Maranatha Media Philippines

Bakit hiniling ang krus at sino ang nangangailangan nito?
Bakit kinakailangan ang Krus para sa ating kaligtasan?
Nasiyahan ba ang poot ng Diyos sa pagkamatay ng kanyang anak?
Ano ang hustisya ng Diyos at naiiba ito sa ating hustisya?
Bakit inihambing ni Hesus ang Kanyang Sarili sa isang tanso na ahas sa isang poste?
Ano ang sinabi sa atin ng santuwaryo ng Israel tungkol sa krus?

Clicky