Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Oktubre 13, 2023
60
Mga pag-download 122

Ang unibersal nga sulondan sa kabuhi ara lang sa aton palibot. Halin sa orihinal nga Balaan nga sulundan nga naghalin sa Amay, pinaagi saAnak, nga makita sa kada Lebel sa kabuhi.

Adlaw kag bulan, binhi kag tanum, ginikanan kag anak, hari kag nasyon, Daan nga Katipan kag Bag-ong Katipan, ang sulondan sang Ginhalinan kag alagyan amo ang yabi.

Sa kasulian, ang baliskad, kag nagabangianay nga sulondan nakakita sang iya alagyan sa kabuhi sang katawhan, kag ang mga babayi, kag a kasingkasing kag hunahuna sang mga tagpangulohan. Tanan dapat nga magpili sang ilang sulondan sang kabuhi okon kamatayon. Ang Balaan nga kasulatan nagdasig sa aton sa pagpili sang kabuhi.

Clicky