Maranatha Media Philippines

27-ANO KAG DIIN ANG IMPIERNO?

Nai-post Agosto 25, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Testimonies (Cebuano)
Isinalin ni Cres
347 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/27-hell
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/10-attack-on-soul-sleep

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/lesson-27.docx

Kamatuuran Sining Tion

27. ANO KAG DIIN ANG IMPIERNO?

Ang mga panghunahuna sang kalabanan mahitungud sa Imperyerno may daku ngakatuhay sa kon ano ang ginatudlo sang Biblia. Madamu ang nagatan-aw nga ang impyerno  bilang duug nga nagakalyo sa diin ang mga makasasala mag-antus kag pagasunogon sing dayon, samtang ang demonyo may daku nga tinidor nga nagakalipay sa pagpaantus sa sadtong mga dapat laglagon sing dayon. Wala gid ang Biblia nagaindorso sina nga idiya. Karon aton nga pagatukibon ang pagtudlo sang Balaan nga kasultan parti sini, importante nga aton anay ton an ang tanan nga kahulugan sang pulong nga impiyerno. Sa aktwal , may yara apat ka mga pinulongan ang ginagamit sa Biblianhon nga linguahe, apang ini sila tanan ginhubad sa Isa lang ka pulong nga impyerno sa ingis “hell”.

1. SHEOL isa ka Hebreohanon nga polong nga nagakahulugan sing kamatayon, kag bilang istado sang patay; okon ang lulubngan kag ang iyang dominyo. Sa sini nga pulong, wala gid nagahatag sang bisan gamay nga Idea nga may kalayo okon pag-antus. Ini simpli lang nga nagkahulugan sing kamatayon, kag ang Ilistaran sang mga patay ; maayo man ukon malain.

2. TARTAROS isa ka griyego nga pinulongan nga nga tumod sa isa ka duug kon sa diin ang mga nagrebelde nga mga manugtunda ginbutang samtang gahulat sang silot sa pagbalik ni Jesus, kag ini walay kalabtanan sa kapalaran sang mga tawo nga malauton.

3. HADIS isa naman ini ka pinulongan nga griyego nga nagakahulugan madulom nga duug okon tinago. Ini maaplay sa istaran sang mga patay. Ini sa griyego nga kon sa hebreo nga pulong; SHEOL nga nagkahulugan lulubnganan.

4. GEHENNA ini isa ka griyego nga pulong nga maaply sa literal nga nalupyakan malapit sa Jerusalem nga ginatawag nalupyakan sang  GEHENNA. Duug nga ginagamit agud didto sunugon ang mga basura apil na ang mga patay nga lawas sang mga sapat kag bisan pa sang mga Kriminal nga wala malubong. Ang kalayo padayon nga nagasunug samtang nga may yara pa nga maut-ot ang kalayo. Ang kalayo sang GEHENNA indi para ipaantus sa mga buhi kondi para sa kalaglagan sang mga patay. Si Jesus naggamit sang GEHENNA agud magsimbolo sang ikaduhang kamatayon— ang bug-os nga kalaglagan sang mga malauton paagi sa kalayo sa pagkatapus sang Millenium.

Mateo 7:13-14  “Magsulod kamo sa makitid nga puwertahan, tungod kay masangkad ang puwertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impyerno, kag madamo ang nagaagi sa sina nga dalan. 14 Pero makitid ang puwertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag diutay lang ang nagaagi sa sina nga dalan.”

Diri ginklaro ni Jesus  nga majority sang mga katawhan ang magkalawala kag pila lang ang maluwas. Kon ang malauton nga tawo gintagbong sa kalayo sa tion nga sia mapatay, mangin indi patas ini. Kay kon ang tawo napatay 5000 na katuig , amo naman sina kalawig sia nga naga-antus samtang ang napatay subung amo pa magsugud sa iyang pag-antus.ini nga pagtudlo indi makita sa Biblia. Gin-athag ni Jesus sa sini nga texto nga ang kapalaran sang mga malauton amo ang ‘KALAGLAGAN’ — indi kay walay katubtuban nga kabuhi sa nagakalayo nga impiyerno. Kay kon amo man sina gani nga pagtudlo, ang Dios pagatawgon nga monster okon sadista.  Ang matuud nga kinaiya sang Dios amo sini… “ang Dios gugma” 1 Juan 4:8.

 

ANO ANG MATABO SA MGA MALAUTON?

Juan 3:36      Ang bisan sin-o nga nagatuo sa Anak sang Dios may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sin-o nga indi magtuman sa Anak sang Dios indi gid paghatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan, kundi ang kaakig sang Dios magapabilin sa iya.

Ang pagsulianay pat-ud. Kabuhi kag kamatayon. Ang mga matarung may kabuhing walay katapusan apang ang malauton kamatayon nga dayon.  

Ezekiel 18:4   Pamatii ninyo ini! Ang tanan nga kabuhi akon—ang kabuhi sang ginikanan kag sang kabataan. Ang tawo lang nga nakasala amo ang mapatay.

Damu nagabatyag nga ang “kalag” indi mapatay okon immortal apang ini nga texto maatag nga nagasiling nga ang kalag may kamatayon.

Mateo 10:28    Indi kamo magkahadlok sa mga tawo nga makapatay sa inyo lawas pero indi makapatay sa inyo kalag. Ang Dios amo ang dapat ninyo kahadlukan, tungod nga siya ang sarang makalaglag sa inyo lawas kag sa inyo kalag sa impyerno.

Ang pagkalaglag sang sining aton lawas karon temporaryo lamang— apang ang pagkawala sang kabuhing dayon Indi na mapabalik liwat.  Ang “kalag” sa kadamuan nagatumud Ini sa “persona” kag indi nga parti sang lawas nga pwedi Ibulag ( tan-awa “ Ang Kinaiyahan sang Tawo sa Kabuhi kag sa Kamatayon). Kon kaisa naman ang “kalag”nagatumud sang aton kabuhi nga walay katapusan, pero Indi ini makita sa Biblia nga magsiling nga: Ang kalag pwedi magbuhat sang bisan ano bisan nga nabulag sa lawas.

 

ANO ANG MATABO SA MGA MALAUTON?

Sa Salmo 37:20 Naghinambit nga ang mga malaot…Magakaladula nga daw aso., kag ang sa Bugna 20:9 nagpahayag bilang nagalamon nga kalayo.

Malaqias 4:1-3 Nagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, “Sigurado gid nga magaabot ang adlaw nga magasilot ako. Mangin pareho ini sang nagadabadaba nga hurnohan. Silutan ko ang tanan nga bugalon kag nagahimo sing malain pareho sang pagsunog sang dagami. Mangin pareho sila sa ginsunog nga kahoy nga wala gid sing may nabilin nga sanga kag gamot2 Pero kamo iya nga nagatahod sa akon, maeksperiensyahan ninyo ang pagluwas ko sa inyo. Daw pareho ini sa pagbutlak sang adlaw nga ang iya silak nagahatag sang kaayuhan. Kag magalukso-lukso kamo sa kalipay pareho sang mga baka nga pinatambok.3 Sa pag-abot sang adlaw nga himuon ko na ini nga mga butang, tapakon ninyo ang mga malauton kay ang mga malaot nangin abo sa idalum sang inyo mga tiil. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.

Diri maathag nga paglaragway sa kalaglagan sang mga malauton paagi sa kalayo nga nakahimo sa Ila nga abo.

 

SA DIIN ANG IMPIYERNO?

2 Pedro 3:7,10      Apang sa amo nga pulong ang mga langit kag ang duta nga amo karon gintigana sa kalayo, nga ginatipigan nga sa adlaw sang paghukom kag kalaglagan sang mga tawo nga di Diosnon. 10. Apang ang adlaw sang Ginoo magaabot subung sang makawat kag niyan ang mga langit magataliwansa dakung kagahud, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta kag ang mga binuhat nga yara sa sini.

Ang nagakalayo nga impyerno para sa paglaglag sang mga malauton maathag nga makit-an diri sa duta kon matapus na ang ti-on. Ini amo ang Diosnong paagi sa paglimpyo sang duta gikan sa tanan nga kalautan kag  pagkadi-matinlo.

Mateo 13: 40-42     Subong nga ang bugang ginagabot kag ginasunog dayon, amo man ang magakalatabo sa katapusan sang kalibutan. 41 Ako nga Anak sang Tawo magapadala sang akon mga anghel agod tipunon kag pagguwaon halin sa mga sakop sang akon paghari ang tanan nga nagahimo sang malain nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban.42 Dayon ipilak sila sa nagadabadaba nga kalayo. Kag didto magahibi sila kag magabagrot ang ila mga ngipon.

Ginapakita ni Jesus nga ang impyerno wala nagakalayo sa subung, apang gin-aman nga sa katapusan sang kalibutan.

2 Pedro 2:9    Niyan ang Ginoo wala nagadelatar sa pagtuman sang iyang mga saad, subung nga ginaisipsang iban nga maglangan, kundi mabinatason Siya sa aton, indi buut nga mawala kundi makalambot sa paghinulsol.

Aton makit-an diri nga ang ti-on sang silot didto pa sa katapusan sang kalibutan. Ind kinahanglan ang magkabalak sang nagakalayo nga Impyerno subung, kay wala pa ina. Ang tanan nga mga malauton, tingub nga malaglag. Kag tungud kay wala pa sang impyerno subung, wala man sing kalag nga sa impyerno subung; wala.sa baylo ang tanan nga mga nagkalamatay nga mga malauton kag matarung tingub nga yara sa Ila mga lulubngan nagapaabot sang pagkabanhaw. Ang matarung magabangon para sa kabuhing dayon, kag ang malauton sa kalaglagan nga dayon. Juan 5:28-29.  

Bugna 20:7-9   Pagkatapos sang 1,000 ka tuig, buy-an si Satanas halin sa iya prisohan. 8 Magaguwa siya agod patalangon ang mga nasyon sa bug-os nga kalibutan, nga kon tawgon Gog kag Magog. Tipunon sila ni Satanas agod magpakig-away sa mga katawhan sang Dios. Ang iya matipon nga mga tawo mangin pareho sang balas sa baybayon nga indi maisip. 9 Akuparon nila ang bug-os nga kalibutan. Libutan nila ang kampo sang mga katawhan sang Dios, nga amo ang siyudad nga palangga sang Dios. Pero paulanan sila sang Dios sang kalayo nga halin sa langit kag magkalamatay sila tanan. 

Ang katapusan nga kalaglagan sang mga malauton matabo sa katapusan sang 1000 ka tuig okon millenium. Ang linaw nga kalayo amo ang magadala sangikaduhang kamatayon. Bugna 20:14. Wala na  sing pagkabanhaw pa liwat sa sini nga kamatayo. Ang malauton malaglag sing tingub.

 

MGA TEXTO SA BIBLIA NGA DAW SA NAGATUDLO SANG PAG-ANTUS NGA DAYON.

Markus 9:43    Kon ang imo kamot amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala, utda ina! Mas maayo pa nga isa lang ang imo kamot pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan sang sa duha ang imo kamot pero makadto ka man lang sa impyerno. Ang kalayo didto indi gid mapatay.

Sa unang tan-aw ini nga texto nagatuhaw nga may kalayo nga dalayon nga nagadabdab. Pero indi amo sina. Sia nagsiling ang kalayo indi mapatay. Si Jesus nagsiling lang nga ang kalayo Indi sarang mapatay. Kon masugdan na ang pagkasunog walay tawo nga sarang makapatay sina tubtub nga maabus kaon ang tanankag ugaling mapatay sa Iyang kaugalingon tungud kay wala sia ut-uton.

Jeremias 17:27 Pero kon indi kamo magsunod sa akon kag indi ninyo pagkabigon nga pinasahi nga adlaw ang Adlaw nga Inugpahuway, kag magdala kamo sang inyo mga balaligya sa mga puwertahan sang Jerusalem sa sina nga adlaw, pagasunugon ko ang mga puwertahan sang Jerusalem pati ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad, kag wala gid sing may makapatay sa sini nga kalayo.’”

Ang Jerusalem nalaglag sadto sa kalayo (2 Cronica 36:19) kag ginlaragway Ini bilang “dili mapalong nga kalayo. Ang matuud ina, indi gid na mag-untat samtang may ara pa siya laglagonon. Apang kon wala na, mapalong lang na sa iyang kaugalingon.

Mateo 25:41    “Dayon magasiling ako sa mga tawo sa akon wala, ‘Halin kamo diri sa akon, kamo nga ginpakamalaot sang Dios! Didto kamo sa kalayo nga nagadabadaba sa wala sing katapusan nga ginpreparar para kay Satanas kag sa iya mga anghel.

Aton na daan na talupangdan nga sa Malaquias 4, nga aang mga malauton mangin abo. Ano ang buut silingon ni Jesus sa sining ‘kalayo nga dayon’. Pwedi nga ini magkahuugan nga kalayo nga indi mapatay okon ma laragway sing subung RESULTA sang amo nga kalayo.ang kahulugan nangin maathag saaton pagtan-aw sa dason nga texto.

Judas 7.       Dumduma man ninyo ang mga tawo sa Sodom kag Gomora kag sa mga banwa sa palibot nila. Nagpakasala man sila pareho sang mga anghel. Kay luyag nila nga magpakighilawas sa indi nila kapareho. Atong silot sa ila sa kalayo nagapaandam sa tanan nga sa ulihi nga mga inadlaw may silot nga wala sing katapusan sa kalayo nga indi gid mapatay.

Sodoma kag Gomora nalaglag sang kalayo pila ka libo ka tuig ang ngligad, gintawag ini sang texto nga kalayo sang kalaglagan nga ‘kalayo nga walay katapusan okon eternal fire’. Ini bala nagapadayon sa pagdabdab tub tub karon? Syempre wala.  Ang halambalanon nga “kalayo nga walay katapusan”  nagakahulugan Ini sang kalayo nga ang Iyang epekto  dayon. Ang kalayo nga walay katapusan nga magalaglag sa mga malauton sa tanan nga kapanahonan, Kaangay sa Sodom kag Gomora nga naglaglag kag wala na gid paglaum nga mabalik pa liwat.

Mateo 25:46    Kag ini sila pahalinon kag silutan sa wala sing katapusan. Pero ang mga matarong hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan.”

Talupangda nga si Jesus wala magsiling nga  walay katapusan nga “pagsilot” kundi walay katapusan nga “silot”.  Ang tinaga nga ‘Pagsilot’ nagakahulugan nga  nagapadayon nga pagpaantus, pero kon ‘silot’ nga tinaga buut silingon ang amo nga resulta sang silot amo ang  walay katapusan. Ano nga sahi sang silot ang ginatumud ni Jesus diri? Roma 6:23 nagsiling nga ang bayad sang sala kamatayon,okon silot para sa sala amo ang kamatayon. 2 Tesalonica 1:7-9 nagsiling nga ang mga matarung dili mawala kag ini nagapabalo lang nga ang malaut mawala— Juan 3:16.

Bugna 20:10    Kag si Satanas nga nagpatalang sa ila, ihaboy sa dagat nga kalayo nga nagadabadaba sing asupre, nga sa diin didto man ginhaboy ang sapat kag ang indi matuod nga propeta. Didto sila sakiton adlaw-gab-i sa wala sing katapusan.

Bisan pa si Satanas sa katapusan magabaton man sang kamatayon nga dayon. Ang linaw nga kalayo amo ang magadala sa Iyang katapusan nga kalaglagan.

Ezekiel 28:18-19    Tungod sang imo madamo nga mga sala kag pagpangdaya sa negosyo, gindagtaan mo ang mga lugar nga imo ginasimbahan. Gani sa atubangan sang tanan nga nagatan-aw sa imo, gintutdan ko ang imo lugar kag nasunog ka hasta nga nangin abo ka na lang sa duta19 Ang tanan nga nasyon nga nakakilala sa imo hinadlukan sa imo gindangatan. Makahaladlok ang imo katapusan, kag nadula ka na hasta san-o.”

Diri maathag nga ginhambal ang katapusan ni Satanas— mangin abu— indi na sya mabuhi liwat. Kinahanglan nga aton mahangpan ang kahulugan sang pulong nga “FOREVER”, kaangay sa paghangup sang mga Judeo sadto.

Ezekiel 33:11  Karon, silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios nga buhi, nagasumpa nga wala ako nagakalipay kon may mapatay nga malaot nga tawo. Ang gusto ko, magbiya siya sa iya malaot nga pagginawi agod mabuhi siya. Gani kamo nga katawhan sang Israel, magbiya na kamo sa inyo malaot nga pagginawi. Ngaa bala luyag ninyo nga mapatay?

2 Pedro 3:9    Suno sa ginahunahuna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sang iya promisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ila mga sala, tungod kay indi niya luyag nga may mawala.

Ang silot sang mga malauton isa Ka indi kinaandan nga buhat sang isa ka mahigugmaon nga Dios. Ini wala nagkasinanto sa kon ano ang iyang matuud nga kinaiyahan nga maglalag ang Iyang kinaiyahan amo ang magtukod— indi ang maglaglag. Apang ang pagsikway sang malauton sa Dios bilag tuburan sang kinabuhi nagdulot sa ila sing kamatayon. Indi sila malipayon nga makaupod ang mga balaan sa balaan nga duug. Mas pakaaayohon nila ang batonon ang kamatayon kay sa magpabilin sa presensya sang Dios nga wala gid nila paghigugmaa.

“Ang makasasala indi magmalipayon sa presensya sang Dios. Matunaw siya kon magpakig-upod sa mga balaan. Kon abi, sugtan sila nga makasulod sa langit, indi ini kalalipayan sa mga malauton. Iyang hunahuna, Iyang mga interes, Iyang mga motibo, istranghero kaayo kon itandi sa mga walay sala nga pumuluyo didto. Para sa mga makasasala, ang langitnong duug mangin duug  sang pag-antus. Handumon nila nga manago gikan sa kapawa samtang ini amo ang kalipay sang mga linuwas” Steps to Christ, pages 17,18.

Bangud kay ang Dios gugma, kinahanglan utdon ang dalit sang sala sa uniberso. Para sa kaayohan sang tanan nga mga tinuga, kag sang ilang kalipay, ang sala dapat bug-os nga madula. Kay kon indi, liwat ini nga magapanghalit. Apang ang Dios magahimo sing bug-os nga pag-utud sang sala. Kag ang pag-antus tungud sa sala indi na gid magtuhaw pa.

Ang Dios nagahigugma man sa imo abyan ko. Gusto nya makabaton ka sing kabuhi nga wala katapusan, lamang pilion mo. Kay ang Dios daan na nga nagpli sa Imo, ang imo nalang disisyon kag bug-os nga pagkooperar tion tion amo ang kinahanglanon. Namatay Sia sa krus tungod sa imo man, agud nga Ikaw mabuhi kag mahatagan sing kabuhing walay katapusan. Apang ang pagpili imong bahin. Indi ka Niya pagpiliton, apang Siya padayon nga naga-alungay sa imo samtang abri pa ang kaluwasan. Abyan, pilia ang kabuhi agud ikaw magkabuhi man.

 

Review sheet—- Impyerno

Assignment: basaha maayoangBible study guidesaindi mopa ini sabton.

1. Ipaathag ang kahulugan sang mga tinaga:

  1. SHEOL___________________________________________________
  2. TARTAROS_______________________________________________
  3. HADES___________________________________________________
  4. GEHENNA________________________________________________

 

2.  Sa diin kuno padulong ang dalan nga masangkad suno kay Jesus? Mateo 7:13-14

3. Ang malauton bala may kabuhing dayon sa kalayo sa Impyerno? Juan 3:36

4. Ang kalag bala mapatay? Ezekiel 18:4

5. Daw ano kabug-os ang kalaglagan sang mga malauton? Malaquias 4:1-3

6. Ano ang lokasyon sang nagadabdab nga Impyerno para sa kalaglagan sang mga malauton? 2Pedro 3:7-10.

7. San-o ang impyerno mahanabu? Mateo 13:40-42

8. Ipaathag ang indi mapalong , walay katapusan kag eternal nga kalayo sa Imo kaugalingon nga pulong. Sabat: _____________________________________________________

9. Ang mga malauton malaglag sa kalayo sa Impyerno. Ano naman ang matabo sa Panulay? Bugna 20:10; Ezekiel 28:18,19. Sabat: ___________________________________________

10. Ano ang kahulogan sang pulong nga Forever sa hunahuna sang mga Judeo?

11. Kalipay bala sang Dios ang kalaglagan sang mga malauton? Ezekiel 33:11

12. Buut bala sang Dios nga makabaton ka sang kabuhing walay katapusaan? 2 Pedro 3:9 _______________________________

Sa tapus sang kalaglagn sang mga malauton, magapasalamat ka man bala nga ang sala Indi na magbalik pa liwat?   Oo_______ indi _______

 

Clicky