Maranatha Media Philippines

Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bakit hindi na lang Niya kinuha ang Canaan para sa mga Israelita nang hindi nila kailangang pumunta sa digmaan?

Kung ang Canaan ang lupang pangako, bakit napakadilim ng kasaysayan ng mga taong iyon nang makuha nila ito?

Paano patuloy na inaabot ng Diyos ang mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya at hindi nakikinig sa Kanyang payo? Pinutol lang ba Niya ang mga ito?

May magagandang aral para sa atin sa pag-aaral kung paano nakitungo ang Diyos sa ating mga ninuno na naimpluwensyahan ng Ehipto. Lalo na ang aklat na ito ay para sa mga dapat makipag-ugnayan sa malalapit na kaibigan at pamilya na nagpasiyang tahakin ang landas na sa tingin natin ay nakakasira sa sarili. Paano natin sila maaabot? Ano ang gagawin ng ating Ama sa Langit?

Clicky