Maranatha Media Philippines

30-ANG DULOT SA PAGPROPISIYA

Nai-post Agosto 25, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
271 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/30-the-gift-of-prophecy
Use with the Chart 'Prophetic Tests' here: https://maranathamedia.com/download/view/gods-last-message-of-love-chart-folder-version-4

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/lesson-30.docx

 

Kamatuuran Sining Tion

30. ANG DULOT SA PAGPROPISIYA

Sa wala pa nakasala ang tawo; ang Dios nagpakighambal sa kay Adam atubangay,  pero matapus sini, ang Dios nagapahibao sang Iyang kabubut-on paagi sa gasa okon dulot sang propsiya. Paagi sa mga propeta ang Biblia nagsulat agud nga mapahibalo sa katawhan ang Iyang kabubut-on. Ang Dios nagapakita sa mga propeta sa supernatural nga pamaagi, ugaling ginamando ang pagpahayag sang Iyang katuyoan sa tawo.

2 Pedro 1:21   Tungod nga wala sila naghambal halin sa ila kaugalingon nga hunahuna, kundi ang Espiritu Santo amo ang nagtuytoy sa ila sa paghambal sang pulong sang Dios.

Ang Biblia Indi imbinsyon sang Tawo. Nagikan ini sa Dios, ginsulat sang mga manalagna, paagi sa inspirasyon.

Numerus 12:6   Nagsiling ang Ginoo, “Pamati kamo! Kon may propeta ako nga ara sa inyo, nagapakighambal ako sa iya paagi sa palanan-awon kag damgo.

Yari ang pamagi sang pagpahayag sang Dios sa Iyang mga manalagna— palanan-awon kag mga damgo.

Epeso 4:11-13  Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 12 Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. 13 Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo.

Ang Iglesia Kristohanon, nakabaton sang gasa sang espiritu Santo agud nga ang iglesia mag-uswag. Paagi sa Ini nga mga gasa, ang Dios nagatinguha sa pagdihon sang karakter sang Iyang katawhan agud nga. Sila magatubo Espirituhanon. Tandai nga isa sang amo nga mga gasa amo ang dulot sa pagpanagna okon propesiya. Kag lalamboton ta nga makita Ini sa Kristohanon nga iglesia.

Ezekiel 3:17   “Tawo, ginhimo ko ikaw nga manugbantay sa katawhan sang Israel. Gani kon ano man nga paandam ang mabatian mo sa akon isiling mo sa ila.

Ano ang katuyoan sang Dios nga may propeta? Diri si Ezekiel ginhambalan nga mangin manugbantay. Siya naghatag sang nagakaigo nga paandam   Sang Dios natungud sa Espirituhanon nga katalagman agud to nga sila magpabilin sa matudlong  kag kitid nga dalanon sang Dios. Siya masami nga nagalantaw sang mga palatandaan sang katalagman agud maluwas ang katawhan sang Dios gikan sa kalamidad.

2 Cronica 36:15-16Permi nagapakighambal sa ila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, paagi sa iya mga propeta, tungod kay naluoy siya sa ila kag sa iya templo. 16 Pero ginyaguta nila ang mga propeta sang Dios, ginkadlawan, kag ginbaliwala ang ila mga mensahi. Gani naakig ang Ginoo sa ila, kag wala sing may makapugong sa iya.

Ang manalagna; Indi lang kay manugbantay, mensahero man Ini: matutum nga nagadala sang mensahi sang Dios nga ginhatag paagi sa iya. Sa walay palad sing masami ang mensahero wala ginapamatian. Ang tinutuyo nga may propeta amo ang paggiya okon deriher sang katawhan sang Dios kag magtawag sa ila nga sa paghinulsol. Interesante nga mahibaloan nga indi ang tanan nga propeta, nagatagna nahanungud sa palaabuton, pero amo Ini ang masami nga pagkakilala sang kalabanan kon propeta ang pagahambalan. Kaangay ni Samuel,ni Ezra kag ni Juan Bautista, ini sila magahatag sing mga tagna sa palaabuton. Indi man tanan nga propeta may sinulatan sa Biblia kaangay ni Propeta Elias kag Propeta Eliseo. Ang pinakalabaw nga buluhaton sang Isa ka propeta amo ang magpamulong sa bahin sang Dios okon ang  mangin baba sang Dios.

Mateo 23:37-38      “Kamo nga mga taga-Jerusalem, ngaa ginabato ninyo kag ginapamatay ang mga propeta nga ginpadala sang Dios sa inyo? Permi ko ginahandom nga tipunon kamo kag atipanon pareho sang munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak, pero indi kamo gusto sini! 38 Karon, bahala kamo sa inyo kaugalingon.

Ang kalibutan Indi makatumbas sa sining katawhan sang Dios.  Ang mga tawo wala ga pamati, kag ginapungan pa ang tingug  sang Dios. Paagi sa saning tawhanon nga mga manugbalita, ginapatay nila ang mga propeta nga ginapadala sa Ila. Bilang kasugoan, ang palaabuton nga henerasyon, nagabaton sang propeta nga ginpatay sa nagliligad nga mga panag-on , apang sa ilang presente nga panahon, ginapatay ang managlagna sang Dios sa gihapon.

Binuhatan 11:27     Sa sadto nga mga inadlaw may mga propeta sa Jerusalem nga nagkadto sa Antioc.

Ang propeta, Indi lang kay sa daang tugon, ari makita naton nga bisan sa bag-ong tugon may mga propta sa gihapon.

Lukas 2:34,36       Pagkatapos nga mabendisyunan sila ni Simeon, nagsiling siya kay Maria nga iloy sang bata, “Ini nga bata ginpili sang Dios sa paglaglag kag sa pagluwas sang madamo sa Israel. Mangin tanda siya nga halin sa Dios. Madamo ang magahambal sang malain kontra sa iya.36 May propeta man didto nga babayi nga ang iya ngalan si Ana. Anak siya ni Fanuel nga kaliwat ni Asher. Tigulang na gid siya kaayo. Pito lang ka tuig ang pag-upod nila sang iya bana.

Ari ang duha ka mga manalagna nga nagkabuhi bisan pa sa panahon nga si Jesus natawo: si Simeon kag  si Anna. Ang iban nagdayaw nga ang amo nga babayi naghaum sa among tagnaanon na propisiya. Pro ang mga babayi nga manalagna Indi komon sa Biblia. Ara si Meriam nga nagpanagnaanon sang sa dagat nga mapula.  Ara si Deborah, nga nag-upod ni Barak sa giyera.

Binuhatan 21:9-10   Apat ang iya mga bata nga dalaga nga pulos propeta. 10 Pagkaligad sang pila ka adlaw, may nag-abot man nga propeta halin sa Judea. Ang iya ngalan amo si Agabus.

Si Felipe, ang manugwali, may apat ka dalagang anak nga may gasa sa pagnagna. Ang Dios wala nagbutang sang kinatuhay sa mga lalaki kag babyi kon Siya maghatag sing dulot sa Espiritu Santo.

Bugna 12:17         Kag nagdugang pa gid ang kaakig sang dragon sa babayi, gani ang iya ginhimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sang babayi. Ini nga mga bata wala sing iban kundi ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag nagasunod sa kamatuoran nga ginpanudlo ni Jesus.

Ang Ini nga dulot makita man sa katapusan nga Iglesia sang Dios. Ang “Salin nga iglesia” okon Remnant church. Ang katawhan sang Dios ginakilala sa katapusan sang mga adlaw bilang mga manugtipig sang kasugoan sang Dios kag sang mga testimoniya ni Jesus. Ano ang “testimoniya ni Jesus?”.

Bugna 19:10         Nagluhod ako dayon sa atubangan sang anghel sa pagsimba sa iya. Pero nagsiling siya sa akon, “Indi ina paghimua sa akon. Ang Dios lang gid ang imo simbahon. Suluguon man lang ako sang Dios nga pareho sa imo kag sa imo mga utod nga nagahupot sang pamatuud ni Jesus. Simbaha ang Dios.” (Kay ang pagpamatuud ni Jesus amo ang Espirtu sang tagna. Okon ang tagsa ka pagpamatuud nga nahambal sang mga propeta kag manalagna).

Ang mga pagpamatuud ni Jesus amo ang Espirtu sang tagna okon ang mga pagpanaksihon sang mga manalagna. Ang Biblia maathag nga ang gasa sang pagpanagna aton nga masaksihan karon. Ang Seventh day Adventist nagapati nga sila nagarepresentar sang salin nga Iglesia kag paagi kay Ellen White, ang Dios nagpahayag sang Iyang dulot sang pagpanagna. Madamu ang nagyaguta sa amo nga pagpangangkon apang ano ang pahanumdum sang Biblia parti  sini?

1 Tesalonica 5:19-21     Indi ninyo pagpunggi ang ginapahimo sang Espiritu Santo; 20 kag indi ninyo pagtamaya ang iya ginapahambal. 21 Pero dapat usisaon ninyo ang tanan kon matuod nga halin sa Dios ukon indi. Tipigi ninyo ang maayo,

Yari ang laygay nga dapat aton, indi pagtamaya ang pagpanagna. Kundi, ibutang ini sa pagtilaw kon bala Ini tunay. “Pamatud-i ang tanan nga butang”. Kon bala si Ellen White takus sa amo nga palangakuan. Aton usisaon ang mga masunod nga mga ebedensiya.

Sang ang Advent movement nagtuhaw sang 1840, ang Dios nangita sang tawo nga mangin Iyang manughambal. Ang amo nga dulot ginhatag sa Isa ka talentado nga pamatan-on si Hazen Foss. Nagpamalibad sia sa pagsugid sang palanan-awon nga iyang nakita. Busa ang manugtunda nagsiling sa iya nga ang amo nga dulot igahatag sa mas kubos kay sa maluya. Ang sunod nga nakabaton sang amo dulot amo ang diosnon nga pamantan-ong babayi nga si Ellen Gould Harmon. Ginpadaku sia bilang matutum kag konbertido nga Methodist nga panimalay. Paagi sa camp meeting sa pangidaron nga 12, iya nabaton ang amo nga gasa sang Espiritu. Indi pareho sa nauna sa iya, nga nagbalibad sa amo nga dulot, sia kabus sing tinun-an, grade  3 ang nalambot, kag nakabaton sia sang Iya nahauna nga palanan-awon sang sia 16 anyus palang sa panahon sang prayer meeting kon sa diin may 60 ka tawo ang mga nagtambong. Nagkabuhi sia sing 88 ka tuig, sa sinang iyang pagkabuhi, nakabaton sia sing mga 2000 ka mga palanan-awon kag tagnaanon nga mga damgo.

Ginkasal sia sa pamatan-on nga si James White, kag apat ka mga bata nga lalaki ang natawo sa ilang panimalay.. nangin balo sia sa sulod sang 34 ka tuig, naggasto sang  Iyang mga panahon sa pagtatap sa mga pigado, mga nagakinahanglan kag mga ilo. Nagpalakaton man sia  kag naghiwat sang mga meeting pangpubliko sa diin ang mga tumalambong nagalambot sa 15000 tutbtub 20000. Isa sia ka bantug nga manunulat. Ang iyang mga libro, kon Ipatong patong ang amo nga mga sinulatan magalambot sa kataason sang isa katawo.

Subung nga si Mrs. white nakabatyag nga ang presensiya sang Ginoo nagkunsad sa iya; sia nagsiling sing makatatlo, himaya. Niyan sia nag-abot sa  palanan-awon kag ang iyang pisikal nga kusog nagbiya sa iya. Kag ang tumalagsaon nga kusog nag-abot sa iya.. bangud imposibli sa bisan kay sin o nga tawo ang magkuha sang iyang kamut gikan sa posisyon nga nahamtangan sini sa tion nga sia yara sa palanan-awon. Isa kahigayon sina, gin-bayaw niya ang Biblia nga may kabug-aton nga 18 ka libras, nga nauntay ang kamut sa libel sang iyang abaga sulod sa tunga sa oras. Si Mr.America, nagtinguha sa amo man sa nagligad nga pila na katuig, nakahimo sa pagbayaw sang amo man nga Biblia may kasubung nga kabug-aton sulud sa 4 gid lang kaminutos. Ini nga pisikal nga penomena na eksperisyahan gid sang propeta sa Biblia. Lantawa ang Numeros 24:3-4 kag Daniel 10:8,17,18.

Ang mata ni Mrs. White nagamuklat sa tion nga sia yara sa palanan-awon, apang ang iya panghibalo sa palibut nagakadula. Ang iyang itsura kon tan-awon wala nagakaurongan kundi nga sa may ginalantaw.

Sa pagsugod sa Iyang palanan-awon, sing hinay siya magabuga  sing hangin tubtub nga ang iya ginhawa madula. Wala na sia nagaginhawa liwat tubtub nga matapus ang Iyang palanan-awon nga masami nagalawig sa duha ka oras. Sa iban nga mga okasyon, may Doctor nga maga exmine sa iya agud sa pagtilaw sa Iya samtang nga sia yara sa iyang palanan-awon. May duha ka mga maduhaduhaon nga tawo ang nag-tabon sang Ilong kag baba ni Ellen White samtang sia sa palanan-awon sulod sa 10 minutos, apang ang Iyang Kolor kag blood presure kag pitik sa kasingkasing napabilin nga normal.

Ang Iyang mga sinulat, wala gintuyo nga idugang sa Biblia, kundi ini labi nga magadala sa mga nagabasa balik sa pagtuon sang Biblia, agud sa sina magiyahan kita nga magkabuhi sa mas mataas kag balaanon nga pagkabuhi. Wala gid sia pagkabiga nga dili masayup-bangud kay sia tawo gid— apang ang mensahi niya kamatuuran nga nagabayaw sang tagsa ka Pulong sang Dios. Matuud man gid nga may mga dili matuud nga propeta. Si  Jesus nagpaandam na daan sina sa iya mga sumulunod nga maghalung. Mateo 7:15-20. Sia nagsiling ang pagtilaw sa matuud nga manalagna paagi sa iyang mga bunga. Ang bunga sang kabuhi ni Ellen White nagpakita sa iyang  matuud nga pagka-Kristohanon. Ang Iyang kabuhi walay kasawayan.

Wala sia maghimo sing mga pagpakot sa palaabuton, apang ang History karon nagapamatuud sang katumanan sini.

Signs of the Times 1890:

“Ang bagyo magaabot, kag kita magpangandam sa iyang kaakig, paagi sa paginulsol sa Dios kag pagtoo kay Jesu-Kristo. Ang ginoo magatindug kag uyogon Niya ang duta sing tuman nga pag-uyog. Aton makita ang mga kagamu sa bisan diin nga bahin. Linibo sang mga sakayan pang dagat ang magakalalunod sa mga kadagatan. Mga Navy magapanaug kag linibo sang mga katawhan ang masakrispisyo tungod s milyones. Sunog nga gulpi lang magtuhaw kag walay tawhanon nga gahum ang makapalong. Palasyo sa duta ang ginlamon sa kaakig paagi sa dabdab sang kalayo. Kalalat-an sa mga kadalanan sang train mas labi nga magmasunsun: galibog ang mga tawo, pagbinunggoanay , kamatayon nga walay pagpahibalo sa mga kadalanan. Ang katapusan malapit na, ang kahigayonan nga ginhatag matapus na. Magpangita kita sa Dios samtang nga makita pa Sia, magtawag sa Iya samtang nga malapit pa siya.”

Sa tuig 1904 sia nagsulat, “ sa dili madugay may nagakatuhay nga kagamu sa tunga sang mga nasyon kagamu nga indi mag-untat tubtub nga magbalik si Jesus.”

Matapus nga sia nagsulat, ang World war 1 natabu, kag ang kalibutan nakakita nga ini natuman. Tama kahinay sang pagbiyahi sang una sa iyang panahon, apang ang Iyang pagpakot parti sa disgrasya sa mga kadalanan pat-ud nga nagkalatabu.

Madamu ang pagpakilala kay Mrs. White sa indi husto nga pagpakilala..  Ang iban nagsiling nga si Ellen White lain ulo, para sadtong wala makakilala sa Iya. Pero sa mga nakakilala gid sa Iya sang personal mas taas ang ilang pagrespeto sini sa iya; mangin sa simbahan okon sa gwa. Sa pagbasa sa isa sang iyang mga libro, magadul-ong sa tawo sa paghigugma sa Dios kag mas mahangpan ang Biblia. Madamu ang nagbalik basa sa Biblia bangud kay nakabasa sa iyang mga sinulatan. Ang Iyang lalambuton amo gid ang  pagbayaw sang Pulong sang Dios. Sia nagsiling, “akon batonon kon ano ang nasulat sang Biblia bilang Pulong nga gikan sa Dios. Indi  ko pagtugutan ang akon kamut kag hunahuna sa pagpangita sang sayup sa Pulong sang Dios, kundi kuptan ko ini kag tun-an. Ako nagapadasig sa imo sa pagbasa sang Biblia.” Selected messages, vol. 1 pages 17,18. Parti naman sa Iyang mga sinulat, “ang Ginoo naghatag sini bilang gamay nga kasanag(iyang sinulat) nga magagiya sa lalaki kag babayi pagtultol sa mas daku nga kapawa.”( ang Biblia). Ang Iyang mga sinulat kaangay sa maayong telescope.  Wala ini nagabutang sang dugang nga bitoon sa kahawaan kundi mas iyang ginapaathag ang itsura sang bitoon nga ara na daan pa sa langit. Ang Iyang mga sinulat, makahatag sang dugang nga kaathagan sa kon ano na ang nasulat daan sa Biblia.

Bilang resulta sang iyang pagkadisgrasya, si Ellen nagtuon tubtub grade 3 lang, apang makatilingala nga nakasulat sia sing mga Principyo sa edukasyon. Ang Isa sang iyang bantaug nga libro amo ang libro nga EDUCATION.

Ang mga tagpangulohan sa patag sang edukasyon nagabayaw sini nga libro bilang Isa sang labing maayo nga libro sa patag sang edukasyon. Ang ministro sa edukasyon sa gobyerno sang Yugoslavia sang tuig 1930, si Dr Paja Radosavlyevish, isa ka tawo nga may mataas nga tinun-an. Nagtuon siya sa Europa kag sa America agud nga manginhanda sa pagtrabo sa art of Pedagogy(ang cience sang pagtudlo). Sa Iyang agbalik sa ilang puloy an, nagpublishar siya sang libro nga nasapwan nga tinaga sa tinaga ginhubad ang libro nga Education ni Ellen White. Dumduma, grade 3 lang ang nalambot niyasa iyang pagtuon. Indi siya makahatag sang amo sina kagamhanan nga libro kon wala ang langitnong pagpahayag sa iya.

Ginabanabana nga 40% sang iyang mga sinulat napartiniser sa maayong panlawas sa bilog niya nga kabuhi. Medikal sciience nakadiskobri sing madamung butang sa patag sang panlawas, nga nasulat sa libro ni Ellen White gatus na katuig ang nagligad ugaling sang medikal science masapwan. Sa Ministry of Healing. Page 327 sia nagsiling, “ ang Tabako Isa ka mahinay, sa sulod nagatrabaho, pero pat-ud nga hilo”. Karon aton nahibaloan nga ang tabako may 20 ka mga hilo, upod nadira ang nikotina, isa sang pina kamalatay nga hilo.

Ang Iyang mga sinulatan nagapanguna sa suheto sang pagluwas nga grasya sang Dios paagi kay Kristo Jesus. Notahi ang katahum kag Inspirasyon sang masunod nga mga sinulatanan.

Evangeliism, page 185: “ ibayaw si Jesus, Ikaw nga nagatudlo sa mga katawhan. Bayawa Sia sa Imong mga pagwali, sa mga ambahnon, sa mga pangamuyo. Magmangin-giya ikaw sa mga kalag nga naligban, nagamuhan sa hunahuna, nadula padulong sa Kordero sang Dios….  Ibantala ang lulan sang kaluwasan sa tagsa ka pulolongon kag sa tagsa ka ambahanon.”

Steps to Christ page 67: “nagkabuhi Sia nga walay sala. Namatay Sia tungud sa aton, kag karon nagtanyag sia nga kuhaon Niya ang tanan ta nga sala kag hatagan kita Niya sang Iyang pagkamatarung. Kon imong ihatag ang Imong kaugalingon sa Iya, kag batonon nga Sia ag imo personal nga manluluwas, nyan ang makasasala mo nga kabuhi, bangud kay Kristo -Jesus pagaisipon ka nga matarung. Ang karakter ni Jesus amo ang mangin sa imong Kkarakter, kag ikaw mangin kahalamut-an sa atubangan sang Dios subung nga ikaw nakaagi sala.”

Ang katalagman sa kahingapsan nga panahon yari na sa aton karon nga kalibutan, kag sa aton iglesia, apang sa indi madugay magadungka na kita. Sa dili pa kita mag-abot, mabaluron nga mga tubig ang aton latason, apang salamat sa Dios kay ginpadala Niya ang masaligan nga piloto, ang Biblia kag ang Ispiritu sang tagna nga magagiya tubtub nga makadung ka kita.

Kay sa Remnant nga iglesia sang Dios ginsaad ang Ispiritu sang tagna. Ginhatag ini agud nga mangin giya sa aton sa katapusan sang mga adlaw, agud nga porma ang karakter nga kaangay kay Jesus. Ginhatag ini agud nga maandam kita para sa ginhari-an nga dayon.

Katapusan mga pulong ilang pahanundum: 1 Tesalonica 5:19-21 “ dili pagtamaya ang mga pagpanagna.” 2 corinto 20:20” too sa Ginoo nga imo Dios, agud malig-on ka; too sa Iyang mga manalagna, agud mag-uswag ka”.

Sa pagtoo sa sinulatan ni Ellen G.White indi kay nagtoo ka sa Babayi— kundi tungud kay nagtoo ka sa Dios mismo. Siya gindihunan sang Ispiritu Santo, kasubung man sa dumaan nga mga propeta. Sa pagsikway sa kon ano ang Iyang nasulat isa man ka pagsikway sang paglaygay sang Dios., kaangay sang pagsikway sang mga Judeo sadto. Sa gugma sang Dios naghatag sa aton sang Iyang Espiritu sa pagpanagna, agud sa pagluwas sa aton gikan sa mga pagpangdaya sang kalibutan. Abyan, kon gusto mo nga mag-uswag Ispirituhanon, toohi ang “Iyang mga manalagna”.

 

Ang Pagtilaw sa mga Manalagna

Nagahambal suno sa Pulong sang Dios

Isaias 8:20

Physical Test

References

Ang Iyang gintagna natuman

Jeremias 28:9

Nadulaan sang kusug

Daniel 10:8, 16,17

Nagatudlo pakadto sa matuud nga Dios

Deuteronomio 13:1-4 , 1 Hari 18:21

May supernatural nga kusug

Daniel 10:18-19

Nagpadasig sa pagsunod sa kasugoan sang Dios

 2 Cronica 24:19-20, Bugna 12:17

Bukas ang Ilang mga mata

 Numeros 24:3

Ang Ilang binuhatan maayo ang bunga

Mateo 7:15-20

Wala ga ginhawa

Daniel 10:17

Nagasugid nga si Kristo nagkari sa unod.

1 Juan 4:2-3

 

 

Nagapaandam sa mga tawo sa pagbalik ni Jesus.

Lukas 1;17

 

 

 

Physical Test

References

Nadulaan sang kusug

Daniel 10;8,16,17

May supernatural nga kusug

Daniel 10:18-19

Bukas ang Ilang mga mata

 Numeros 24:3

Wala ga ginhawa

Daniel 10:17

Naghambal pero wala gaginhawa

Daniel 10:17-20

Ang ila baba idalum sa mando sang Dios

2 Samuel 23:2

Wala panghibalo sa nagakatabo sa palibut

2 Corinto 12;2-4

 

Review Sheet— Espiritu sang Tagna

Palihog tun i maayo ang Bible study guide sa Indi ka pa mag sabat sini.

1. Paano ang Dios masami nga nagapahayag sang Iyang kaugalingon sa mga manalagna? 12:6

2. Ano ang ikaduhang dulot sang espiritu nga nahinambit sa  Epeso 4:11?

3. Ano ang tawag sang Dios kay propeta Ezekiel? Ezekiel 3:17

4. Ano pa ang pinasahi nga buluhaton sang propeta? 2 Cronica 36:16

5. Daw ano sang mga tawo ginbaton ang mga propeta sadtong unang panahon? Mateo 23:37-38

6. Ang mga propeta bala sa daan nga katipan lang kutub? Binuhatan 11:27

7. Maghatag ka sang ngalan sang duha nga may kaangtanan sa bag-ong katipan. Lukas 2:34,36

1. _______________________________ 2. ________________________________

8. Ang Biblia nagrekord sang pila ka mga babayi nga mga dulot sa pagkamanalagna. Binuhatan 21:9-10

9.  Ano ang kinaiyahan nga makita sa katapusan nga iglesia sang Dios? Bugna 12:17

10. Ano ang testemoniya ni Jesus? Bugna 19:10

11.  Ano ang pahanumdum nga ginhatag nahanungud sa dulot sa pagkamanalagna? 1 Tesalonica 5:19-21 _______________________

12. Paano kita magauswag kag mapalig-on? 2 Cronica 20:20

“Magtoo kamo ___ _______ nga ____ __________, agud nga _______  kamo ; ______ ang Iya mga _________ agud nga ____________ ______.”

Nagatoo ka bala sa dulot sang propesiya nga ginhatag sa Iglesia Adventista?_____

 

 

Clicky