Maranatha Media Philippines
Nai-publish Disyembre 02, 2022
46
Mga pag-download 248

"Ang pagkasacerdote ni Cristo nagsugod sa diha nga ang tawo nakasala. Siya nahimong sacerdote human sa laray ni Melchizedek.   ... Si Satanas naghunahuna sa Ginoo  nagbuhi saiyang pagkupot sa katawhanapan ang Bitoon sa Paglaom nagdagkot sa mangitngit ug masulob on nga kaugmaon dinha sa ebanghilyo gesangyaw ngadto sa Tanaman."  ms43b-1891(July 4,1891) par. 5

" Ang walaykatapusang ebanghilyo nagagikan sa walaykatapusan ug mianhi sa tanan ang pulong niining mga hinapos nga kaadlawan. Ang ebanghilyo gisanyaw ni Noeh ngadto sa pares sa Tanaman, ngadto sa kalibutan sa wala pa ang lunop, ang mangwawali sa pagkamataring, ug ngadto sa kaliwatan ni Abraham, Isaac,  ug Jacob, sa mga anak sa Israel.  Si Jesus nag pas an kanila  dinha Saiyang dughan " sa tanang mga adlaw sa kanhing panahon" ug nagluwas kanila pinaagi sa walakatapusang  pagpangamuyo Saiyang dugo ingon nga  Cordero sa Dios,  gipatay sukad sa pagtukod sa kalibutan.

Si Pastor Ebens nagpatin-aw sa mga pakigsaad dinha sa   sa kahayag sa pagkasacerdote ni Melchizedek nga  ni Kristo nga "nagsugod sa diha nga ang tawo nakasala."

Clicky