang tanan nga pispis sa mga bukid,kag ang mga sapat sa latagon.12 Kon gutumon ako indi ko kamo pagpangayuan sang pagkaon,tungod kay akon ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.

Hageo 2:8           Kay ang mga pilak kag mga bulawan akon.

Ang pagkabutang sang Dios upod na ang mga sapat, mga kapispisan kag tanan nga mga malahalon nga mga materyalis. Bilang Siya ang Manunuga, kinamatarung Niya nga magpanag-Iya sini tanan.

Deuteronomio 8:17-18     Basi bala masiling kamo sa inyo kaugalingon, ‘Paagi sa akon gahom kag kusog naangkon ko ini tanan nga manggad.’ 18 Pero dumdumon gid ninyo nga ang Ginoo nga inyo Dios amo ang naghatag sa inyo sang abilidad nga magmanggaranon kamo, kag ginhimo niya ini agod matuman niya ang iya kasugtanan nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginatuman niya gani ini subong.

Sa madamu nga kabangdanan bangud  sang ilang pagpangabudlay, magasiling ka sa imo kaugalingon; “bangud sa akon pagtinguha, naangkon ko ini tanan.” Indi pagkalipati nga mahangpan nga kon wala ang Dios naghatag sa imo sang kinabuhi nga libre kag kusug sa adlaw adlaw, wala ka sing bisan anong mahimo. Busa, ang tuud sina, ang bisan ano nga imong nabaton, magbahin ang Dios dira.

Levitico 27:30      Ang ikanapulo nga parte sang tanan nga patubas iya na sang Ginoo.

Bisan tuud nga ang tanan Iya sang Dios, wala siya nagmando nga iuli ang tanan—ang ikapulo lang. Kon aton gid usisaon ang sitwasyon, ang Dios maayo. Kay ngaa? Siya ang halus nagapangabudlay tapus kita ang nagabaton sang suhol. Kon sa husto gid nga pag-updanay sa negosyo. Sa pag-uli sang ika-pulo,  nagkahulugan ina nga ibalik sa Iya ang 10% sang ko nano ang aton ganansya ukon nabaton. Kona abi may nabaton kita nga 100 gikan sa aton pagtrabaho, ang 10% sini 10 ka peso.

Genesis 14:18-20    Ginsugata man siya ni Melkizedek nga hari sang Salem kag pari sang Labing Mataas nga Dios. May dala si Melkizedek nga tinapay kag bino. 19 Ginbendisyunan niya si Abram nga nagasiling: “Kabay pa nga bendisyunan ka Abram sang Labing Mataas nga Dios nga naghimo sang langit kag sang duta. 20 Dalayawon ang Labing Mataas nga Dios nga nagpadaog sa imo batok sa imo mga kaaway!” Dayon ginhatag ni Abram kay Melkizedek ang ikanapulo sang tanan nga butang nga iya nakuha sa inaway.

Madamu ang nagahunahuna nga ang pag-ikapulo para lang sa mga Judeo apang yari si Abraham naghatag sing ikapulo sa pari nga si Melkisedek. Ang Israelinhon nga mga kasugoan, wala pa napasad sa sining panahon.  Pero si Abraham nakahibalo na daan sang sistema sang Ekoniya nga langitnon ang “ikapulo”. Sa Genesis 28:22 si Jacob nagsaad sa pagbalik sang Iyang tanan nga ikapulo sa Dios. Sa libro lang sang Genesis, ang panahon nga iyang nasulat naglambot sa 2000 ka mga tuig nga may yara lamaang 50 ka mga kapitulo. Nagalangkub ini sang isa ka masangkad nga mga Prinsipyo, apang ini indi naton mapisapisa sing husto ang ditalye. Walay sapayan, mathag kaayo nga ang ikapulo, daan pa nga ginahimo.

Mateo 23:23         “Kaluluoy kamo nga mga manunudlo sang Kasuguan kag mga Pariseo, kamo nga mga hipokrito! Nagahatag kamo sa Dios sang inyo ikanapulo bisan sa mga panakot sa pagkaon, pero ginabaliwala ninyo ang mas importante nga mga sugo parte sa matarong nga pagkabuhi, pagkamaluluy-on, kag pagkamasaligan. Maghatag kamo sang inyo ikanapulo pero indi ninyo pag-ibaliwala ang mas importante nga mga sugo. 

Pabor bala si Jesus sa pagbalik sang ikapulo? Diri, ginpunto ni Jesus  nga ang paghatag sang ikapulo sing maid-id dapat updan man sang katumtum sa iban pa nga mga importanting butang kaangay sang — paghukom nga matarung, kaluoy kag pagtoo. Sia nag siling  “ini dapat inyong pagbuhaton.” Sa iban nga pulolongon, dapat magbayad kamu sang ikapulo, pero indi nyo kalipati ang iban nga mas importante nga mga isyu”. Si Jesus mismo pabor sa ikapulo..

 

ANO ANG GAMITAN SANG IKAPILO?

Numeros 18:20-21    Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Aaron, “Kamo nga mga pari wala sing may mapanubli nga duta sa Israel, kay ako mismo ang maghatag sang inyo mga kinahanglanon.21 “Kon parte sa mga Levita, bayaran ko sila sa ila nga serbisyo sa Tolda. Ihatag ko sa ila ang tanan nga ikanapulo nga ginahatag sang mga Israelinhon bilang parte nila. 

Ang mga Levinhon walay duta nga napanubli, okon mga negosyo, kag wala sila nagatrabaho para makasweldo. Mga ministro sila sang mga tawo kag nagtrabaho sa Dios bilang manugtatap sa templo kag sang mga pag-alagdan sini. Ginkilala ini sang Dios bilang pinakaimportante, kag ang mga libinhon amo ang magabuhat sini sa bug-os nilang kabuhi.ang ila palangabuhian naggikan sa ikapulo, nga ginhatag sang onse niya ka mga utod okon kabikahan.

 

PAANO NAMAN ANG SA BAG-ONG KATIPAN?

1 Corinto 9:13-14   Indi bala nga nahibaluan ninyo nga ang mga nagaalagad sa templo dira man nagakuha sang ila pagkaon? Kag ang mga nagaalagad sa halaran nagakuha man sang ila parte sa mga butang nga ginahalad sa halaran. 14 Sa amo man nga paagi, nagsugo ang Ginoo nga ang mga nakabaton sang Maayong Balita dapat nga magbulig sa mga kinahanglanon sang mga manugwali sang Maayong Balita agod mabuhi sila.

Sa bersikulo 13 nagapakighambal sa mga  nagaministerio sa tabernakulo. Wala liwan kund ang mga livenhon in bilang nahinambit sa una nga texto nga mga “nagakabuhi sa mga butang sang Templo”, okon sadtong nagadwat sang ikapulo. Si Pablo nagkumpara sa ila mga ministro sang maayong balita sa pagsiling, “yadtong nagwali sang maayong balita magakabuhi sa maayong balita”. Buot silingon, sila man magabaton sang ikapulo bilang mangin-ilang bahin kaangay sa mga livenhon sadto sa daan nga katipan. Diosnong plano kag metodo ini agud nga masuportahan ang buluhaton sa pagpalapnag sang mensahi sang maayong balita. Samtang nga sang si Pablo nagapangabudlay didto sa Corinto nagatrabho si Pablo bilang manughimo sang tent agud nga masuplayan ang iyang mga kinahanglanon pero indi amo sini sa iban nga duug. Ang kritikal nga pagbinatasan sang mga taga Corinto nahanungud sa pangkwarta amo ang nagduso kay Pablo nga maghimo sini. Lantawa ang 2 Corinto11:8. Ang mga manugpangabudlay  sang maayong balita may kinamatarung nga pagasuupotahan sang iglesia sing bug-os. Ang mga pinadala ginasuportahan.  Mateo 10:9,10. Si Pablo wala magdemandasang iyang kinaatarung sa mga tagaorinto bangud sa ilang sayup nga panlantawan sa amo nga bagay.

Hebreo 7:1-2        Si Melkizedek hari sang una sang Salem kag pari sang Labing Mataas nga Dios. Samtang nagapauli na si Abraham halin sa pagpakig-away sa mga hari nga iya ginpamatay, ginsugata siya ni Melkizedek kag ginbendisyunan. 2 Pagkatapos ginhatag ni Abraham kay Melkizedek ang ikanapulo sang tanan nga butang nga iya nakuha sa inaway. Ang kahulugan sang ngalan nga Melkizedek, “Hari sang Pagkamatarong.” Kag tungod kay hari siya sang Salem, nagakahulugan man ini nga siya “Hari sang Kalinong.”

 

SAKAY SIN-O DAPAT IHATAG ANG IKAPULO?

Si Abraham nagbayad sang iyang ikapulo kay Melkesidek,  nga representante sang Dios diri sa Duta. Sa karon ang Diosnong representante amo ang iglesia. Ang iglesia nagagamit sang ikapulo sa pagbayad sa mga ministro kag isuporta sa mga pagpangwali ebanghelio.

Malaquias 3:8-11    Mamangkot man ako sa inyo, mahimo bala sang tawo nga kawatan ako? Daw imposible! Pero kamo, ginakawatan ninyo ako. Kag karon nagapamangkot pa kamo, ‘Paano ka namon ginakawatan?’ Ginakawatan ninyo ako kay wala kamo nagahatag sang inyo ikanapulo kag mga halad. 9 Amo ina nga ginapakamalaot ko ang inyo bug-os nga nasyon. 10 Karon, ginahangkat ko kamo nga tilawan ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. Dal-a ninyo ang inyo bug-os nga ikanapulo sa bodega sang templo agod may pagkaon sa akon templo. Kon himuon ninyo ini, padal-an ko na kamo sang ulan kag hatagan sang sobra-sobra nga pagpakamaayo. 11 Indi ko pagtugutan nga kaunon sang peste ang inyo mga pananom. Kag ang inyo mga ubas indi magkalapulak.

Ang magpangawat sa isigkatawo malain nga pagbuhaton apang ang magpangawat sa Dios mas malala, pero amo ini ang kaso naton kon aton dumilian ang pagbalik sang ikapulo. Ang resulta sini nga hinimoan, pagpakamalaut.

Notahi kon paano ang ikapulo kag hatag ilain. Ang ikapulo amo ang 10% sang imo kinitaan apang ang halad kinabubut-on ini dapat maghatag suno sa masarangan. Ang ikapulo bahin nga para sa kawsa sang Dios.

Ang Dios nagsaad nga buksan Niya ang talambuan sang langit  kag ibubo ang pagpakamaayo kon matutum kita nga mag-uli sang ikapulo— ang pagpakamaayo nga daku kag naga-awas. Madamu nga mga tawo ang magasiling nga indi sila makasarang magbayaad sang ikapulo.  Abyan ko, indi ka makasarang sa paghim. Mas maayo nga ang imong bahin lang ang imo gamiton kay sa imo tanan upod na ang pagpakamalaut. Paagi sa Diosnong pagpakamaayo ang nabilin sa imo indi ka pagpakulangan; madamu ang nakapagpamatuud sina,  nga kon iuli lang naton ang Iyang bahin, inang ginalantaw nga gamay makaigo.

Notahi man ini, ang saad nga sabdongon ang mga manughalunhon. Ang bantug nga manughalunhon walay liwan kundi si Satanas. Kon iuli naton ang ikapulo may ara gid nga maayong matabo sa aton.  Mawala ang gahum sang kadaluk nga amo ang nagagahum sa aton unodnon nga kinaiyahan. Ang iya lang nga ihatag sa Iya ang iyang bahin para man ina sa aton kaayohan. Sa sina, matudloan kita nga magmaalwan nga Kristohanon kaangay Niya.  Kag isa pa, ang mga sapat sapat nga nagahalit sa aton mga pananum iya man nga pagsabdongon.  Mga storya mga matutumnga manug-uli sang ikapulo, nga sa panahon sang kalamidad,  kag mga apan nagalikaw lang kag nagapanghalit sa palibot apang ining uma sang matutum nga tawo sang Dios sa pag-uli sang Ikapulo sa Dios, wala gid pagtanduga. Wildfire okon sunog ( sa panahon sa pinangadlaw sa iban nga nasyon may “Wild Fire”) kag ang amo nga sunog nagakapalong pag-abot sa  kinutuban  sa dulonan sang iyang uma kag wala gid ini magsulod.  May pinasahi nga pagpakamaayo nga mabaton gikan sa Dios. Suno sa Iyang saad; Sia nagatuman

Ang Ikapulo sa pagbalik sini sa iglesia, ang tigtipig okon treasurer magahatag sng resibo,. Bangud kay may mga extra nga mga ikapulo nga naga-abut, ang ministro wala nagabaton sing daku nga sweldo magluwas lang sang suno sa ila kinahanglanon. Kon ang ikapulo nagadugang labi man nga mgadamu ang mg manugpangabudlay kag mga pagpang-ebanghelyo.

Madamu ang nagapamangkot, “paano ang mga tinuig nga wala ko kauli sang akon ikapulo? Bayaran ko bala adto?” Ang sabat, Indi. Sa tion sang aton pagkawalay panghangup ang Dios, nagpapailob sa aton, apang karon nga nakahibalo na kita sa ko nano ang matarung sa atubangan sang Dios, may dapat na ta nga himoon.

Salmo 37:25         Halin sang akon pagkabata hasta subong nga tigulang na ako,wala pa ako makakita nga ang mga matarong ginpabay-an sang Ginoo ukon ang ila mga kabataan nagapangayokayo sang pagkaon.

Wala kita dapat kahadlukan sa aton kinahanglanon pangwarta kon kita nagauli sing matutum sag aton mga ikapulo kag halad. Ang saad sang Dios Sia magahatag sang tanan naton nga mga kinahanglanon.

Hulubaton 3:9-10    Padunggi ang Ginoo sa imo mga pagkabutang, pareho halimbawa sa paghalad sa iya sang una nga parte sang tanan mo nga patubas.parte sang tanan mo nga patubas. 10 Kon himuon mo ini, magasulobra ang mga patubas sa imo mga bodega kag ang mga ilimnon sa imo mga suludlan.

Kon kita magbaton sang pagpakamaayo sang Dios sa bisan anong paagi, aton katungadanan ang unahon ang Dios. Bangud sa Iyag pagpakamaayo ikaw nagbaton; karon bilang ang Dios amo ang tuburan sang tanan imo man kinabubut-on nga iuli ang Iya sa Dios kay kon kita magmatuum sa paghimo sini, ang saad amo nga “pagapun-on ko ang imong suludlan sing kabuganaan.”

2 Corinto 9:7       Ang kada isa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag. Indi nga may pagpugong ukon nga napilitan lang, kay ginahigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon.

Sa pagkadaku sang nahimo sang Dios sa aton, magmalipayon kita sa pagtuman sang  ko nano ang Iyang ginapangabay sa aton. Ang ikapulo, indi kabug-atan. Isa ini kamalipayon nga prebilihiyo nga ang Dios nakig-upod sa imo mga pagpangabudlay.

Mateo 6:33

Gani unaha ninyo ang pagpasakop sa paghari sang Dios kag ang pagtuman sa iya kabubut-on, kag ihatag gid niya ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon.

Indi kita magkabalaka. Sa ko nano ang aton kaunon okon inumon kag puloy-an. Ang saad sang Dios matuud kg kasaligan. Mabaton naton ang Iyang saad. Ang Iya lang magsalig kita sa Iya.

Nagkinahanglan lang kita sang pagtoo agud nga magtikang, ang Dios nagasiling: “tilawi ninyo ako karon”. Abyan, sa pagkadaku sang pagpakamaayo nga mawala kon ikaw indi magsalig sa Iya Pulong, pero kon toohan mo lang, buksang Niya ang pwertahan sang langit agud ibubo ang iyang pagpakamaayo sa imo.

 

SUPLIMENTO NGA MGA MATERYALIS NAHANUNGUD SA IKAPULO

May madamu nga mga negosyante nga nagmadaugon sa patag sang negosyo

Nga naga-uli sang ilang ikapulo. Si John D. Rockefeller nagsugod hatag iakpulo sang nagakita palang sia sing 3.50 dollaris kada semana. Si H. J. Heinz sang “57 and Varieties”, si H.P. Crowell sang Quaker oats, J.L.Kraft of Kraft cheese, si F.w. Woolworth sang bantug nga Woolworth stores, si William Wrigley sang chewing gum, si William Colgate sang colgate toothpaste. Mga bantug nga negosyante; ang Dios ang nahauna sa ilang mga pagtinguha kag nagmadaugon sila.

May mga panahon nga ang Dios nagatuman sang Iyang saad bangud kay ang tawo nagmatuud sa Iyang pagpakig-upod sa Dios saiyang adlawadlaw nga pagpangabudlay. Indi maisip nga mga saksi kag isa sa ila nagapuyo sa California. Ini nga mangunguma, may matahum nga pananum pero nakabatyag sia sang pagkadisperar sang nakita ni ang makahaladluk nga mga army beetle nga nagaplastar sa pamusod sang iyang uma.iya gid nahibaloan nga ang iyang pananum ubuson sang sini nga mga insikto sa pila lang gid ka oras.

Ang iyang anak nga babayi naghambal sa iya dala ang pagpadasig; “daddy” hambal sang bata, “naga-ikapulo ka di bala? Nyan, ngaa indi mo pagpangayoon sa Ginoo nga tumanon Niya Iyang saad kag tabugon ya ang mga beetle palayo?” Sila nga duha nagpangamuyo kag gin-angkon ang saad sa Malaquias 3:11.

Sa ilang pagtangla, nakita nila ang mga itom nga pispis nag-abot agudsa pagkaon sang mga beetles tanan. Ang pananum napreserbar.

Isa ka Krsitohnon ng Africano iyang nakita ang mga apan nga nagapadulong nga nagakaon sang tanan nga green nga mga dahon nga ila malabayan. Nagpangamuyo siya sa Ginoo nga may pagsalig kag pagtoo. Sang ang mga apan naglabay sa uma sining mapinaubuson nga mangunguma, ang mtahum kag green nga tanum sa iyang uma wala matandug. Kaangay ini sang tuburan sang tubig nga may mga tanum sa tunga sang balas nga deserto. Bangud ang palibot sang amo nga uma, ubos kaon sang apan. Bisan halin sa malayo nga lugar nag-abot agud sa pagtan-aw sa amo nga lalantawon nga may katingala kon paano natabo yadto.

Sa duug naman sang Australia may isa ka matutum nga mangungum nakakita nga may mabaskug nga bagyo sang ice nga nagaguba sang mga pananum sa ilang district— magluwas lang gid sang iyang propidad. Ang kagulub-an nga dala sini, tubtub gid lang sa iyang  kudal palibot. Sang ang natingala nga mga silingan nagpamangkot sa Iya “ngaa nga amo sini?” Kag sia nagsabat bangud sang saad sang Dios sa Malaquias 3. Kaangay man sini ang nagakalatabu sa iban nga parti sang kalibutan. Ang Dios nagatuman sang Iyang saad sa gihapon.

Ngaa ikaw, indi mo sia tilawan? Sia naga-inbita sa imo “tilawi ako”. Kon ikaw kinabubut-on kag malipayon nga nagadala sang imo halad kag ikapulo sa balay tilipigan, indi sa motibo nga proteksyonana ka sang imo kwarta, kundi tungud kay nagpasalamat ka sa Iya,  sa imo man, buksan Niya ang pwertahan sang Langit para ibubu sa imo ang pagpakamaayo nga wala nimo pagdamha.

Abyan, sa aton pagkatawhanon, masami nagakanugon kita sa aton kwarta. Ayhan, buut mo nga mabaton ang amo nga mga saad apang, ang imo kamut kag tagipuson malayo sa paghimo sini, ayhan may madamu ka nga makita nga rason ngaa indi mo mahimo ini, ang rason abyan, bangud nga bisan ini nga hilimoon, buhat sang Dios sa aton tagipusoon. Sa pangamuyo pangayua sa iya nga magmamag-an sa imo ang pagsunod sa Iyang kabubut-on. Nga buligan ka niya. Abyan, ayhan ini nga pangamuyo makatabang sa imo:

Amay nga langitnon. Tag-iya sang tanan butang sa sini nga kalibutan. Ikaw nagsugo nga iuli ko ang imo ikapulo kag halad, pero Ginoo mabug-at sa akon ini. Pwedi bala buligan mo ko sa pagbuhat sini? Amen.

 

Review sheet— ikapulo

Assignment: Palihog basaha ang Bible study guide sing maayo sa dili ka pa magsabat sa mga palamangkutanon.

 1. Ano ang hambal sa Biblia nga gamut sang tanan nga kalautan? 1 Timoteo 6:7,10
 2. Sin-o ang tag-iya sang Duta?Salmo 24:1
 3. Sin-o ang may kinamatarung nga nagapanag-iya sang pilak kag bulawan? Hageo 2:8
 4. Sa kay sin-o ta nakautang sa sini tanang butang nga aton naangkon? Deuteronomio 8:17-18
 5. Sa diin nga bahin sa aton nabaton ang iya sang Dios? Levitico 27:30
 6. Ano ang pinakatimprano nga indikasyon nga ang pag-uli sang ikapulo ginahimo na nga daan sadto pa sa Biblia? Genesis 14:18-20
 7. Para bala kay Jesus; ang pag-uli sang ikapulo husto? Mateo 23:23
 8. Ano ang ginagamitan sang ikapulo sa daan nga katipan?Numeros 18:20-21
 9. Ang pag-uli sang ikapulo kinahanglan bala sa panahon sang bag-ong katipan? 1 Corinto 9:13-14
 10. Paano bala makapangawat ng tawo sa Dios? Malaquias 3:8-10
 11. Mapigaduhan bala ang tawo nga nagahatag sing ika-pulo sa Dios gikan sa iyang kinitaan? Salmo 37:5; Mateo  6:33.
 12. Dapat bala kita mag-uli sa Dios bisan nga bug-at sa aton tagipusoon? 2 Corinto 9:7

Ang Dios nagsiling, “ tilawi ako karon”. Plano mo bala nga magtikang sa pagtoo kag ibalik ang bahin nga Iya sang Dios?___ kag ngaa?____________________________________________

Clicky