Maranatha Media Philippines

Other Languages

عربى Cebuan English Français Deutsch Português Kiswahili

Lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa ebanghelyo ay malapit nang baligtarin!

Ang Teorya ng Parusa kapalit na pagbabayad-sala ay ang pinakasikat na paraan ng pagpapaliwanag ng ebanghelyo sa mga Kristiyanong lupon. Itinuro nito na "hindi handa o kayang patawarin ng Diyos ang kasalanan nang hindi muna nangangailangan ng kasiyahan para dito" (Wikipedia).

Para malutas ang problemang ito, ipinaliwanag ng isang sikat na website ng Kristiyano na tinatawag na gotquestions.org: “Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay pumapalit sa parusang dapat nating pagdusahan para sa ating mga kasalanan. Bilang resulta, ang katarungan ng Diyos ay nasiyahan, at ang mga tumatanggap kay Kristo ay maaaring mapatawad at makipagkasundo sa Diyos."

Ang isa pang tanyag na teologo, si John MacArthur, ay idinagdag: “Ang katotohanan ng kahalili, kapalit na kamatayan ni Kristo para sa atin ay ang puso ng ebanghelyo ayon sa Diyos … Gayunpaman, dapat nating tandaan na ang kasalanan ay hindi pumatay kay Jesus; ginawa ng Diyos. Ang kamatayan ng naghihirap na alipin ay walang iba kundi isang parusang ibinibigay ng Diyos para sa mga kasalanang nagawa ng iba. Iyan ang ibig nating sabihin kapag binabanggit natin ang Parusa Kapalit na pagbabayad-sala … Siya ay lubos na nagbigay ng katarungan at inalis ang ating kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang Anak.”

At si Jon Bloom ng desiringgod.org ay sumulat: “Si Jesus ang pangunahing pinagtutuunan ng poot ng kanyang Ama —ang pinakamakatarungan, matuwid, at kakila-kilabot na poot na mayroon.”

Ngunit ito ba talaga ang ebanghelyo ng kaharian na pinarito ni Jesus upang ipakita? Talaga bang naparito si Jesus upang bigyang-kasiyahan ang katarungan at poot ng Diyos upang iligtas tayo mula sa pagpatay ng ating makalangit na Ama? Nalinlang ba tayo ni Satanas at ng iba upang ibalangkas ang pagpatay kay Jesus sa Diyos upang sugpuin ang ating sariling galit at poot sa Diyos, palayain ang ating sarili mula sa ating sariling konsensya, at upang masiyahan ang ating sariling pakiramdam ng katarungan?

Clicky