Maranatha Media Philippines
May-akda Danutasn Brown
Nai-publish Agosto 31, 2023
Mga pag-download 65

Other Languages

English Français Deutsch 國語

Ang Dios gugma, sa ano man nga pamaagi nga dalhonNya ang tanan sa kabuhing walay katapusan.

Ini amo ang pinakabasihan sang pagtoluohan sang tanan nga tipo sang unibersalismo. Apang ano gid bala ang ginatudlo sang Biblia?ang lalambuton sini nga libro amo nga masabat ini upod ang iban pa nga mga aplamangkutanon, kaangay sang:

May yara gid bala kinalain sa ko nano ang matabo sa tumoluo kag dili tumuloo sa katapusan sang panag-on?

May yara bala maluwas kag indi maluwas?

Paano ining pagtoo kag kahilwayan maghaum sa unibersalismo nga pagtudlo?

Ano ang kabaliskaran sang kabuhing walay katapusan?

May yara gid man bala pagpamatay nga magakalatabo?

Importante pa bala nga madaug ang sala?

Paano ginplastar sang unibersalismo ang pagwali sang maayong balita?

Upod ang libro sang kabuhi? Upod ang ika-duhang kamatayon?

Upod ang mga katawhan sa sulod kag sa guwa sang Bag-ong Jerusalem?

Ang unibesalismo bala naghangkat sa tawo sa pagpabuyanbuyan okon sa paghimo sang pagpangandam?

Ano ang kaulugan sang Juan 3:16?

Clicky