Maranatha Media Philippines
May-akda A.T. Jones
Nai-publish Setyembre 25, 2023
Mga pag-download 125

Other Languages

български език Čeština English Русский Español Kiswahili

Kalipay nga dili masaysay sang nasapwan ang relasyon sang Amay kag Anak nga gin-expresarsang 1 Cor. 8:6 ng naghatag sang yabi nga nagabukas sa madamung mga palamangkutanon sa balaan nga kasulatan nga sadto aay ginaisp nga misterio ukon wala mapadayag. Ang amonga yabi ginlaragway salibro sang Divine pattern of Life okon langitnon nga sulundan sang kabuhi nga nagpahayag sang Amay bilang tuburan sang tanan nga butang kag ang anak amo ang alagyan sini tanan. Ini nga tuburan kag alagyan nga relasyon may yara nga tatak okon marka sa madamung elemento nga nagahiliupod. Bana kag asawa, adlaw kag bulan, daan kag bag-ong katipan, balaan kag labing balaan nga hulot, inugpahuway kag mga kapiestahan, tanan sining mga butang makita ang kaathag sang kapawa sining Langitnon nga sulondan. Nakahimo nga kompleto sa pamatyagan nga mahibaloan ang relasyon sang Dios kag sang Iyang Anak nabuksan sa aton ang madamung mga mistiryo sa kasulatan.

Sang tuig 2015 nagapamalandung ako kon bala ining duha ka katipan nga ginhimanbit sang balaan nga kasulatan nagaoperate man suno sa langitnon nga sulondan sa diin sang isa ka katipan pagadalhon sang isa. Naga oparate sa baliskad nga sistema ang daan nga katipan nagdala sang kamatayon subung nga suli sang sa bag-ong katipan nga magadala sa kinabuhi. Ini nga framework magahatag sa aton sang balatyagon nga ang daan nga katipan lain samtang ang bag-ong katipan maayo. Ang daan nga katipan dapat likawan samtang ang bag-ong katipan dapat nga batonon. Samtang akon ini ginapamalandungan ang texto sa 2 Corinto. 3:7 gulpi lang nag-athag sa diin si Pablo nagsiling  nga ang pagministeryo sang kamatayon nasulat kag naukit sa bato mahimayaon. Kon yadto mahimayaon buut silingon maayong butang. Nyan nangin maathag nga agud matawo liwat ginkinahanglan nga ang isa mapatay kag nyan matawo liwat nagbutang ini sang kamatayon kag kabuhi bilang pasunud. Ini nagkahulugan nga ang daan nga pagpakigkatipan amo ang alagyan agud nga makasulod sa bag-ong pagpakigkatipan. Ang matuud ining duha pareho nga nagapangabudlay agud nga ang isa magdala sa imo pakadto sa isa.

Sang nagdason nga tuig samtang ako nagahiwat sang katipunan sa norte nga bahin sang Germany nagabasa ako sang libro nga Studies in Galassians by A. T. Jones kag sa sulod sining libro nasapwan ko ang konpirmasyon nga akon ginapangita.

Gani ang pagpakigkatipan nga halin sa Sinai nagdala sa ila sa pagpakigkatipan upod kay Abraham. Ang una nagdala sa ila sa bag-ong pagpakigkatipan. Gani ang kasugoan, nga amoang basihan sang amo nga kasugtannan, —ang nabuka nga kasugoan, — amo yadto ang ilang manunudlo sa pagdala sa ila sa kay Kristo, agud nga sila mapakamatarung paagi sa pagtoo. A.T. Jones RH July 17, 1900

Ini tama ka importante nga mahibaloan. Ini isa ka proseso nga ang  daan nga pagpakigkatipan amo ang magadala padulong sa bag-ong kasugtanan nga makahimo nga ang  manunudlo (nga amo ang kasugoan) magadala sa amo nga kalag sa kay Kristo agud nga siya mapakamatarung paagi sa pagtoo.

Clicky