Maranatha Media Philippines

26-ANG PAGKABUHI NGA KAY KRISTO LANG

Nai-post Agosto 25, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
522 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/26-life-only-in-christ
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/10-attack-on-soul-sleep

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/lesson-26.docx

Kamatuuran Sining Tion

26. ANG PAGKABUHI NGA KAY KRISTO LANG

Kamatayon ang mapintas nga nagaani sing kabuhi, kag masami gid nga ang kasubo amo ang iyang dala. May madamu sang nagkalainlain nga mga panghunahuna mahitungud sa kahimtangan sang mga patay, halin sa hunahuna nga kon mapataay gilayon diritso sa langit ukon sa impyerno, sa iya katapusan, okon ang mabuhi sia sa lain nga dagway, okon sa kalibutan sang mga espiritu, kag sa pagpahuway sa lulubngan nga nagahulat sang pagkabanhaw. Sa pagkadamu sang mga nagabangianay nga mga panghunahuna, karon makakita kita sing kapahuwayan kay ang sabat makita sa Pulong sang Dios.

Genesis 2:7                  Dayon ginhimo sang Ginoong Dios ang tawo halin sa duta. Ginhuypan niya sa ilong ang tawo sang ginhawa nga nagahatag sang kabuhi. Gani ang tawo nangin buhi nga tinuga.

Sa indi ta pa mahangpon ang kamatayon, aton anay hibaloon kon ano ang yara sa kabuhi, kag kon paano ini nag-umpisa. Ang tawo nabug-os sang duha ka panakot okon sahog:

 1. Ang yab-ok sa duta
 2. Ang ginhawa sang kabuhi

Si Adam may utok,  pero wala pa ga hunahuna, may tagipusoon pero wala pa ga pitik. May mga maskulo siya, pero wala pa ga giho—tubtub nga ang ginhawa sang kabuhi ginhatag sa iya. Ano ang resulta?

Yab-ok +ginhawa sang kabuhi= buhi nga kalag

Sa amo man nga paagi, ang bumbilya nga Suga + elitrisidad= kasanag. Kuhaa ang electrisidad kag madula ang kasanag. Kuhaa ang ginhawa sang kabuhi, kag madula ang kalag—patay na nga lawas. Ang “kalag” indi inang isa ka butang nga pwedi ibulag sa lawas kundi ang iya mismo nga pagkapersona amo ang kalag. Sa tion sa kamatayon, ang tawo nag-untat na sa iyang pagka ‘buhi nga kalag’.

Genesis 2:16,17           Kag ginsilingan niya siya, “Makakaon ka sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan,17 luwas lang sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang ihibalo kon ano ang maayo kag ang malain. Kay sa tion nga kaunon mo ini, sigurado gid nga mapatay ka.”

Amo ini ang pinakauna nga texto nga naghinambt sang kamatayon. Ang nahibaloan gid lang ni Adan kag ni Eva sadto amo ang kabuhi kag ang paglantaw nila sa amo nga kamatayon misterio bangud nga wala sila makakita ukon maka agi sina. Pero ari ang paandam sang Dios kon maglalis — kamatayon.

Genesis 3:3-4              Luwas lang sang bunga sang kahoy nga ara sa tunga sang sini nga katamnan. Kay nagsiling ang Dios nga indi gid kami magkaon sang bunga sang sina nga kahoy ukon bisan magtandog lang sini. Kay kon kaunon namon, mapatay kami.” ” 4 Pero nagsiling ang man-og, “Indi matuod nga mapatay kamo!

Ari ang nahaunang kabutigan— indi kamu mapatay. Si Eva may gahum sa pagsalig sa Dios okon sa man-ug. Ang Dios nagsiling nga ang kamatayon maga-abot paagi sa pagkamalalison, kag ang panulay nagpakig-istorya paagi sa man-ug nga wala sing kamatayon.

Roma 5:12                   Ang sala nagsulod sa kalibutan tungod sang paglapas ni Adan sa sugo sang Dios, kag ang iya sala nagdala sang kamatayon. Gani nag-abot ang kamatayon sa tanan nga tawo, tungod kay ang tanan nakasala

Si Adam kag Eva nag agi sa kamatayon, apang ang tendensiya nga magpakasala na pasa sa bug-os nga kaliwatan sang tawo, busa ang kamatayon amo na ang kapalaran sang tanan.

Roma 6:12                   Indi na ninyo pagtuguti nga maggahom ang sala sa inyo lawas nga may kamatayon agod indi na kamo magtuman sang iya kailigbon.

Ang panulay nagpapati gid kay Adam kag Eva nga sila imortal okon indi mapatay apang athag gid nga kita ginatudloan nga sarang gid kita mapatay. Madamu karon ang nagapati nga; kinaiya sang tawo ang indi mapatay, bisan pa kon siya na ang pinakamakasasala sa tanan, ang iban nga  parti niya ang indi gid mapatay. Milyun ang mga nadayaan sa pagpati nga: “indi ka na mapatay”.

2 Timoteo 1:10            Pero subong lang ini ginpahayag sa aton sang pag-abot ni Cristo Jesus nga aton Manluluwas. Gindula niya ang gahom sang kamatayon kag ginpahayag niya sa aton paagi sa Maayong Balita nga makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan.

Para sadtong nagbaton kay Kristo bilang iyang personal nga manluluwas, ang “gasa” sa immortalidad ginahatag, pero indi na natural sa subung.

1Timoteo 6:15-16       Kon parte sa pag-abot ni Jesu-Cristo, ipakita siya sang makagagahom kag bulahan nga Dios sa natalana nga tion. Ang Dios amo ang Hari nga labaw sa tanan nga hari kag Ginoo nga labaw sa tanan nga ginoo. 16 Sa iya lang ang kabuhi nga wala sing kamatayon. Didto siya nagapuyo sa masilaw nga kasanag nga indi mapalapitan. Wala gid sing tawo nga nakakita sa iya kag wala gid sing may makakita. Dayawon ta ang Dios nga makagagahom sa wala sing katapusan. Amen

Dios lang ang immortal. Ang pagtudlo nga immortalidad sang kalag indi Biblianhon nga pundasyon.

Genesis 3:19                Kinahanglan nga magpangabudlay ka sing tudo-tudo agod makakaon ka, hasta nga magbalik ka sa duta nga amo ang imo ginhalinan. Tungod nga sa duta ka naghalin, gani sa duta ka man magabalik.

Kon ang aton lawas bahinbahinon sa nagkalainlain nga mga miniral, masapwan nga magkapareho ini sang duta. kon ang tawo mapatay, ang iyang lawas magabalik sa yab-ok.

Manugwali 12:7          Magabalik ka sa duta nga amo ang imo ginhalinan, kag ang imo espiritu magabalik sa Dios nga amo ang naghatag sini.

Ini nga texto wala man nagsiling nga ang espiritu sang “maayong” tawo magabalik sa Dio— wala sing kinalain sa espiritu sa maayo kag malain. Ang logikal nga pamangkot sini amo— “ano ang espiritu?” Ang Hebreo  kag greyigo nga pulong para sa “kalag” kag “espiritu” gingamit sing 1700 ka beses sa Biblia. Ang pulong  ‘Espiritu’ sa hebreo nga pinulongan RUACH nga nagakahulugan ‘ginhawa’.  Kon kaisa ginhubad ini sa pulong nga ‘ginhawa’, kag kon kaisa man ‘espiritu’— ang amo nga pulong ginabulubaylo lang ang paggamit.

Salmo 115:17              Indi ang mga patay ang magadayaw sa Ginoo, kay indi na gani sila makatingog,

Ang Biblia wala gid nagatudlo nga ang ‘epiritu’ amo ang ikaduha nga personahi nga sarang magkalipay sa personal nga  bisan ini nabulag na sa iya lawas. Sa baylo ang Biblia nagatudlo nga ang tawo wala na sing may nahibaloan sa tion nga siya patay na. Kon ang ‘espiritu’ nga nagabalik sa Dios may ikasarang pa nga magbuhat sing bisan ano nga nabulag na sa lawas, kon tani makadayaw ini sa Iyang presensya, apang ang texto nagasiling nga ang patay indi na makadayaw sa Dios. Ang simpli nga paathag amo nga kon mabulag na sila sa lawas wala na sila sing mahimo pa.

Manugwali 9:5,6         kag nahibaluan nila nga mapatay sila. Pero ang mga patay wala sing may nahibaluan kag wala na sila sing balos pa nga batunon, kag nalimtan na sila. 6 Ang ila gugma, kaugot kag kaimon nadula na. Wala na sila sing labot hasta san-o sa tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan.

Ang patay wala na sing may nahibaloan. Ang ila mga balatyagon okon dumot mawala na tanan.

Salmo 146:4                Kon mapatay na sila nagabalik sila sa duta, kag sa sina nga adlaw ang ila mga plano nangin wala sing pulos.

Ang iyang lawas nag-untat na sa pagbuhat, amo man ang iyang hunahuna.

Binuhatan 2: 29,34      Nagpadayon pa gid si Pedro sa paghambal, “Mga kasimanwa, maathag nga wala naghambal si David parte sa iya kaugalingon, kay nahibaluan ta nga ang aton katigulangan nga si David napatay kag ginlubong, kag hasta gani subong nahibaluan ta kon diin siya ginlubong. 34-35 Indi si David ang ginbayaw sa langit, pero nagsiling siya, ‘Nagsiling ang Ginoo sa akon Ginoo, Pungko diri sa akon tuo hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway.’

Ang Dios nagsiling nga si David kaangay sa Iya ang kasingkasing , bisan pa man ining bantugan nga tawo wala man gani gindala sa langit sa tion nga Siya namatay. Pila na gatus ang nagligad matapus nga siya napatay ang Biblia may record nga ang ginlubngan sa iya nagpabilin sa gihapon. Ang kamatayon indi amo ang pagpadayon sang kabuhi suno sa mga ginahambal sang iban, kundi ini isa ka paghulat sang panahon nga mabatian ang  pagtawag  sang Manughatag sing kabuhi. Wala gid texto nga magasiling nga malakat kita sa langit ukon sa impyerno kon kita mapatay.

Juan 11: 11-14             Pagkatapos nagsiling pa gid si Jesus, “Ang aton amigo nga si Lazarus nagakatulog. Pero kadtuan ko siya kag pukawon12 Nagsabat ang iya mga sumulunod, “Ginoo, kon nagakatulog siya, magaayo pa siya.” 13 Abi nila nagakatulog lang matuod si Lazarus, pero ang buot silingon ni Jesus nga patay na si Lazarus. 14 Gani ginsilingan sila ni Jesus sing maathag, “Patay na si Lazarus.

Diri ikon aton talupangdon, si Jesus nagatumud sang kamatayon ni Lasarus bilang katulogon, kag ini indi kinaandan, apang sa Biblia aton mabasa nga ang kamatayon ginatawag nga katulogon.

Salmo 13:3                  Talupangda man ako, Ginoo nga akon Dios; sabta ang akon pangamuyo. Ibalik ang akon kusog agod indi ako matulog sa kamatayon.

Isa lang ini sa mga reperensya

Juan 5:28-29                Indi kamo matingala sa sini nga mga butang, kay magaabot ang tion nga ang tanan nga patay makabati sang akon pulong,29 kag magaguwa sila sa ila lulubngan. Ang mga tawo nga naghimo sing maayo banhawon kag hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang mga tawo nga naghimo sing malain banhawon man pero silutan.”

Ang katulogon sa kamatayon indi magdugay; kay ina mabungkag sa tion nga ang tingug ni Jesus mabatian nga magatawag sa tanan nga napatay pakabuhi sa adlaw sang pagkabanhaw. Diri ginpaathag ngaa nga ang mga patay indi dirikta nga magakadto sa langit okon impiyerno kon mapatay. Kay kon mag-amo man lang sina gani, kon tani wala na sing pagkinahanglan sang adlaw sang pagkabanhaw  agud sa pagbaton sing padya, kay nabaton naman daan.

1 Corinto 15:19-20      19 Kon ang aton paglaom bilang Kristohanon para lang sa aton kabuhi diri sa kalibutan, kita gid ang makaluluoy sa tanan nga tawo. 20 Pero ang matuod, nabanhaw si Cristo halin sa kamatayon kag amo ini ang nagapamatuod nga banhawon ang mga patay.

Daw ano ta kapiho nga may pagkabanhaw gid man? Bangud nga si Jesus nabanhaw na. May pat-ud kita nga kasigurohan nga kita man pagabanhawon. Si Krsito nagdaug na batok sa kamatayon.

1 Tesalonica 4:16-17   16 Sa sina nga tion ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit nga may pagmando. Mabatian ta ang pagtawag sang pangulo nga anghel kag ang tunog sang trumpeta sang Dios. Kag ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo kay Cristo banhawon sing una;17 pagkatapos, kita nga mga buhi pa sa sina nga tion sabniton upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw. Kag mangin kaupod kita sa Ginoo hasta san-o.

Ini amo ang adlaw sang kadalag-an.  Sang kamatayon na pierdi. Ang tawo magakabuhi sing dayon. Ang kamatayon kaangay lang sang isa kabata nga ginpatulog sang iloy sa hiligdaan, ginhabolan kag natulogan. Nagmata sa kaagahon nga wala nakahibalo kon ano ang nagkalatabo samtang nga tulog sya.  Wala sia kabantay sa pagligad sang mga tinion samtang tulog. Sa amo man nga kahimtang kon kita magapiyong sang mga mata sa kamatayon, indi ta mahibaloan ang kalawigon sang panahon nga maglabay. Magbugtaw kita sa tingug ni Jesus  nga magatawag sa aton balik sa pagkabuhi nga dayon. Ayhan madamu na ang nagkalamatay linibo na ka tuig ang nag-agi apang sa ila pamatyag daw sa Kadali lang.

Madamu ang  nagakabalaka sa ilang mga hingugma nga nagkalamatay sa mapintas nga kamatayon, kon paano to. Indi naton kinahanglan mabalaka. Kay ang Dos nagsaad sa 1 Corinto 15 nga Sia magahatag sing lawas nga dili na madunot  kag walay kasawayan. Indi na kasubung  sang daan nga panlawason kay himpit na ang pagabatonon . Sa karon, ginapreserbar sang Dios ang aton indibidwal nga personalidad kag karakter, nyan kaangay sa iyang pagtuga kay Adan, amo man kita tugahon Nia liwat-himpit- nga magkabuhi sing dayon.

Kon hunahunaon ta lang, ang paagi sa Dios amo ang labing maayo. Ang mga patay indi na makabalo ko nano pa ang problemahon kag mga pagsulay nga ginaagihan sang mga nabilin. Kay  kon makita palang nila ang mga kinahanglanon okon mga kasubu, indi nila ma-enjoy ang langit. Sa baylo ang una gid nga ilang makita sa ila pagbugtaw halin sa kamatayon amo si Jesus. Ang kalisud sining kalibutan tapus na,  nagmata sila sa kabuhing puno sa kalipay nga dayon.

Abyan ko, may duha ka pagkabanhaw, ang isa sa mga linuwas samtang ang isa pagkabanhaw sa kalaglagan. Ang isa pagkabanhaw sa himaya, kag ang isa sa kahuloy an. Diin sina nga klasi sang pagkabanhaw ang imo pilion? Si Jesus amo ang dalan— pilia Sia.

 

Review Sheet— Ang Kinaiyahan sang Tawo sa Kabuhi kag sa Kamatayon

Assinment: basaha maayo ang Bible Study guide sa indi pa ini pagsabtan nga mga pamangkot.

 1. Ang Dios nagporma sang tawo gikan sa yab-ok sang duta kag naghuyp Sia sang ginhawa sang kabuhi sa sini. Ano ining kombinasyon nga nahimong tawo? Genesis. 2:7
 2. Ang Dios nagsiling nga ang tawo mapatay kon magkan sang kahoy nga ginadumili sa ila, apang ano naman ang ginhambal sang panulay paagi sa man-ug?  Genesis 3:3-4
 3. Bilang resulta sa sala ni Adan, ano ang konsekwensya sa tanan nga kaliwatan ni Adan? Roma 5:12
 4. Sin-o lang ang immortal? 1Timoteo 6:15-16
 5. Ano ang matabo sa tawo kon mapatay? Genesis 3:19
 6. May ikasarang bla ang espiritu sang tawo kon ini nabulag sa iya lawas?
 7. Ano ang nahibaloan sang patay? Manugwali 9:5-6
 8. Si haring David bala nagsaka sa langit sa tion nga sia napatay? Binuhatan 2:29,34
 9. Ano ang tawag ni Jesus sa kamatayon? Juan 11:11-14
 10. San-o ang mga matarung magamata gikan sa kamatayon? Juan 5:28-29
 11. San o mahanabu ang pagkabanhaw? 1Tesalonica 4:16-17
 12. Ngaa nga sigurado gid ta sa pagkabanhaw? 1 Corinto 15:19-20

Kon ikaw mapatay sa wala pa nakabalik si Jesus sa ikaduhang pagkari, buut mo bala nga mangin isa nga mabanhaw nga sa kabuhing dayon?_______

Clicky