Maranatha Media Philippines
Nai-publish Enero 18, 2023
65
Mga pag-download 98

Ang mga Pulong nga gisulti sa Amahan ngadto sa Iyang Anak sa Iyang bautismo nagpalanog sa panalangin nga Iyang gibubo diha Kaniya sa unang Igpapahulay sa Paglalang. Adlaw-adlaw ang Amahan nalipay sa Iyang Anak, ug ang Anak nagmaya sa Iyang atubangan. Sa Igpapahulay ang Amahan miginhawa sa Iyang Anak ug ang Anak nabag-o sa gugma sa Iyang Amahan. Kining suod nga kadugtongan tali sa Amahan ug sa Anak gibutang nga permanente diha sa Igpapahulay, ug sa matag Adlaw nga Igpapahulay ang Amahan naghuyop sa Iyang makapahayahay nga kapahulayan sa Iyang Anak ug sa tanan nga midawat sa Anak.

Ang gugma sa Amahan alang sa Iyang Anak padayon, apan gipahayag sa piho nga mga panahon nga nagpakita sa Prinsipyo sa Igpapahulay. Sa atong pag-abot niini nga mga pagtudlo kita mosulod ngadto sa kalipay sa Amahan diha sa Iyang Anak. Samtang kita nahimong bahin sa babaye nga nagbarog sa bulan ug nagsul-ob sa adlaw (Pinadayag 12:2) nahibalo kita sa mga panahon ug sa mga panahon sa kahayahay nga gipadala gikan sa trono sa atong Amahan.

Ang atong Amahan karon nagtawag kanato ngadto sa mas bug-os nga kasinatian sa Igpapahulay. Gitawag kita ngadto sa tanang espirituhanong mga panalangin diha kang Kristo Jesus isip mga anak ni Abraham (Galacia 3:27-29). Si Jesus nag-ingon kanato, “Tan-awa Ako nagatindog sa pultahan ug nagatuktok” ug Siya nanuktok sa gitakdang panahon. Moabli ka ba Kaniya ug manihapon uban Kaniya?

 

Clicky