Maranatha Media Philippines

Other Languages

Afrikaans عربى English Français Deutsch Português Kiswahili Wikang Tagalog

Ang tanan nga imong gihunahuna nga imong nahibal-an bahin sa ebanghelyo hapit na balihon!!

Ang Silot Pagpuli Teorya mao ang pinakapopular nga paagi sa pagpatin-aw sa ebanghelyo sa Kristohanong mga grupo. Nagtudlo kini nga "Ang Dios dili andam o makahimo sa yano nga pagpasaylo sa sala nga wala kinahanglana ang usa ka katagbawan alang niini" (Wikipedia).

Aron masulbad kini nga problema, usa ka sikat nga Kristohanong website nga gitawag og gotquestions.org mipasabut: “Ang sakripisyo ni Jesus sa krus mipuli sa silot nga angay natong antuson alang sa atong mga sala. Ingong resulta, ang hustisya sa Diyos natagbaw, ug kadtong midawat kang Kristo mapasaylo ug mapasig-uli sa Diyos.”

Laing inila nga teologo, si John MacArthur, midugang: “Ang katinuod sa puli, puli nga kamatayon ni Kristo alang kanato mao ang kasingkasing sa ebanghelyo sumala sa Dios … Kinahanglan natong hinumdoman, hinoon, nga ang sala wala makapatay kang Jesus; Dios ang naghimo. Ang kamatayon sa nag-antos nga sulugoon maoy usa ka silot nga gipahamtang sa Diyos tungod sa mga sala nga nahimo sa uban. Mao kana ang atong gipasabut kon kita maghisgot sa silot nga pagpuli sa pag-ula … Siya hingpit nga nagtagbaw sa hustisya ug nagwagtang sa atong sala sa kahangturan pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak.”

Ug si Jon Bloom sa desiringgod.org misulat: “Si Jesus ang pangunang tumong sa kasuko sa iyang Amahan​—ang labing tarong, matarong, ug makalilisang nga kapungot nga anaa.”

Apan kini ba gayod ang ebanghelyo sa gingharian nga mianhi si Jesus aron ipakita? Mianhi ba gayod si Jesus aron sa pagtagbaw sa hustisya ug kapungot sa Diyos aron sa pagluwas kanato gikan sa pagpatay sa atong langitnong Amahan? Nalimbongan ba kita ni Satanas ug sa uban sa paghimo sa pagpatay kang Jesus diha sa Dios aron sa pagsumpo sa atong kaugalingong kasuko ug kalagot (pagdumot) ngadto sa Dios, pagpahigawas sa atong kaugalingon gikan sa atong kaugalingon nga sad-an nga tanlag, ug sa pagtagbaw sa atong kaugalingong pagbati sa hustisya?

 

Clicky