Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Setyembre 30, 2022
48
Mga pag-download 283

Other Languages

عربى български език Čeština English Deutsch Português Српски Español Wikang Tagalog

Si Pablo miingon nga ako determinado nga walay laing mahibaloan diha kaninyo gawas kang Kristo ug Kaniya nga Gilansang sa Krus. Ang Krus ni Kristo gipadayag sa tanang dagkong panghitabo sa kalaglagan nga natala sa Kasulatan. Sa tanan nga kasakitan sa Iyang mga Anak, si Kristo gisakit.

Sa sinugdan ang binhi ni Kristo, nga mao ang Iyang Pulong, gihatag ngadto sa babaye, nga mao ang Iyang Iglesia. Sa tanang panahon sa wala pa ang lunop, ang babaye naghago ug nag-antus sa pagpakita kang Kristo diha kanila sa paglaum sa himaya. Apan ilang gisamok ang Iyang Balaang Espiritu ug gipugngan ang kamatuoran. Ilang gilumsan ang Iyang tingog ug nakahatag Kaniya og makalilisang nga kaguol.

Sa pinulongan sa Mga Salmo, si Kristo naghisgot sa Iyang krus sa wala pa ang Lunop sa mosunod nga paagi:

Salmo 18:11 Gibuhat Niya ang kangitngit nga Iyang tagoanan, nga maoy Iyang tabil nga nagalibut Kaniya, Kangitngit sa mga tubig, mga mabagang dag-um sa kalangitan.

Salmo 18:15 Unya mitungha ang mga kahiladman sa mga tubig, Ug ang mga patukoranan sa kalibutan naablihan, Sa Imong pagbadlong, Oh Jehova, Tungod sa gininhawa sa Imong ilong.

Ang atong Amahan sa langit wala mogamit sa hulga sa kamatayon aron pugson kita sa pagsunod. Ang Iyang balaod usa ka kopya sa Iyang kinaiya, ug ang Iyang balaod nag-ingon nga dili ka magpatay. Sa kamatayon sa Krus, giwagtang ni Kristo ang bakak nga gihulga sa Diyos nga patyon ang mga masupilon. Ang Krus nagpadayag nga ang Dios nagbilin niadtong nagsalikway Kaniya sa ilang kaugalingong mga pagpili. Ingon nga ang Jerusalem migamit sa mga Romano sa pagbitay kang Kristo sa krus ug unya gibitay sa mga krus sa mga Romano paglabay sa kwarenta ka tuig, mao nga ang mga tawo sa wala pa ang Lunop naglumos sa Espiritu ni Kristo, ug sila nangalumos sumala sa ilang kaugalingong mga buhat.

Clicky