Maranatha Media Philippines

Kung ang Dios makagagahum sa tanan, nganong wala na lang Niya kuhaa ang Canaan alang sa mga Israelita nga wala sila kinahanglana nga moadto sa gubat?

Kon ang Canaan mao ang gisaad nga yuta, nganong ngitngit man ang kasaysayan sa maong mga tawo sa dihang ila nang gikuha kini?

Sa unsang paagi ang Diyos magpadayon sa pag-abot sa mga tawo nga wala mosalig Kaniya ug wala mamati sa Iyang tambag? Giputol ba Niya sila?

Adunay daghang mga leksyon alang kanato sa pagtuon kung giunsa ang pagtratar sa Dios sa atong mga katigulangan nga naimpluwensyahan sa Ehipto. Kini nga libro ilabina alang niadtong kinahanglang makiglabot sa suod nga mga higala ug pamilya nga modesisyon sa pagsubay sa dalan nga atong gihunahuna nga makadaot sa kaugalingon. Unsaon nato sila pagkab-ot? Unsa ang buhaton sa atong Amahan sa Langit?

Clicky