Maranatha Media Philippines

Other Languages

Bisaya български език English 國語 नेपाली

1 Corinto 8:6 Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa Kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan Niya.

Juan 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na Ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at Siyang Iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

Clicky