Maranatha Media Philippines
May-akda Adrian Ebens
Nai-publish Hulyo 21, 2022
Nakasulat Hulyo 21, 2022
56
Mga pag-download 237

Other Languages

български език Čeština English Français Deutsch Português Русский Српски Español Kiswahili

Bakit sinabi ni Jesus kay Pedro na alisin ang kanyang espada ngunit sinabihan ang mga Levita na dumaan sa kampo at patayin ang mga tumangging magsisi?

Exodu 32:26-28 Ay tumayo nga si Moises sa pintuang-daan ng kampamento, at nagsabi, Sinomang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kaniya. (27) At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel: Ipatong ng bawa't lalake ang kaniyang tabak sa kaniyang hita, at yumaon kayong paroo't parito sa mga pintuang-daan, sa buong kampamento, at patayin ng bawa't lalake ang kaniyang kapatid na lalake, at ng bawa't lalake ang kaniyang kasama, at ng bawa't lalake ang kaniyang kapuwa. (28) At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises: at nabuwal sa bayan ng araw na yaon, ang may tatlong libong katao.

At ano ang masasabi mo sa mga komentong ito?

Yaong mga nakibahagi sa gawaing ito ng pagpatay, gaano man kasakit, ngayon ay napagtanto na sila ay nagpapatupad sa kanilang mga kapatid ng isang taimtim na parusa mula sa Diyos; at sa pagsasagawa ng masakit na gawaing ito, salungat sa kanilang sariling damdamin, ipagkakaloob ng Diyos sa kanila ang Kanyang pagpapala. 1SP 252

Paano natin pinagkakasundo ang mga bagay na ito?

Ang misteryo ng krus ay nagpapaliwanag sa lahat ng iba pang misteryo. Sa liwanag na dumadaloy mula sa Kalbaryo, ang mga katangian ng Diyos na pumuno sa atin ng takot at sindak ay mukhang maganda at kaakit-akit. Ang awa, lambing, at pag-ibig ng magulang ay nakikitang magkakahalo sa kabanalan, katarungan, at kapangyarihan. Habang minamasdan natin ang kamahalan ng Kanyang trono, mataas at nakataas, nakikita natin ang Kanyang katangian sa magiliw na mga pagpapakita nito, at nauunawaan natin, na hindi kailanman noon, ang kahalagahan ng kaibig-ibig na titulong iyon, "Ama Namin." GC 652.1

Habang sinusuri natin ang krus, makikita natin na tunay na ANG PANGANGASIWA NG KAMATAYAN ay maluwalhati at naghahatid sa mga nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa Kanyang Katuwiran.

Clicky