Maranatha Media Philippines

Ang Acts of Our Gentle God ay naghaharap ng matibay na ebidensiya mula sa Bibliya upang pawalang-sala ang Diyos sa mga paratang na Siya ay walang malasakit, mapanghusga, kontrolado, hindi patas, masama ang ugali, o marahas. Ipinakikita ng aklat na ito na ang buong Bibliya, sa wastong pagkaunawa, ay naaayon sa tiyak na pahayag: "Ang Diyos ay pag-ibig" (1 Juan 4:8).

Clicky