Maranatha Media Philippines

29-Ang Tanda Sang Sapat

Nai-post Agosto 25, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
367 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/29-the-mark-of-the-beast
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/14-call-out-of-babylon

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/lesson-29.docx

Kamatuuran Sining Tion

29. Ang Tanda Sang Sapat

Ang Biblia nagrekord sing damu nga  mga krisis sa rilihiyuso nga mga panghitabo sa mga naglabay nga mga panahon, (e.g. Daniel 3:13-18; Exodus 12:1-23; Exodo 32:26; 1 Hari 18;21), apang wala ina kon ikompara sa katapusan sining dakung away sa Tunga sang kamatuuran kag sayup. Ang away sining duha naglambot sa pangkalibutanon nga kalihukan samtang nga kita nagapalapit sa katapusan sang kapanahonan. Isa aa programa nga ginplano ni Satanas amo nga kon paano ang tanan makabaton sang iyang marka. Samtang sa pihak nga bahin sa kay Jesus ngapanawagan sadtong buut nga mag-upod sa Iyang kalihukan nga magbaton sang Iyang tanda.  Kag ang mahimayaon nga saad ang pagpakamaayo pagabatonon sang mga magbaton sang tanda sang Dios samtang makahaladluk nga rsulta ang nagahulat sadtong magabaton sang marka sa sapat. Walo ka besis nga nahinambit ang markasang sapat sa libro sang Bugna kag bangud kay ang Dios naghatag sang mga pagpaandam mahitungud sa amo nga marka, tama. Gid ka importnte ngakit magtuon sini agud aton ini makilala kag mahibaloan ang paglikaw sini.

Bugna 13:16-17 Kag indi lang ina, kundi ginpilit niya ang tanan nga tawo, bantog kag indi, manggaranon kag imol, ulipon kag indi ulipon, nga markahan sila sa ila tuo nga kamot ukon sa ila mga agtang. 17 Kag ang bisan sin-o nga indi magpamarka sang ngalan sang premiro nga sapat ukon sang numero sang iya ngalan indi makabakal ukon makabaligya.

Sa dili pa si Jesus magbalik sa ikaduha sa Sining kalibutan ang panguluhan, magapwersa sa mga tawo nga magpasugot sa pagbaton sang tanda sang sapat. Yadtong mga walay marka, pagadumilian sa pagbaligya ukon pagpamakal.

Bugna 14:9-10  Ang ikatatlo nga anghel nagsunod sa duha ka nahauna nga anghel. Nagasiling siya sa mabaskog nga tingog, “Ang tanan nga nagasimba sa sapat kag sa iya rebulto kag nagabaton sang marka sang sapat sa ila agtang ukon sa ila kamot 10 makatilaw gid sang kaakig sang Dios. Kag silutan gid sila sa nagadabadaba nga asupre samtang nagatan-aw ang mga anghel sang Dios kag ang Karnero.

Ang tawo magasiling nga dapat ang tanan magabaton sing marka, apang ang Dios nagapaanda saaton sing malig-on gid kag iyang ginpaathag ko nano ang mga konsekwensya  kon magbaton sini.indi taan magabaton sini, kay sa Bugna 15:2 aton makita nga may mga tawo nga nagmadinaugon batok sa sapat, sa iyang imahin kag sang iyang numero.

 

ANO ANG SAPAT:

Bugna 13:1-2   Dayon may nakita ako nga sapat nga nagbutwa sa dagat nga napulo ang iya sungay kag pito ang iya ulo. Kada sungay may korona, kag sa kada ulo may nakasulat nga ngalan nga nagapasipala sa Dios. 2 Ang sapat nga akon nakita daw sa leopardo. Ang iya tiil daw sa tiil sang oso, kag ang iya baba daw sa baba sang leon. Ginhatag sang dragon ang iya gahom kag ang iya trono sa sapat agod mangin dako ang iya awtoridad sa paghari.

Sa indi pa naton mahangpan ang marka sang sapat, , una anay naton nga kilalahon kon sin o ang sapat. Ang “gamay nga sungay” sa Daniel 7 (lantawa sa lesson study 28– Ang Apat ka Sapat kag ang Gamay nga Sungay sa Daniel 7.) nga kapareha sini ang “daw sa Leopardo” nga sapat sa bugna 13. Ang Papasiya amo ang indi mabakwi nga ginrepresentaran sang gamhanan nga sapat sa Bugna 13. Paano kita nakasiguro? Una sa tanan tandai nga ini may gahum sa relihiyuso sa aspeto.

Bugna 13:7-8   Gintugutan man siya nga awayon niya kag pierdihon ang mga katawhan sang Dios. Kag ginhatagan man siya sing awtoridad nga maghari sa tanan nga tawo sa kalibutan bisan ano pa ang ila tribo, lahi, lingguahe, kag nasyon.8 Ang ini nga sapat simbahon sang tanan nga tawo sa kalibutan nga ang ila ngalan wala sa libro nga listahan sang mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sang wala pa matuga ang kalibutan, ang ngalan sang sini nga mga tawo wala nga daan masulat sa sina nga libro nga ginauyatan sang Karnero nga ginpatay.

Diri aton man matalupangdan nga ang sapat nagpanghingabut sa matuud nga mga sumulunod ni Kristo  kag ang mando nga pagasimbahon siya sang tanan nga nagpuyo sa duta. Ang “dragon” sa kapitulo 12, bilang nagatindug sa atubangan sang babayi nga manug anak  ao ang nagapanguna sa gahum. Ini nga anak walay liwan kundi si Jesu- Kristo  (lanataw ang study 25– Ang matuud nga iglesia). Ang dragon nagarepresentar kay Satanas. Bugna 12:9. Samtang si Satanas nagapangabudly sa likuran nga indi makita sang mga mata, nagagamit sia sing mga tawo kag mga pang-gobyerno agud nga  magabuhat sang mga hilikuton nga batok Kristo kag sa kamatuuran. Ano yadtong dutan on nga pang-gobyerno  nga gingamit ni Satanas  agud nga mapatay ang bata nga si Jesus? Ang Romanhon nga Gobernador nagpangita sing paagi agud nga mapatay si Jesus sang bata pa, kag ang Romanhon nga pangulo ang nagsentensya  kay sa kamatayon  sa krus. Ang dragon  nga naghatag sang iyang “otoridad” (bugna 13;2) sa relihiyusong, gahum nga may amo; nga Tanda wala sing iban kundi ang “paganong Roma”. Karon, sin-o ang ginpasahan sang “lingkuranan kag dakung otoridad” sa dumaan nga paganong Roma? Ang Historian nagsiling, “ halin sa nabungkag nga politikanhong Roma nagbangon ang dakung emperyong Moral sa “higanti nga porma” sang iglesia Romana.” ( The Rise of the Medieval Church, page 150, A. C. Flick.)

Bugna 13:3-6   Ang isa sa mga ulo sang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Natingala gid sa sapat ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan, kag nagsunod sila sa iya.  4 Ginsimba nila ang dragon tungod kay siya amo ang naghatag sing gahom sa sapat. Ginsimba man nila ang sapat; siling nila, “Wala sing may makapareho sa sini nga sapat kag wala sing may makakontra sa iya.”5 Gintugutan sang Dios ang sapat nga maghambal sing puwerte nga pagpasipala sa iya kag maggahom sa sulod sang 42 ka bulan.kag maggahom sa sulod sang 42 ka bulan. 6 Ginpasipalahan niya ang Dios, ang ngalan sang Dios, ang ginaestaran sang Dios, kag ang tanan nga nagaestar sa langit.

Ang pagkasamad sa ulo natabo sang tuig 1798 sang  si Berthier ang pngulong angaway sang Francia nag deklara nga ang politikanhong gahum snag Paapasiya natapus na. Gindala niya ang Papa bilng bilango pakadto sa francia. Ugaling lang ang “ samad nga daw sa ikamatay sini, nag-ayo”, paagi sa tuig 1929  ang Lateran Treaty nagpasag-uli sang gahum sa Papa temporyo, kag naggahum sa syudad sang Vatican lamang. Ang manalagna nakakita sang mas daku pa gid nga pagkaayo  sa amo nga samad. Sunud sa iyang pagkaayo amo ang pagsimba sa sapat. Ini mangin sa palaabuton. Ang mga bibig magapamulong sang dalagku nga mga butang nga ini maitandi sa 42 ka bulan sa Daniel 7, kon ang Roma magpigus sa katawhan sang Dios sa panahon sang Dark Ages.

Isa lamang ka gahum sa relihiyuso nga kalibutan nga napasad ang gahum sapaganong Roma, kag ina amo ang Papasiya— ukon Roman Catholic Church.  Sa “History of the Christian Church”, page 40 nagsiling,  “Ang Papa amo ang nagpungko sa nabakanti nga duug sang Emperador sang roma, nagpanubli sang ilang gahum, kadunganan, titulo halin sa paganismo.” Aton tandaan nga ang Biblia naghinambit sa kon paano sia magabaton sing “gahum, lingkuranan kag dakung otoridad gikan sa dragon nga nauna sa iya”— ini natuman sing suno sa tagna. Ang gahum sang  sapat walay liwan kundi ang Papasiya!

Bugna 13:18    Kinahanglan gid ang kaalam agod mahibaluan kon ano ang kahulugan sang numero sang sapat, kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tawo. Kag amo ini ang numero: 666.

Ang Papa kilala bilang “Salili sa Anak sang Dios”. Sa latin ini ao ang “Vicarius Fili Dei”. Ang letra sa latin may nagakaigo nga tumbas sa numero (e.g.  C=100) kag ini may tumbas nga 666. Siya ginatawag nga  “the Highest of the Clergy” okon “Dux Cleri”, nga may total nga 666.

V   I    C    A  R  I   U  S  F I L   I I.   D    E I = VICAR OF THE SON OF GOD-LATIN

 5 1 100   -    -   1  5  -   - 1 50 1 1  500 - 1=     666

D    U    X    C    L    ER I   =HEAD OF THE CLERGY- LATIN

500  5    10   100  50   — —1 =666

Ang pagkakilanlan sang sapat napamatud-an sa walay pagpangduhaduha.

 

ANO ANG MARKA SANG SAPAT?

Karon aton na nga nakilala nga ang gahum sang sapat amo ang Papasiya.  Ang dason nga pamangkot amo sini— ano ang marka sang sapat?” Indi ini makita kaangay sang tattoo, kay ini mabaton paagi sa aton pagpili paagi sa aton hunahuna. Yadtong may marka sang sapat magapakigbatok sa kasugoan sang Dios bangud nga ang mga nagasikway sa marka sini pagakilalahon nga mga “manugtipig sa kasugoan sang Dios”. Yadtong nahinambit sa Bugna 14:9-11, sila nga nagbaton sang marka sang sapat dirikta nga magasupak sadtong nasulat sa Bugna 14:12 nga mga nagabantay sa kasugoan kag may pagtoo ni Jesus.

Daniel 7:25         Magahambal siya sang mga pulong nga kontra sa Labing Mataas nga Dios, kag hingabuton niya ang mga balaan sang Dios. Tinguhaan niya nga liwaton ang mga piesta kag Kasuguan. Kag ipasakop sa iya ang mga balaan sang Dios sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga.

Ang propesiya nagsiling nga ang gahum sang  gamay nga sungay  natalana nga maghunahuna sa pagbaylo sang kasugoan ; ang ikaapat nga sugo, paagi sa pagbaylo sang inugpahuway nga sa Sabado pakadto sa Domingo. Palihog tandai nga ining aton pagtuon indi pagpangita sang sayup okon pag-akusar okon pagtamay okon paghukom batok sa mga katoliko. Nagtuon lamang kita sa hayag nga kamatuuran nga ang sayup nga sistema sang pagsimba  ipahayag sa atubangan sang kalibutan. Yadtong mga nagasunod sang kasugoan nga ginabaylohan sang Roma, , mangin membro man ukon indi, sa pagkamatuud nangin idalum sa pagpakig alyansa sa gahum sang nagbaylo sini. Ang pagbaylo amo ang “marka” nga magapakita sa tunga sang mga sumulunod sa tawhanon nga kasugoan okon sa pagsunod sa balaan nga kasugoan sang Dios.

Ang iglesia bala nagaangkon nga siya amo ang nagbaylo sang kasugoan sang Dios? Lantawa ang study 14 para sa dugang nga kaathagan. Ari ang pila…

“ Ang iglesia katolika sa sulod sang 100 ka tuig ang nagligad sa wala pa nagtuhaw ang protestante… nagbaylo sang inugpahuway halin sa Sabado pakadto sa Domingo.” Catholic Mirror, September 23, 1893.

“ Pamangkot:   may ikapamatuud ka bala nga ang iglesia may gahum sa pagpasad sang mga kapiestahan?

“Sabat:        kon wala pa lang sia gahum wala kon tai niya ini nahimo, sa bagay nga ang tanan nga modernong mga relihiyon, nag-uyon upod sa iya… wala kon tani niya mabalhin ining pag-obserbar sang dominggo bilang nahaunang adlaw sang simana sa baylo nga ang pagatipigan amo ang Sabado, ang ikapitong adlw sang semana, ang amo nga bag-o walay Biblianhon nga pahanugot.” Keenans Catechism, page 125.

Ang iglesia hayag nga nagaangkon nga sila amo ang nagtinguha sa pagbaylo sang kasugon nga may kaangtanan sa adlaw ang pagsimba.

Ang bantug nga Roman Catholic nga pbulikasyon, ‘ our Sunday Visitor”, sang Febrero 5, 1950, nagsingitan sa kalibutan patag protestante bangud nga nagtipig ini s adlaw nga Domingo. Ini nagsiling:

“Sa pagginawi, ang tanan nga nabaton sang mga protestante nga halin sa Katoliko ginkabig nga importante kg kinahanglanon. Ginbaton nila ang Domingo sa baylo nga Sabado bilang adlaw nga inugsimba bilang pagsunod sa pagbaylo sang Katoliko… apang ang mga protestante wala maghunahuna nga ang pagbaton sang Biblia, pag-obserbar sang domingo, pagtipig sang Christmas kag simana santa, sila nagbaton sang otoridad sang manughambal para sa  iglesia, sang  papa.”

Ang mga protestnte nakahibalo sa sini nga pagbaylo nga ini iaya gid lang sa iglesia nga gahum. Nahangpan na nila nga walay langitnon nga mando para balaanon ang Domingo. “Ang pag-obserbar sang Adlaw sang Ginoo (domingo) indi makita sa bisan diin nga kasugoan sang Dios kundi ini iya sang iglesia gid lamang”— ‘Augsburg confession of  Faith’, quoted in ‘Catholic Sabbath Manual’, part 2, chapter 1, and section 10.

Sa diin makita sa kasulatan nga nagsugo nga bantayan ang nahaunang adlaw? Ginmandoan kita nga bantayan ang ikapito nga adlaw; pero wala gid sing kasugoan nga nagsiling bantayan ang nahaunang adlaw… ang rason ngaa kita nagatipig sa nahaunang adlw sa bayo sang ikapito bangud sa amo man nga sabat  ngaa nagtipig kita sa madamu pang mga butang; indi tungud sa Biblia’ kundi tungud ang iglesia naghaum sini” Isaac Williams, DD. Plain Sermons on the Catechism’, volume 1, pages 334-336.

Ang bugtong nga gahum relihiyoso nga hayag nga nag-angkon nga nagbaylo sang kasugoan sang Dios walay liwan kundi ang Papasiya. Ang propisiya nagsiling nga nga iyang bag-ohon kag ang iglesia nag-angkon nga siya ang nagbaylo sang inugpahuway halin sa Sabado pakadto sa Domingo sa sini napakita nga ang marka okon tanda sang sapat amo nga sia magabaylo sang adlaw nga inugsimba; kay ina amo ang tanda sa iyang otoridad nga maghatag sang iyang kaugalingon nga kasugoan labaw sa kasugoan sang Dios.

Ang labing may otoridad sa tanang consilyo sa doctrina sang iglesia Katolika amo ang consilyo sang Trent (1545-1563),  gintawag ini agud igadeterminar ang ilang  mga sabat batok sa pinalatonlaton nga storya sang mga protestante (“the doctrines of the Church in answer to the hersies of the protestants” Catholic Encyclopedia, vol. XV, article “trent”, page 30). Sa sining kritikal nga consilyo, ang pamangkot sang otoridad sang iglesia ibabaw sa  otoridad sang Biblia napaidalum sa mabaskug nga mga pagdebate. Ang amo nga butang naplastar sa katapusan nga sesyon sang amo nga consilyo, nangin tama ini ka importante kay ang argumento nagpabor sa tradisyon kag nabag-o ang inugpahuway. Ini nga hilikuton nagpakita nga sa katapusan nagpamatuud nga ang otoridad sang iglesia mas labaw. Kay sa otoridad sang Biblia!

“Sa katapusan, sa katapusan nga pagbukas sang petsa 18 sa bulan sang Enero, tuig 1562, ang ila katapusan nga pagpangduhaduhanapahigad; sang ang Archbishop sang Reggio nagpamolong sa hayag ng nagdeklara nga ang tradisyon  magatindug labaw sa Biblia. Ang otoridad sang iglesia indi nga mas-a magapus sa otoridad sang Biblia tungod kay ang iglesi nagbaylo sang Sabado pakadto sa Domingo nga wala ginmando ni Kristo, kondi sa iya kaugalingon lamang. Upod sini,  agud nga mapasiguro, ang katapusan  nga ilusyon  nabungkag kag amo ang pagdeklara nga ang tradisyon indi iya sang mga katigulangan kundi pagpadayunon ang inspirasyon.” (Canon and tradition, page 263, heinrich Julius Holtzman, Luduigsburg, 1859).

 Sang tuig 1895, J.F. Snyder, sang Bloomington, Illinois, U.S.A., nagsulat ky cardinal Gibbons nga nagapamangkot: “Ang Romano Katoliko bala nagaangkon nga sia amo ang nagbaylo sang pag-obserbar sang Sabado gikan sa ikapito pakadto sa Domingo bilang nahaunang adlaw sang semana bilang tanda sang iyang gahum?” Paagi sa iyang Chancellor, ang Cardinal naghatag sang Iyang sabat:

“Siyempre ang iglesia Katolika nag-angkon nga ang pagbaylo iya kahimoan.  Kay kon indi tungod sa iya, kaangay sang una, walay naghandum sa pagbuhat sina mangin sa ispiritwal kag iklisiastikal kag relihiyuso; kon wala sia walay nakahimo sina. Ang paghimo niya sadto amo ang tanda sang iyang gahum iklisiastikal kag otoridad sa relihiyuso nga kahimtang.”

Nov. 11, 1895                          (signed) H.F. THOMAS,

                                      Chancellor for the Cardinal

Yadtong magbaton sang “tanda” amo yadto ang naghatag sang hayag  kag makita nga tanda sang pagsunud sa Papanhon nga otoridad, kag ang tanda  mapakita paagi sa dirikta nga pagsumpong sa mganakilal-an nga mga nagatuman sang kasugoan sang Dios.sa katapusang daku ng krisis, kon mahangpan na sang tanan ang kamatuuran sing bug-os, yadtong magsikway sang kapawa, kag magpabilin nga magaobserbar sang Domingo, magadiklarar sing pagsupak sa kasugoan sang Dios. Ang adlaw nga Domingo mangin tanda  sadtong nagpili nga magsikway sang matuud nga adlaw nga inugpahuway sang Dios kag nagpabor sa Domingo. Busa sa sina nga tion ang pagtipig sang Domingo mangin hayag nga tanda sang tawo nga may marka sang sapat. Kon ang tanan nga nasud magkahiusa na sing tingub sa papasiya, magapwersa sang tawo sa pagbaton sang iyang marka (Bugna 13:16,17); nyan ang isyu mangin maathag para sa tanan, kag ang marka mabaton okon magsikway, ina nagadipindi sa tagsa tagsa ka pagpili kon kay sin-o siya magadampig.

 

ANO ANG TANDA SANG DIOS?

Si Kristo may Iyang tanda nga gusto ibutang sa agtang sang Iyang katawhan. Sa bugna 7 aton mabasa nga ang katawhan sang Dios na silyuhan sang silyo sang buhi nga Dios.  Agud nga makatindug sila sa dakung adlaw sang Dios. May yara tatlo ka elemento ang makit an sa Silyo. Ang silyo, marka okon tanda sang otoridad kag kasugtanan nga balido. May pangalan ini, may titulo okon position kag teritoryo sang manughatag sang amo nga mando. Halimbawa, ang isa ka tipikal nga silyo ni Hara Elizabeth may yara tatlo ka elemento:

Ngalan         —         Elizabeth

Titulo             —         Hara okon Queen

Teritoryo      —         British Commonwealth

Exodo 20:8-11  “Tumana ninyo ang akon mga ginapahimo sa Adlaw nga Inugpahuway, kag himua ninyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa akon.9 Mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw, 10 pero ang ikapito nga adlaw amo ang Adlaw nga Inugpahuway nga inyo painon para sa akon, ang Ginoo nga inyo Dios. Indi kamo mag-obra sa sina nga adlaw pati ang inyo mga anak, mga ulipon, mga kasapatan, kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar sa inyo mga banwa.11 Kay sa sulod sang anom ka adlaw gintuga ko ang kalangitan, ang duta, ang dagat kag ang tanan nga ara sa ila, pero nagpahuway ako sa ikapito nga adlaw. Gani ginbendisyunan ko ang Adlaw nga Inugpahuway kag ginhimo nga pinasahi nga adlaw para sa akon.

Sa sining ika-apat nga kasugoan, ginsulat sang tudlo mismo sang Dios, aton makita ang tatlo ka elemnto sang isa ka tanda:

Ngalan         —         Ang Ginoo nga imo Dios

Titulo             —         Manunuga

Teritoryo      —         Langit kag Duta

Ang pagbaton sang adlaw nga Sabado bilang kamatuuran; nagadimonstrar sang pagbaton sang “silyo sang Dios”. Sa pihak nga bahin, inang hapaw lang nga pag-obserbar sining adlaw nga inugpahuway amo ang legal nga paghimo apang walay upod nga silyo ini.kay ang Diosnong silyo nga nasulat nga kasugoan sang Dios;ginsulat sa nasurender nga kasingkasing sang tawo paagi sa matuud nga pagkaliso paagi sa paghikot sang Balaan nga Ispiritu (Epeso 1;13; Hebreo 10:15,16). Ang silyo sang Dios amo ang silyo sa karakter— sa kasingkasing  nga may pag-ugyon sa nahibaloann nga kabubut-on sang Dios. Ang pagbaton sang silyo sa sulod sang tagipusooon makita ina nga dayag paagi sa iyang pagkamasinulondon sa kasugoan sang Dios. Ang pag-obserbar sang Sabado nangin hayag nga tanda okon silyo sang mga manugsimba sa Dios nga Manunuga sang Langit kag Duta.

Exodo 31:16-17      Gani kamo nga mga Israelinhon, dapat tumanon ninyo ang akon mga ginapatuman sa Adlaw nga Inugpahuway hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Ini amo ang permanente nga tanda sang aton wala sing katapusan nga kasugtanan. Kay sa sulod sang anom ka adlaw ginhimo ko ang kalangitan kag ang kalibutan, kag sa ikapito nga adlaw nagpahuway ako.”

Ang katawhan sang Dios sadto anay, makilala gikan sa mga hithanon paagi sa ilang pag-obserbar sang pagsimba sa Dios sa adlaw nga ikapito.. amo yadto ang “talandaan” nga si Yehovah a gila Dios, kag sila Iyang katawhan. Sa sining katapusan sang kapanahunan, amo man sa gihapon, ang adlaw nga ikapito magapabilin nga “tanda’ sa tunga sa Dios kag sa Iya katawhan.

Bugna 7:1-3         Pagkatapos sadto, may nakita ako nga apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang kalibutan. Ginapunggan nila ang apat ka hangin sa kalibutan agod wala sing hangin nga maghuyop sa duta ukon sa dagat ukon sa bisan ano nga kahoy.2 Kag nakita ko man ang isa pa ka anghel nga naghalin sa sidlangan. May dala siya nga inugmarka sang buhi nga Dios. Nagsinggit siya sing mabaskog sa apat ka anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. 3 Siling niya, “Indi ninyo anay paghaliti ang duta, ukon ang dagat ukon ang mga kahoy samtang wala pa naton mamarkahan ang mga agtang sang mga alagad sang aton Dios.”

Yari ang katawhan sang Dios nagabaton sing “silyu sang Dios” sa dili pa buhi an ang apat ka pamusod sang hangin diri sa Duta.(hangin nagsimbolo sing kagamu). Ini sila may tanda sang Diosnong otoridad sa ila kabuhi. Ini nga mga katawhan Iyang sang Dios. Sa 1 Hari 21:8 may yari kita halimba sang silyo sang hari, nagakaigo nga dokumento sa pagpahanugot. Diri naaman sa Bugna 7 aton makita nga ang Dios nag-angkon sa ila nga Iyang kaanakan. Ang “marka sang Sapat” mahimo nga mabaton sa agtang ukon sa kamut. Kon aton na mahangpan ang isyu sa tunga sang Sabado kag Domingo, mangin maathag na ini kon ngaa nag-amo sini ang tanan. Ang marka sa agtang nagkahulugan sang paghangup okon kinaalam, kag sa sini nga kaso gingamit ini agud I representar ang maalamon nga pagkomiter sa among pagpili. Ang pagbaton sang Domingo bilang adlaw nga iyang pagaobserbaron nga bug-os nga kahibalo apang padayon nga nagpili sini, amo ang pagbaton sang marka sa agtang. Apang madamu man ang masunud sini bangud kay ang kasugoan amo ang nagduso sa ila sa pagbuhat sini; sila nagbaton sang Marka sa ila mga kamut. Madamu ang nagbaton, nagahimo sila apang ang ila konsinsya wala magbaton. Amo ni sila ang ginatawag nga napilitan lang. Indi makadisisyon basi sa ilang paghangup, busa; iban ang nagdisiyon para sa ila.

Sa pihak naman nga bahin sa mga katawhan sang Dios; ang magabaton  sang silyo amo lang ang mgamay maalamon nga paghangup kag kahibalo. Wala na sing makasiling nga napilitan lang. Kay sa Dios wala sing pagpamilit. Ginhatag sa tagsa ka indibiduwal ang pagpili sa iyang naluyagan nga alagaron. Yadtong magtipig sa Sabado sang Ginoo amo yadto ang mga tawo nga naghigugma kag nagpili nga magbuylog sa kawsa sang Dios.

Bugna 13:11-15      Pagkatapos sadto, nakita ko pa gid ang isa ka sapat nga nagguwa halin sa duta. Ang ini nga sapat may duha ka sungay nga pareho sa sungay sang karnero, pero kon maghambal ini daw sa dragon.12 Gin-gamit niya ang awtoridad sang premiro nga sapat agod mag-alagad sa iya. Ginpilit niya ang tanan nga tawo sa kalibutan nga magsimba sa premiro nga sapat nga may pilas nga ikamatay nga nag-ayo. 13 Madamo nga mga milagro ang ginhimo sining ikaduha nga sapat, pareho sa pagpaulan sang kalayo halin sa langit. Ginhimo niya ini nga mga milagro agod makita sang mga tawo nga gamhanan siya. 14 Gani paagi sa mga milagro nga ginpahimo sa iya sang premiro nga sapat,  gindayaan niya ang mga tawo sa kalibutan. Ginsilingan niya ang mga tawo nga himuan sang rebulto ang premiro nga  sapat agod simbahon. Ining premiro nga sapat ginlabo sang espada pero nabuhi pa.15 Ang ikaduha nga sapat gintugutan man nga maghatag sing kabuhi sa rebulto sang premiro nga sapat,  agod makahambal ang rebulto kag makapamatay  sang mga tawo nga indi magsimba sa iya

Ini nga dinalan, aton makit an nga ang relihiyon kag ang politika nagkaisa na. Ang kaangay sa karnero nga sapat magakopya sang amo nga patikang sang nahauna nga sapat. Kag may 5 ka mga palatandaan ang magatudlo agud nga makilala ang  “daw sa karnero nga sapat”. Sa kon ano ini ginarepresentaran karon aton paghibaloon.

 1. Ang sapat magabangon gikan sa duta. Aton tandaan sa lesson 25 nga ini ginrepresentaran sang bag-ong duta.
 2. Ini nga sapat nagbangon sugud nga ang sapat nga nauna napukan. Sa iban nga pinulongan, nagtubo lang ang iyang gahum sang ang papanhon nga gahum napukan.
 3. May duha ini ka sungay. Ang daw sa karnero nagarepresentar  sang iyang pagkinocente kag pagkapamatan-on. Ang hilway kag bag-ong duta,pagkatapus sang paggahum sang Papasiya, nagsugud pangibabaw ang kahilwayan sa relihiyon.
 4. Ini nga sapat walay korona ang sungay. Sa iban nga hambal, indi monarkiya kundi Republika.
 5. Nagahimo sang tumbas nga gahum sang nahauna nga sapat. Ini nagapakita nga nagaporma pa lamang, gamhanan, kag may pangkalibutanon ang gahum.

May isa gid lang ka panggumalahum basi sa istorya sang kalibutan nga naghaum sa sining lima ka pagpakilala kag ina amo ang Istados Unidos sang Amerika. Ini wala napatindug paagi sa gahum militar kaangay sa mga pungsud sa Europa, kundi napasad ini sa malinong kag bag-ong nakita nga duta. Nangin Nasud ini samtang ang papanhon nga paggumalahum amat amat nga nagakapalay. Walay iban nga nasud nga napasad nga may kaangay sini, sa diin ang ghum cibil kag relihiyon pareho nga may kahilwayan. Ini, Republika kag indi Monarkiya kag nangin tama ka mangaranon kag gamhanan nga nasud sa duta. Ini nga nasud nangin pagpakamaayo sa pumuluyo sang duta, apang ang iyang pagbaylo gintalana na. Kon aton natalupangdan nga ini, “kaangay sang karnero” (nagasimbolo ang karnero kay Kristo) nga sapat, magapamulong kaangay sang dragon (nagasimbolo kay Satanas). Ang makahaladluk nga kapintas sang Dark Ages liwat nga masulit sa katapusan sang kapanahunan. Ang relihiyoso nga kapintas kag walay kalooy  ka subung sang pagpangpatay sang mga Ispanyol.

May yara 5 ka palatandaan nga magpakilala sang iyang pagbaylo

 1. Magapamulong kaangay sang dragon. Diri aton makita ang pagbaylo gikan sa democrasiya pakadto sa pagkadiktador.
 2. Magapwersa nga pagsimbahon ang nahaunang sapat. Imbis nga magpabilin ang iyang pagkaprotestante nga palanublion, mangin madasig ini sa pagbuylog pa sag-uli sang papanhon nga gahum.
 3. Madamu ang madaya paagi sapaghimo sing makatilingala nga butang. Magagamit ini sing pisikal nga kalatingalahan bilang kamatuuran sa baylo sa Pulong sang Dios. Ang mirakulo indi tanda sang kamatuuran. Ang malaut may gahum man sa paghimo sing kalatingalahan ( 2 Thesalonica 2:9). Ang Biblia amo ang aton kasiguruhan indi ang kalatingalahan.
 4. Siya amo ang magatinguha sa paghimo nga imahin sang sapat kag maghatag kabuhi sa imahin sang sapat. Diri aton makita ang iglesia-istado nga pagmonopliya, nakasunud sa dumaan nga sistema sang  Papasiya.
 5. Magaimposar. Sa pagsimba sang imahin kag ang magbaton sang “marka sang sapat”.   Magaagi sa masakit nga kamatayon ang mga magdumili sa pagsunud.  Diri aton makita nga ang kahilwayan sang tawo bug-os nga ginwala. Ang dyutay nga panong sang mga sumulunod sang kasugoan ikasumbong sa mga korte kag pagpiguson.

 

ANO ANG IMAHIN SANG MAPINTAS NGA SAPAT?

Ang Papasiya, indi lang kay iglesia, kondi ini isa ka kombinasyon sang iglesia kag istado. Ini amo ang pinaka-kaundan sang sistema sang Papasiya. Ang iglesia naggamit sang istado agud mangin iyang too nga kamut sa pag-imposar sang iyang mga dogma kag masami nagaresulta ini sang mga pagsilot kag kamatayon sa mga ginatawag nga “herehis” okon dili magsunod sa ilang mga ginapatuman. Suno sa propisiya, ang Amerika amo ang magahimo sing mga tikang agud sa pagpanguna sa pag-tuga sang “imahin” okon replika sang papanhon nga sistema sa indi pa magtapus ang kasaysayan sang kalibutan. Ang imahin sang Sapat mangin kaangay gid sa isa ka tawo nga nagaatubang sa ispiho kag makita mismo ang kaugalingon nga panagway. Indi ina siya mismo sa iya kaugalingon, pero kaangay gid siya nga  imahin sang sapat. Busa karon aton makita ang replika sang papasiya sa Protestatismo nga apostata.. may daku nga mga pagbaylo ang nagkahalanabu sa tanan nga pagkaprotestantismo nga sadto anay, nagaduso sang kahilwayan. Ang istado magaimposar sang kasugoan relihiyuso kag ang indibiwal nga konseniya pagaisakripisyo sa ngalan sang pagkamaayong citizen sa pungsud.

Ang propisiya nagatudlo nga ang sintro sang amo nga pagsunod na tumbok sa pagbalaan sa adlaw nga Domingo, nga nagalakip sa pagbaton sang “Marka sang sapat”. Sa pag-imposar sang Domingo nga pagbalaanon aton makita nga ang imahin sang papasiya,  bangud nga ang pag-obserbar sang adlaw nga  Dominggo ginimposar ini sadto sa panahon sang Dark Ages. Amo yadto ang panahon nga nag-agay ang dugo sang mga martir. Sulusubra 150 milyon ang mga nagbuhis sang dugo idalum sa kapanahunan sang Papasiya. Ini amo ang natabo sang ginggamit sang simbahan ang pwersa sang istado agud makontrol ang konsinsya sang kada tawo.

Bugna 16:2     Pagkatapos may nabatian ako nga mabaskog nga tingog halin sa templo nga nagasiling sa pito ka anghel, “Sige, iula na ninyo sa kalibutan ang pito ka yahong nga ina nga ginasudlan sang kaakig sang Dios.”

Ang makahaladluk nga tinion magaabot para sa mga magbaton sang “marka sang sapat” kag yadtong mga magsimba sa iyang imahin. Kon ang pito ka kalalat-an magabot ini dirikta nga magaabot sa ila.

Salmo 91:9-10  Tungod kay ginhimo mo nga dalangpan ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios nga akon manugprotektar, 10 wala sing kalamidad ukon kalalat-an nga magaabot sa imo ukon sa imo panimalay.

Ang katawhan sang Dios, bisan pa nga sila pagapiguson, sigurado ang kadalag-an batok sa ilang mga gahum pat-udkag magatindug sila nga madaugon sa dagat nga salaming.

Daniel 12:1    Nagsiling pa ang daw sa tawo, “Sa sina nga tion, magadala si Mikael sang silot nga halin sa Dios. Si Micael nga ini amo ang gamhanan nga pangulo nga manug-apin sang imo mga kasimanwa. Mangin mabudlay gid ang situasyon sa sina nga tion, kag ina nga kabudlayan wala pa gid natabo halin sang pagsugod sang mga nasyon. Pero pagaluwason sa sina nga kabudlayan ang kapareho mo nga mga Israelinhon nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro nga ginlistahan sang mga may kabuhi nga wala sing katapusan.

Bisan matuud nga tama ka lala ang pagpanghingabot sa sini nga tion, ang saad sang Dios sa Iyang katawhan pat-ud, kag ang walay katapusan nga kalinong maangkon sa dili madugay bangud kay ang ilang ngalan nasulat sa libro sang kabuhi.

Ang pagtipig sa adlaw nga Sabado amo ang talandaan nga ikaw nagpakig-alyansa sa Dios. Indi ang paghulat sa sina nga adlaw ang importante, kundi sin-o ang imo ginahulat sa sina nga adlaw? Kay sin-o Tanda ang yara sa imo; Ang tanda sang Dios nga amo ang Sabado, okon ang Dominggo nga amo ang marka sang tawo?  Dira sa tanda makita kon kay sin-o ikaw dampig pag abot sa sina nga adlaw.

Abyan ko, ikaw lang gid ang makapili sa sining dakung away nga nahamtang  karon sa imo atubang. Pilia ang Dios nga mangin imong kaalyansa, kay yara sa  Iya ang  tanan nga imong ginkinahanglan agud magmadaugon sa amo nga kawsa.  Ang kadaugan pat-ud na kon ikaw upod sa Iya. Pangayua sa Iya ang gahum kag kusog nga magpili sa Iya. Ang balaan nga adlaw sang Ginoo amo ang tanda nga mangin sa imo agtang kon Siya ang imo kaalyansa.  Siya ang madugay na nga nagtawag sa imo nga magmasinulundon sa Iya. Kay sa katapusan sang sini nga konplikto, ang tanan makilala na kon kay sin-o siya. Ang katawhan sang Dios makilala paagi sa pagtipig sa kasugoan sang Dios kag may pagtoo ni Jesus Bugna 14:12. Abyan ko, ginahigugma mo bala si Jesus? Kon wala, ayahan ining pangamuyo makatabang sa Imo: Amay nga Langitnon, nagatoo ako nga ikaw ang takus nga magpanag-iya sa akon. Daku na kaayo ang imo ginhimo sa akon kabuhi; pero wala ako nagahigugma sa imo sing bug-os, pwedi bala tabangan mo ko nga higugmaon ka. Kag ang imo tanda mangin sa akon agtang man? Salamat sa imo pagsabat sa akon pangabay. Amen

 

Review Sheet— Ang Marka sang Sapat

Assignment: Palihog basaha maayo kag tun-I sa dili pa ikaw magsabat sa mga pamangkot.

 1. Sa dili pa magbalik si Jesus, paano ang tawo pwersahon sa pagsunod? Bugna 13:16-17
 2. Ano ang matabo sa mga two nga magbaton sang pat-in okon marka? Bugna 14:9-10 “ kon ang bisan sin-o nagsimba kag nagbaton sang pat-in sang sapat…. Sia man _______ sang _____sang kasingkal sang Dios,  ___________________________
 3. Ano ang gahum sang sapat sa Bugna 13?
 4. Ipaathag  kon paano  nga ang sapat nasamaran kag nag-ayo?
 5. Ano ang duha ka ngalan nga ginhatag sa Papa kag ano ang katumbas nga numero sa latin? Bugna 13:18
 6. Ano ang kinalain sa mga nakabaton sang pat-in sang sapat kag sa mga wala nagbaton? Ikompara ang bigna 14:9-11 saBugna14;12
 7. A. Ano nga pagbaylo ang ginhimo sang papasiya sa kasugoan sang ginoo nga amo ang kapahayagan sang iayng gahum?

B. Ano ang palatandaan nga ang amo nga tawo nakabaton sang marka sang sapat?

               Answer: a.____________________________

b. ___________________________

 1. Ano ang tatlo ka elemento nga makita sa tanda sang Dios? Exodus 20:8-11 _________________. _____________________. _______________________
 2. Ang pag-obserbar sang adlaw nga Sabado amo ang palatandaan sang Dios okon pat-in. Ini bala amo man nga pat-in sa dumaan nga Israel? Exodo 31:16-17 ______ ini sa gihapon sa ______ _____ kag sang _________
 3. Ano ang imahin sang sapat? __________________
 4. Ang pito ka kalalat-an dirikta nga magaapikto sa mga nagbaton sang marka ang sapat. Ano ang nahaunang kalalat-an? Bugna 16:2
 5. Sa tion sang kagamu, ano ang matabo sa katawhan sang Dios nga  nagdumili sa pagdawat sang marka sang sapat apang nagaangkon sang pat-in sang Dios?  Daniel 12:1

Kag sa sadtong tion __________ang ______ ______________,

Clicky