Maranatha Media Philippines
Nai-publish Agosto 23, 2022
24
Mga pag-download 257

Kadaghanan sa mga Kristohanon adunay lig-on nga mga ideya mahitungod sa kapungot ug sa mga paghukom sa Dios, mahitungod sa Iyang mga pagduaw, sa Iyang panimalos ug sa Iyang mga silot. Nagtuo sila, nga sila nagrepresentar sa usa ka aktibo nga buhat sa Dios nga nawad-an sa Iyang pailub sa usa ka punto ug nagsilot ug nagwagtang sa mga malapason sa Iyang balaod pinaagi sa pagtudlo sa Iyang balaang mga anghel sa pagpasakit, pagsakit ug pagpatay sa mga tawo ug pinaagi sa paggamit sa mga pwersa sa kinaiyahan sa usa ka makadaut nga paagi aron makab-ot ang Iyang tumong sa paglaglag sa apostata. Apan sa unsang paagi ang mga tawo makaabot niini nga konklusyon?

Pinaagi sa mga istorya sa Krus ni Kristo ug sa kalaglagan sa Jerusalem atong nadiskobrehan ang usa ka sumbanan alang sa mga paghukom sa Dios ug sa katapusan nga kalaglagan sa mga dautan.

  1. Ang Dios nagpasidaan, nagtul-id, nagbadlong ug nagtudlo sa bugtong dalan sa kaluwasan
  2. Ang mga tawo nagasunod sa ilang kaugalingong dalan, nga wala sa Espiritu sa Dios
  3. Bisan human sa gibalikbalik nga mga pasidaan sila mipili sa ilang kaugalingong paagi
  4. Ilang gibutang ang ilang kaugalingon lapas sa Iyang panalipod
  5. Gikuha sa Dios ang Iyang mga panalangin ug gitangtang ang Iyang mapanalipdanong pag-atiman
  6. Ang Espiritu sa Dios gikuha
  7. Ang Dios wala magsugo sa Iyang mga manolonda sa pagpugong sa desididong pag-atake ni Satanas kanila
  8. Ang gahom ni Satanas naglihok diha sa dagat ug sa yuta, nga nagdala ug katalagman ug kagul-anan ug naglaglag sa mga panon sa katawhan aron sa pagsiguro sa iyang tukbonon
Clicky