Maranatha Media Philippines

24-Domingo sa Biblia

Nai-post Agosto 25, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
648 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/24-sunday-in-the-bible
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/09-attacks-the-sabbath

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/lesson24.docx

Kamatuuran Sining Tion

24. Domingo sa Biblia

Sabado, ang ikapito nga dlaw sang semana, amo anginugpahuway sa Biblia, apang madamu sang mga Kristohanon karon nga nagabantay sa adlaw nga Domingo bilang adlaw sang ila nga inugsimba sa Dios. Ini bala nga adlaw masuportahan sang balaan nga kasulatan? May ara bala texto nga naghatag sing pahanugot sa pagbaylo sang adlaw nga inugsimba? Naghambal bala ang Biblia nga aton balaanon ang Domingo bangud nga si Kristo nabanhaw gikan sa kamatayon sa sina nga adlaw? Madamu ang wala gid mag-usisa sa mga texto sang balaan nga kasulatan nga nagatumud sa adlaw nga Domingo sa bag-ong katipan, gani sa sini nga pagtoon aton usisaon ang kada reperensya nga nagahinambit sa nahaunang adlaw sa semana, ang Domingo.

Mateo 28:1     Pagkatapos sang Adlaw nga Inugpahuway, aga pa gid sang Domingo, nagkadto si Maria nga taga-Magdala kag ang isa pa ka Maria didto sa lulubngan kay gusto nila magtan-aw.

Yari ang nahaunang reperensya sa Domingo. Nagahinambit ini sa istorya, apng wala sing kasugoan nga ginmando ngaini pagabalaanon. Ang libro ni Mateo nasulat pila katuig ang nakaligad matapus ang pagkabanhaw.

Mark 16:1-2    Pagkatapos sang Adlaw nga Inugpahuway, si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga iloy ni Santiago, kag si Salome nagbakal sing pahamot kay makadto sila sa lulubngan sa paghaplas sang bangkay ni Jesus. 2 Aga pa gid sang Domingo, nagkadto sila sa lulubngan.

Amo man sini ang storya sa masunod nga texto. Sa libro ni Markus nasulat matapus ang pagkabanhaw.

Markus 16:9    Aga pa gid sang Domingo nabanhaw si Jesus. Una gid siya nagpakita kay Maria nga taga-Magdala nga iya gintabugan sang pito ka malaot nga espiritu.

Ang record nagsiling nga si Jesus nabanhaw  gikan sa kamatayon sa nahaunang adlaw, pero sa gihapon waly mando nga ini pagatipigan.

Lukas 24:1     Aga pa gid sang nahauna nga adlaw sang semana, nagkadto ang mga babayi sa lulubngan nga dala ang ginpreparar nila nga pahamot.

Padayon nga ini ginabalikbalik sa balaan nga kasulatan ang amo nga istorya matapus ang pagkabanhaw kon may yaraman gani pagbag-o dapat nga ini nasulat kay bangud nga ini isa sa daku nga isyu sa madamung mga Judeo okon sang mga Kristohanon nga mga Judeo: pero wala gid bisan pa sang tapus nga si Jesus nagkayad na sa langit, wala gid ini nahimbit bisn makaisa gid lang. ang rason tungod kay wala gid man sing pagbalhin nga natabu.

Juan 20:1      Aga pa gid sang adlaw nga Domingo, nagkadto si Maria nga taga-Magdala didto sa lulubngan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang takop nga bato wala na didto sa puwertahan sang lulubngan.

Sa liwat ginsulit ang storya. Ang libro ni Juan nagsulat madamuna nga tinuig ang nakaligad pero wala gid ini maghinambit sang pagbalhin sang adlaw sang Ginoo. Notahi ini nga ang Domingo wala pagtawga nga “ adlaw sang Ginoo, okon inugpahuway okon balaan nga adlaw”. Madamu ang nagatipig sa adlaw nga Domingo sa pagpasidungog sa pagkabanhaw, pero wala gid sang kasugoan nga nagasogo sa pagbalaan sini. Ginmandoan kita nga dumdumon ang Iyang kamatayon kag pagkabanhaw, pero indi ang magtipig sa amo nga adlaw.

1 Corinto 11:26     Sa kada kaon ninyo sang sina nga tinapay kag pag-inom sang sina nga ilimnon ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga pagbalik.

Paagi sa pag-ambit sang simbolo sang tinapay kag duga sa ubas sa balaan nga panihapon, aton ginadumdum ag kamatayon ni Kristo sa kalbaryo. Inang tinapay nagaahanumdum sa aton sang lawas ni Kristo nga namatay didto sa krus kag ang duga sa ubas amo ang Iyang dugo nga gin-ula agud matabunan ang aton mga sala. Sa sini nga pag-alagdan, aton ginadumdum ang Iyang kamatayon.

Roma 6:3-4     Nakahibalo kamo nga sang pagbautiso sa aton sa paghiusa kay Jesu-Cristo nagakahulugan nga kaupod man kita sa iya kamatayon.  4 Gani ang pagbautiso sa aton nagapakilala nga sang napatay si Cristo, kita napatay man kag ginlubong upod sa iya, agod subong nga si Cristo ginbanhaw sang makagagahom nga Amay, kita magakabuhi man sang bag-o nga kabuhi.

Ang ritwal nga bautismo nagasimbolo sang kamatayon, paglubung kag pagkabanhaw  ni Kristo. Kon ang isa ginbautismohan sa idalum sang tubig, nagrepresentar ini sang kamatayon ni kristo kag ang pagtakas nagasimbolo sang pagkabanhaw ni Kristo. Kaangay man sina ang kristohanon nga eksperyensya kon kita mapatay sa sala, magatakas kita sa bag-ong pagkinabuhi kay Kristo. Ang bautismo mando nga ginhatag sang Ginoo agud mapasidungan ang iyang pagkabanhaw. Sa pagkamatuud wala texto sa Biblia nga nagasogo nga pagabantayan ang adlaw sang pagkabanhaw.

Juan 20:19     Sang sirom na sadto nga adlaw nga Domingo, nagtilipon sa isa ka balay ang mga sumulunod. Kag tungod sa kahadlok sa mga lider sang mga Judio ginpangtrangkahan nila ang mga puwertahan sang balay nga ila ginatipunan. Nag-abot dayon si Jesus kag nagtindog didto sa tunga nila kag nagsiling, “Kabay pa nga ang kalinong ara sa inyo.”

Madamu ang magsiling nga  ining texto nagapakita nga ang mga disipulo nagtipon sing tingub sa nahaunang adlaw sang semana. Kon sabagay aton talupangdon nga sila nagtililipon indi agud nga magsimba kondi tungud kay nahadluk sila sa mga pangulo sang mga Judeo. Nakita nila kon ano ang natabo kay Jesus kag nakulbaan man sila nga basi kon matabu man sa ila. Sa sini nga hugada, indi pa sila makapati nga si Jesus nabanhaw na.

Markus 16:14   Sang ulihi nagpakita naman si Jesus sa onse ka apostoles sang nagakaon sila. Ginsabdong niya sila tungod nga wala sila sing pagtuo kag tungod sang katig-a sang ila mga tagipusuon, kay wala sila nagpati sa ginsugid sang mga nakakita sa iya sa tapos siya nabanhaw.

Kon sila man gani wala nagpati nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay, sigurado gid nga wala sila nagtipon agud nga pasidungan ang pagkabanhaw.

Binuhatan 20:7-8    Sang sabado sing gab-i, nagtipon kami sa pagpamihak-pihak sang tinapay. Kag tungod nga si Pablo mapanakayon sa madason nga adlaw, nagwali siya hasta sang tungang gab-i. 8 Madamo ang mga suga didto sa ibabaw nga kuwarto nga amon ginatipunan.

Sa wala pangbiya siPablo sa Troas, nagwali siya sing malawig. Kay magabiya na sila sa pagka aga, gani ginhimoslan niya  ang tion. Nahaunang adlaw yadto sang semana. Sa biblianhanon nga pag-isip sang adlaw amo nga halin sa pagtunod sang adlaw tubtub sa isa ka pagtunud, kag ang nahauna nga adlaw sang semana halin sa Sabado sang gab-I. Pwedi na kuntani si Pablo makabiyahi sato apang ginpakamaayo niya nga magpabilin anay , kag maglakat pakadto sa Assos sa masunod nga aga agud nga makadungan sa barko; nga may kalayoon nga 19 ka milyas kag tunga. Wala siya nagpahuway sa Domingo kundi ginkabig niya ini nga adlaw nga ordinaryo sang semana. Madamu ang nagkonklud nga balaan adto nga adlaw kay nagpihakpihak sila sing tinapay, apang obserbahi ang masunod nga dinalan.

Binuhatan 2:46 Adlaw-adlaw nagatipon sila sa templo kag nagapamihak-pihak sang tinapay sa ila mga balay. Malipayon gid sila sa ila pag-ambitanay sa pagkaon,

Sa sini nga texto nagpihakpihak sila sing tianapy sa bilog nga semana, busa ang pagpihakpihak sang tinapay wala nakahimo nga ang Domingo balaan na.

1 Corinto 16:1-2    Kon parte sa inyo inugbulig sa mga katawhan sang Dios didto sa Judea, himuon man ninyo ang akon ginpahimo sa mga iglesya sa Galacia. 2 Kada Domingo, ang kada isa sa inyo magpain sang kantidad suno sa inyo kinitaan. Dayon tipunon ninyo ini agod sa pag-abot ko dira preparado na ang inyo inughatag.

Madamu man ang nagabatyag nga tungud kay adlaw yadto nga itipon sang mga halad nga inugbulig sa adlaw nga Domingo, nyan relihiyoso nga tipon yadto. Apang kon imo gin ini basahon wala  nagahinambit sing pagtililipon sang mga tumoloo. Mando yadto nga ang mga donasyon dapat I andam na daan pa sa Domingo agud kon mag-abot si Pablo naandam na.

May maayo nga rason ining pagtipo sang donasyon. Kay ang katawhan sa Jerusalem naga-agi sing mga pagpersigar busa daku ang ila panginahanglanon. Gusto ni Pablo nga maplastar na daan agud wala sing mausik nga. Tion on siya magdto. Kag ang laygay ni Pablo nga gamiton ang nahaunang adlaw agud nga ipngtipon sang mga kinahanglanon sang mga taga-Jerusalem nga mga kristohanon.

Sa wala ka mga pasahi sa Biblia nga naghinambit sang nahaunang adlaw, wala gid sing mando nga ginpatuman  nga pakabalaanon ini. Wala gid sing record nga nangin inugpahuway ini; wala man sa record nga may pgpakamaayo ini, wala man sing record nga ginbalaan ini;  wala naangot nga pagpakabalaaan  kag saad sang pagpakamaayo sa pagtipig sini: wala na record nga kon indi ini pakabalaanon may silot ang maglapas sini; wala man narecord nga si Jesus nagtipig sini okon ang iyang mga disipulo wala gid magtipig sini, bisan ang mga naunang kristohanon wala man nagtipig sini; sa pagkamatuud wala gid sing bisan isa sa Biblia nga nagahimo nga ang Domingo tipigan, wala gid. Ang pag-obserbar sang Domingo bilang balaan wala napahanugutan sang Biblia: kag ini nga mga buluhaton ang dapat nga untaton sang tanan nga Kristohanon nga nagasunud sa kon ano ang nasulat sa Biblia.

Mateo 5:17-19  “Indi kamo maghunahuna nga nagkadto ako diri sa pagbaliwala sang Kasuguan ni Moises kag sang mga sinulatan sang mga propeta. Nagkadto ako diri sa pagtuman sini.Sa pagkamatuod, samtang ara pa ang langit kag ang duta, wala gid sing bisan gamay nga bahin sang Kasuguan nga mabaliwala hasta wala pa matuman ang tanan.19 Gani ang bisan sin-o nga maglapas sang bisan labing gamay nga bahin sang Kasuguan kag magtudlo sa iban nga maglapas man, siya ang labing kubos sa mga nasakop sa paghari sang Dios. Pero ang bisan sin-o nga magtuman sang Kasuguan, kag magtudlo sini sa iban nga magtuman man, kabigon siya nga dungganon sa mga nasakop sa paghari sang Dios.

Sa pagbaliwala sa kasugoan sang Dios indi gid tuyo ni Jesus. Sa baylo ginadiskuryo gid niya ang mga nagalapas sini kag ginapadasig ang mga nagatudlo kag nagabayaw sang kasugoan sang Dios.

Binuhatan 13:14,42,44    Sila ni Pablo nagderetso sa Antioc nga sakop sang Pisidia. Pag-abot sang Adlaw nga Inugpahuway, nagkadto sila sa simbahan sang mga Judio kag nagpungko didto. 42 Sang nagaguwa na si Pablo kag si Bernabe sa simbahan sang mga Judio, ginsilingan sila sang mga tawo nga magbalik sa madason nga Adlaw nga Inugpahuway agod sugiran pa gid sila parte sa sini nga mga butang. 44 Sang madason nga Adlaw nga Inugpahuway halos ang tanan nga pumuluyo sa Antioc nagtipon didto sa simbahan sang mga Judio agod magpamati sa pulong sang Ginoo.

Maathag gid nga ang Sabado amo gid ang adlaw nga inugsimba sang mga apostoles. Ang iban nagabatyag nga nagasimba lang sila agud nga magpanaksihon sa mga Judeo, apang talupangda nga apil na ang mga gentil. Ang pinakapunto sang pagwali ibidensya nga inugpahuway sadto kay halos ang bilog nga syudad nag-abot agud sa pagpamati sang Pulong sang Dios.

Binuhatan 16:12-13  Halin sa Neapolis nagdungka kami sa Filipos nga isa ka siyudad sa nahauna nga distrito sang Macedonia. Madamo sa mga nagaestar didto taga-Roma, pati ang ila mga manugdumala. Nagtiner kami sa Filipos sang pila ka adlaw. 13 Pag-abot sang Adlaw nga Inugpahuway, nagguwa kami sa siyudad kag nagkadto sa higad sang suba tungod nga naghunahuna kami nga may lugar didto nga ginatipunan sang mga Judio agod magpangamuyo. May nagtipon didto nga mga babayi, gani nagpungko kami kag nagsugilanon sa ila.

Sa sining adlaw nga inugpahuway, nagpangita sila sing kalinong sa kinaiyahan paagi sa pagkadto agud magtipon sa higad sang suba kag nakahigayon sila nga makapakig-istorya sa duha ka babayi nga nagtipon man didto.

Binuhatan 18:3-4    Kag tungod nga pareho sila sa iya nga manughimo sang tolda, didto siya nagdayon sa ila kag nag-updanay sila sa ila obra. 4 Kada Adlaw nga Inugpahuway didto si Pablo sa simbahan sang mga Judio nga nagapakigdiskusyon sa mga Judio kag sa mga Griego, kay gusto niya nga magtuo sila kay Cristo.

Si pablo manugbuhat sing Traapal sa bagay nga iya ini ginabaaligya samtang nga siya yadto sa Corinto, kag nakaupod niya sila ni Aquila kag Presila. Apang wala si Pablo nagatrabaho kon Sabado. Sa baylo nagakadto siya Sa simbahan amo yadto ang abing maayo nga pagdani niya sa mga Judeo kag sa mga greyigo man nahanungud sa maayong balita ni Kristo Jesus. Si Pablo kag ang iban pa nga pinadala nagbalaan sa adlaw nga Sabado, pero wala gid nahinambit ang pagbalaan sang Domingo. Sa pagkamatuud may 84 ka mga texto nga   Nagtilipon sila sa adlaw sabado sa bag-ong katipan apang wala gid sing simba sa adlaw nga Domingo. Ang domingo nga meting sa Binuhatan 20:7 nrecord nga silanagtipon sabado sang gab-I kag pagka dDomingo siya nagbiyahi kag wala nagpahuway.

Juan 14:15     “Kon ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo.

Isa sang kasugoan sang Dios nagasiling nga “dumduma ang adlaw nga inugpahuway sa pagbalaan sa sini.” Ini saupman kon lapason ta kaangay sa paglapas sa iban nga kasugoan. Ang adlaw nga Domingo bilang inugsimba wala na pasad sa Biblia— ini pinalaton sang tawo kag indi mando sang Dios. Apang ang sugo nga dumdumon ang Sabado nagapadayon sa gihapon.

Ano imo himoon Abyan ko, sundon ang Dios okon ang tawo? Ang pagpili yara sa imo. Kon ginahigugma nimo ang imo manunuga, ini pagsulay sa imong guga sa iya. Kon matuud nga nagahigugma ka sa iya, sunda ang iyang sogo. Buot mo man bala nga magtindug sa kon ano ang husto, bisan pa nga ini indi mahapus? Ini man mahapus ang krus para kay Jesus, apang tngud sa Iyang gugma sa imo, iya gin-antus. Kon ginahigugma nimo siya, sabta Siya paagi sa imong pagsunod sa Iyang kabubut-on.

 

Review Sheet— Domingo Sa Biblia

Assignment: basaha ang Bible study guide sing maayo sa indi mopa ini sabton nga mga palamangkotanon.

 1. Diin makita ang texto nga una gid naghinambit sang adlaw nga Domingo? Bilang unang adlaw sang semana sa bag-ong katipan?
 2. Ang mga babayi nga nagkadto sa lulubngan ni Jesus nagpaabot bala sila nga mabanhaw Siya? Markus 16:1-2
 3. Paano ginhambal sang Biblia nga aton pasidungan ang kamatayon ni Jesus?1 Corinto 11:26
 4. Paano ginhambal sang Bibi ang pagpasidungog sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus? Roma 6:3
 5. Ngaa man nga ang mga disipulo ngtipon sa nahaunang adlaw sang semana? Juan 20:19
 6. Sa isa ka okasyon sang ang mga disipulo nagtipon sa nahaunang adlaw sang semana, ano ang ila ginhimo kag ano oras yadto? Binuhtan 20:7-8
 7. Ang. Pagpihakpihak bala sing tinapay dapat lang sa kada nahaunang adlaw sang semana/  binuhatan 2:46
 8. Ang 1 Corinto 16:1-2 relihiyoso nga pag-alagdan bala ini?
 9. Tuyo bala ni Jesus nga ibaliwala ang Sabado? Mateo 5:17-19
 10. Ano nga adlaw ang ginatipigan sang mga pinadala okon mga apostoles? Binuhatan 13:14,42,44
 11. Paano ang imo matuud nga gugma sa Dios ginapakita? Juan 14:15

Nagatuo ka bala nga ang Biblia nagasuporta nga ang Domingo balaan?

 Oo_________________ indi _________

Plano mo bala nga pasidungan ang matuud nga adlw nga inugpahuway sang Ginoo? Oo________ Indi ___________

Clicky