Maranatha Media Philippines

 

Exodo 12:23 - Kay si Jehova moagi sa pagpatay sa mga Egiptohanon; ug sa makita Niya ang dugo sa balabag ug sa duruha ka haligi. si Jehova molabay sa pultahan, ug dili Siya magatugot sa maglalaglag nga nga magasulod sa inyong balay sa pagpatay kaninyo.

Daghan ang nagtuo nga ang Diyos ang nagpatay kanilang tanan. Kon ang Dios dili motugot sa Maglalaglag nga mosulod sa mga balay sa Israel, nagpasabot ba kini nga Siya nagpugong sa Iyang kaugalingon? Makataronganon ba kana? Kung gilaglag ni Kristo ang mga panganay sa Ehipto, nagpasabot ba kana nga kadtong gilansang sa krus uban ni Kristo ug kinsa nagtuo nga si Kristo anaa kanila adunay usa ka tiglaglag nga nagpabilin diha kanila?

Kay ang Anak sa tawo wala moanhi sa paglaglag sa mga kinabuhi sa mga tawo, kondili sa pagluwas kanila. Ug nangadto sila sa laing balangay. Lucas 9:56

Ang ebidensiya tin-awng nagpakita nga si Satanas mao ang Maglalaglag ug ang Diyos mao ang nagpugong kaniya sa pagbuhat sa iyang daotang buhat.

Busa ang usa ka punoan nga demonyo nagsul-ob sa iyang kaugalingong mga hiyas nga Magbubuhat ug Maghahatag sa katawhan. Ang kabangis yawan-on. Ang Dios gugma; ug ang tanan nga Iyang gibuhat putli, balaan, ug matahum, hangtud nga ang sala gidala sa unang dakung rebelde. Si Satanas sa iyang kaugalingon mao ang kaaway nga nagtintal sa tawo sa pagpakasala, ug unya molaglag kaniya kon mahimo niya; ug sa diha nga masiguro na niya ang iyang biktima, nan siya magakalipay sa kalaglagan nga iyang nahimo. Kon itugot, iyang masilhig ang tibuok lumba ngadto sa iyang pukot. Kon dili pa tungod sa interposisyon sa diosnong gahum, walay usa ka anak nga lalaki o anak nga babaye ni Adan ang makaikyas. {GC 534.2}

Clicky