Maranatha Media Philippines

Mga Libro

Ang Karunungan ng Diyos

Ang may Anak ay may buhay. Bakit kaya ito? Sapagkat sa Anak ng Diyos ay namamalagi ang dalisay na puso ng isang masunuring Anak sa Kanyang Ama. Siya ay laging gumagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa Ama. Mayroon din siyang pagpapala at pagmamahal ng Ama. Ang puso ng Anak ay lubos na nakasalalay sa pag-ibig ng Kanyang Ama.

Nakatunganga

Ang buhay ni Cristo na lumakad sa mundo 2000 taon na ang nakakaraan ay nag-aalok para sa atin ng isang modelo ng pag-ibig, na walang pag-ibig na nagdala ng kapayapaan sa hindi mabilang ng milyun-milyon. Para sa mga may interes sa salita ng Diyos, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga paglalarawan ng Diyos sa Bibliya sa buhay ni Cristo ay gumawa ng ilan sa mga pag-angkin ni Cristo na napakahirap na umikot. Ngunit sa isang madilim na sandali sa pakikipag-usap sa isa sa mga alagad ni Jesus ay sinabi, “Kung nakita mo Ako, ay nakita mo rin ang Ama.”

Paano ito posible? Totoo kaya na ang Diyos ay tunay na maawain, mabait at mapagbigay-loob na inihayag sa buhay ni Jesus? Maaari bang malutas ang suliranin na ito habang nananatiling tapat sa mga salita ng Banal na Kasulatan? Hawak mo sa iyong kamay ang susi upang mabuksan ang talinghagang ito.

Orihinal na pag-ibig

Mayroon tayong pag-asa na maari maibalik ang ating mga puso

pabalik sa orihinal na Pag-ibig.

Taga-Aliw

Nahaharap si Adan sa isang pagpapasya nang dalhin sa kanya ng kaniyang asawa ang ipinagbabawal na prutas. Sa pagpili na sundin siya at kumain ng prutas ay tinanggihan niya ang kaniyang Tagalikha. Ibinigay si Eba kay Adan upang maging isang katulong. Makakatulong ba siyang tiisin niya ang kakila-kilabot na pagbabago sa relasyon na dinanas ni Adan ngayon sa Diyos? Paano binago ng pagkahulog ng tao ang kaugnayan ng kasal? Ano ang epekto nito sa regalo ng sekswalidad at ang direktiba na maging mabunga at magparami?