Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Oktubre 07, 2022
Mga pag-download 217

Other Languages

عربى български език Cebuan Čeština English Deutsch Português Српски Español

Sinabi ni Pablo na determinado akong walang alam sa inyo maliban kay Kristo at Siya na Napako sa Krus. Ang Krus ni Kristo ay inihayag sa lahat ng mga pangunahing kaganapan ng pagkawasak na nakatala sa Banal na Kasulatan. Sa lahat ng paghihirap ng Kanyang mga Anak, si Kristo ay nagdurusa.

Sa simula ang binhi ni Kristo, na Kanyang Salita, ay ibinigay sa babae, na Kanyang Iglesia. Sa lahat ng panahon bago ang baha, ang babae ay naghirap at nagdaramdam upang ipakita sa kanila si Kristo ang pag-asa ng kaluwalhatian. Gayon pa man ay iniinis nila ang Kanyang Banal na Espiritu at pinigilan ang katotohanan. Nilunod nila ang Kanyang tinig at nagdulot sa Kanya ng matinding kalungkutan.

Sa wika ng Mga Awit, binanggit ni Kristo ang Kanyang Krus sa wala pa ang Baha sa sumusunod na paraan:

Awit 18:11 Ginawa Niya ang kadiliman na Kaniyang kublihang dako, ang Kaniyang kulandong sa buong palibot Niya; Mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit.

Awit 18:15 Nang magkagayo'y nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig, At ang mga patibayan ng sanglibutan ay nangahubdan, Sa Iyong pagsaway, Oh Panginoon, Sa hihip ng hinga ng Iyong mga butas ng ilong.

Salmo 18:11 Gibuhat Niya ang kangitngit nga Iyang tagoanan, nga maoy Iyang tabil nga nagalibut Kaniya, Kangitngit sa mga tubig, mga mabagang dag-um sa kalangitan.

Salmo 18:15 Unya mitungha ang mga kahiladman sa mga tubig, Ug ang mga patukoranan sa kalibutan naablihan, Sa Imong pagbadlong, Oh Jehova, Tungod sa gininhawa sa Imong ilong.

Hindi ginagamit ng ating Ama sa langit ang banta ng kamatayan para pilitin tayong sumunod. Ang Kanyang batas ay isang kopya ng Kanyang karakter, at ang Kanyang batas ay nagsasabi na huwag kang papatay. Sa kamatayan sa Krus, inalis ni Kristo ang kasinungalingan na nagbabanta ang Diyos na papatayin ang mga suwail. Inihayag ng Krus na pinababayaan ng Diyos ang mga tumatanggi sa Kanya sa kanilang sariling mga pagpili. Kung paanong ginamit ng Jerusalem ang mga Romano upang ibitin si Kristo sa krus at pagkatapos ay ibinitin sa mga krus ng mga Romano makalipas ang apatnapung taon, kaya naman nilunod ng mga tao saw ala pa ang Baha ang Espiritu ni Kristo, at nalunod sila ayon sa kanilang sariling mga aksyon.

Clicky