Maranatha Media Philippines

Other Languages

Afrikaans ဗမာ Chin English Français Deutsch 國語 Wikang Tagalog ภาษาไทย اردو

Si Kristo mao ang larawan sa dili makita nga Dios, ug pinaagi kang Kristo gibuhat ang tanang butang. (Colosas 1:15-16)

Si Jesus miingon kaniya, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, kondili pinaagi Kanako." (Juan 14:6)

Ngano nga gibuhat sa Dios nga Amahan ang tanan pinaagi ni Kristo nga Iyang Anak? Ngano nga ang Dios adunay Anak? Nganong kinahanglang moagi kita sa Anak aron makaabot sa Amahan? Ang mga tubag niini nga mga pangutana anaa sa kasingkasing sa siyensya sa kaluwasan.

Kon atong masabtan ang relasyon sa Dios ngadto sa Iyang bugtong Anak, ug ang ilang relasyon sa tibuok uniberso, aduna kitay yawe sa pagsabot sa kabuhatan mismo ug sa tanan nga anaa niini. Kay ang tanan gibuhat niini nga sumbanan sa Amahan-Anak, ug niini nga relasyon mao ang mahigugmaong sumbanan alang sa tanang relasyon.

Clicky