Maranatha Media Philippines
Nai-publish Enero 18, 2023
62
Mga pag-download 212

Ang mga Salita na sinabi ng Ama sa Kanyang Anak sa Kanyang bautismo ay umaalingawngaw sa pagpapalang ibinuhos Niya sa Kanya noong unang Sabbath ng Paglikha. Araw-araw ay nalulugod ang Ama sa Kanyang Anak, at ang Anak ay nagalak sa harapan Niya. Sa Sabbath, hiningahan ng Ama ang Kanyang Anak at ang Anak ay nabuhayan ng loob sa pagmamahal ng Kanyang Ama. Ang matalik na koneksyon sa pagitan ng Ama at ng Anak ay inilagay nang permanente sa Sabbath, at bawat Sabbath ay inilalabas ng Ama ang Kanyang nakakapreskong kapahingahan sa Kanyang Anak at sa lahat ng tumatanggap sa Anak.

 

Ang pag-ibig ng Ama para sa Kanyang Anak ay patuloy, ngunit ipinahayag sa mga tiyak na takdang panahon na sumasalamin sa Prinsipyo ng Sabbath. Sa pag-abot natin sa mga pagtatalagang ito ay pumapasok tayo sa kaluguran ng Ama sa Kanyang Anak. Habang tayo ay naging bahagi ng babae na nakatayo sa buwan at nararamtan ng araw (Apocalipsis 12:2) alam natin ang mga oras at mga panahon ng pagpapaginhawang ipinadala mula sa trono ng ating Ama.

Tinatawag tayo ngayon ng ating Ama sa isang mas buong karanasan sa Sabbath. Tayo ay tinawag sa lahat ng mga pagpapalang espirituwal kay Cristo Jesus bilang mga anak ni Abraham (Galacia 3:27-29). Sinabi sa atin ni Jesus, “Narito, nakatayo Ako sa pintuan at kumakatok” at kumakatok Siya sa takdang oras o panahon. Magbubukas ka ba sa Kanya at maghahapunan kasama Niya?

Clicky