Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Setyembre 05, 2022
Mga pag-download 236

Ubos sa tunglo sa sala ang tanan nga kinaiyahan maoy magsaksi ngadto sa tawo sa kinaiya ug mga resulta sa pagsukol batok sa Dios. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tawo Iyang gihimo siya nga magmando sa yuta ug sa tanang buhing linalang. Hangtud nga si Adan nagpabilin nga maunongon sa Langit, ang tanan nga kinaiyahan nagpasakup kaniya. Apan sa diha nga siya misukol batok sa diosnon nga kasugoan, ang ubos nga mga binuhat misukol batok sa iyang pagmando. Sa ingon niini ang Ginoo, diha sa Iyang dakung kalooy, magpakita sa mga tawo sa kasagrado sa Iyang kasugoan, ug magtultol kanila, pinaagi sa ilang kaugalingong kasinatian, sa pagtan-aw sa kapeligrohan sa pagsalikway niini, bisan sa pinakagamay nga ang-ang. PP 59, 60

Taliwala sa ubos nga mga binuhat si Adan mibarug ingon nga hari, ug samtang siya nagpabilin nga maunongon sa Dios, ang tanang kinaiyahan miila sa iyang pagmando; apan sa diha nga siya nakalapas, kini nga kamandoan nawala. Ang espiritu sa pagrebelde, diin siya mismo ang naghatag ug agianan, mikaylap sa tibuok mananap. Busa dili lamang ang kinabuhi sa tawo, kondili ang kinaiya sa mga mananap, ang mga kahoy sa kalasangan, ang balili sa kapatagan, ang hangin nga iyang giginhawa, ang tanan nagsulti sa makapasubo nga leksyon sa kahibalo sa dautan. Ed 26.4

Clicky