Maranatha Media Philippines

Other Languages

Chin Čeština English Deutsch 國語 नेपाली Русский Español Kiswahili

Mabilis na Katotohanan sa Pagpapatawad

  • Ang pagpapatawad ay ibinibigay ng isang mapagpatawad - ang taong gumagawa ng pagpapatawad.
  • Ang pagpapatawad ay natanggap ng isang napatawad - ang taong pinatawad.
  • Ang pagpapatawad samakatuwid ay may dalawang bahagi at ito ay isang proseso ng dalawang partido.
  • Ang Griyego ay may iba't ibang mga salita para sa kapatawaran na ipinagkaloob at natanggap.
  • Ang ipinagkaloob na pagpapatawad ay isinalin mula sa salitang Griyego na charizomai.
  • Ang natanggap na pagpapatawad ay isinalin mula sa salitang Griyego na aphiemi.
  • Ang Diyos ay hindi kailanman aktibo, personal na nagpapataw ng parusa para sa mga kasalanan.
  • Ang lahat ng kasalanan ay may mga kahihinatnan na likas na resulta ng kasalanan.
  • Ang mga kasalanan ay masama (maling gawin) sapagkat nasaktan tayo nito at ang iba pa.
  • Ang nais lamang ng Diyos ay protektahan tayo mula sa mga nakakasamang epekto ng kasalanan.

Ang katibayan para sa lahat ng nabanggit na katotohanan ay ibinibigay sa pag-aaral na ito. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang kapatawaran, na palagi tayong pinatawad ng Diyos, ay nakakatulong na maiangat sa atin ang anumang pasanin ng pagkakasala at kahihiyan. Tanggapin ang malayang inalok na kapatawaran ng Diyos at makakaranas ka ng malaking kapayapaan ng isip at isang malinis na budhi. Nawa ang librong ito ay lubos na hikayatin kang lumapit sa Kanya.

Clicky