Maranatha Media Philippines

21 - ATAKI BATOK SA MAAYONG BALITA

Nai-post Agosto 07, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
273 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/21-attack-on-the-gospel
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/06-attacks-the-gospel
 

Download Illongo .word file:
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Lesson21.docx

 

Sa ika-8 nga kapitulo sang Daniel ginbalik ang istorya sang mga pagbangon kag pagkapukan sang mga ginaharian sa mas detalyado kon ikumpara sa Daniel 2 kag 7. Apang nagtagna ini sang mas malala pa gid nga mga pagpanghingabot sang pagano kag papanhon nga Roma batok sa matuud kag matutum nga mga katawhan sang Dios.  Samtang ang tama ka Importante sa sini amo ang sa bersikulo 14, sa diin naghatag ini sang talalupangdon nga propisiya nahanungud sa paglimpyo sang santuario. Ini nga tagna tama gid kaimportante para sa aton karon. Bangud kay ari kita sa tion sang katumanan sa amo nga tagna. Ang manugtunda nga si Gabriel nagsiling kay Daniel, “ang palanan-awon napahanungud sa katapusan” sa bersikulo 17. Ang tema  sang sini nga kapitulo amo: “Ang pagtubus kag kaluwasan sang mga katawhan sang Dios”.

Daniel 8:1,3-4 Sang ikatatlo nga tuig sang paghari ni Belshazar, may palanan-awon liwat ako.Dayon may nakita ako nga isa ka lalaki nga karnero nga nagatindog sa higad sang suba. May duha siya ka malaba nga sungay. Pero sang ulihi naglaba pa gid ang isa ka sungay sang sa isa. 4 Nakita ko siya nga nagapanungay sa bisan diin nga lugar. Wala sing iban nga sapat nga makapugong sa iya, kag wala man sing may makapalagyo sa iya. Gani pagusto lang siya sa iya ginahimo kag nangin gamhanan siya.

Ang Ining Karnero nga lalaki ginasimbolohan sang Medo-Persia sa bersikulo 20 tama ka athag nga si Gabriel nagsiling kay Daniel nga ang “Karnero nga nakita mo— sila amo ang hari sang Media kag Persia”. Ang duha ka sungay nagsimbolo sa duha ka hari, nga ang Isa ka sungay nagsimbolo sa Persia bilang nagtubo sa gahum labaw sa Media. Ang sapat nagsimbolo sang ginhari-an kag ang sungay nagsimbolo sa mga hari. Tan-awa ang Daneil 7:23-24. Walay dutan-on nga gahum ang makapierdi sa sining gamhanan nga mga tawo samtang nga sila nagapagusto sa pagpangdaug sang mga ginhari-an sa bisan diin nga parti sang kalibutan. Ginpierdi nila ang Babilonia, Syria, Asia Minor,Egipto, kag Ethiopia sabahin sang South. Sila amo ang dili mapeirdi nga mga hari sang kalibutan.

Daniel 8:5-7   Sa nagapatugsiling ako, yari karon ang kanding nga lalaki nag-abot gikan sa katundan sa kadaygan sang bug-os nga duta nga wala nagatapak sa duta; kag ang kanding may dakung sungay sa ulot sang iya mga mata.  Nagkadto  sia sa Karnero nga lalaki nga may duha ka sungay , nga nakita ko nga nagatindug sa atubangan sang suba, kag nagdalasa sa iya sa kasingkal sang iya gahum. Nakita ko sia  nagpalapit sa karnero nga lalaki, kag naakig sia batok sa iya kag ginsungay ang karnero hasta nga napungal ang duha ka sungay sini. Indi na makabato ang karnero, gani natumba ini kag gintasak-tasak sang kanding. Wala gid sing may nakabulig sa iya.

Ining kanding nga lalaki nagsimbolo sa ginhari-an sang Grecia nga ginpaathag sa bersikulo 21–“Ang lalaking Kanding amo ang ginhari-an sang Grecia. Ang daku nga sungay amo ang nahaunang hari.” Ang hari sang Grecia kilala kag bantug sa ngalan ni Alexander the great. Si Alexander naga-angkon nga anak ni Jupiter Ammon, nga ang iyang simbolo amo ang Kanding. Ang iyang kusug kag kaabtik nakilala bangud sa iyang pagpierdi sang karnero. Si Alexander ang pinakauna nga nagdaug sa General ni Darios sa suba sang Granicus sa Phrygia. Ang sunod nga ruta ni Dario sa dalan sang Issus sang Cilicia, kag dayon napierdi sia sa kapatagan sang Arbela sa Syria.  Ini nga Inaway natabo sa tuig 331 B.C. Tanda sang pagkapukan sang emperio sang Persia.  Ang sungay nagasimbolo sing kusug kag ang pagkapungal sini nagasimbolo sang pagkadula sa gahum nga gin-uyatan saMedo-Persia.  

Daniel 8:8     Nangin gamhanan pa gid ang kanding. Pero sang puwerte na gid ang iya pagkagamhanan, napungal ang iya sungay. Pero gintubuan ini sang apat ka pinasahi nga mga sungay nga nagapuntiriya sa apat ka direksyon sang kalibutan.

Diri ginpaathag ang gulpiada nga pagkapukan ni Alexander. Siya amo ang daku nga sungay nga napungal lamang. Ining gamhanan nga hangaway napatay sa Idad nga 33, bangud sa subrang pagpangdaug sa inaway kag pagkahubog. Sa tapus sang ilang selebrasyon sang pagkinalipay kag pag-ininum,  gindakup sia sang tuman nga hilanat ang kabangdanan nga wala na sia nakabangon.  Sa 11 ka adlaw nga nga naghilanat sia.  Napatay sia sang Junio 13, 323 B.C. Sa wala pa sia napatay ginpamangkot sia kon sa kay sin-o ibilin ang iyang ginhari-an . Sia nagsabat nga  “ ihatag sa pinakagamhanan!” sa wala nagdugay gindeklarar nga Hari ang utod ni Alexander nga may duha ka anak nga lalaki apang ginpatay sila kag ang pamilya ni Alexander nawala. May 20 pa katuig nga pag-ilinaway sang 4 ka general imbis sila nakaangkon sang Ilang mga gahum. Sa katapusan ang emperio gintunga sa apat ka ginaharian, kaangay sa apat kasungay. Si Cassander ang naggahum sa Macedonia, ang sa Thrace kag ang sa  Asia Minor gingamhan ni Lysimachus, ang sa Syria naman gingamhan ni Seleucus samtang si Ptolemy ang naggahum sa Egipto.  

Daniel 8:9-12  9 Ang isa sang apat gintubuan sang gamay nga sungay. Nangin gamhanan ini nga sungay sa bagatnan kag sa sidlangan kag sa matahom nga duta sang Israel. 10 Ang iya pagkagamhanan naglambot hasta sa kalangitan kag ginpanghulog niya ang iban nga langitnon nga mga tinuga kag mga bituon, kag dayon gintasak-tasak niya.Ginkabig niya ang iya kaugalingon nga mas gamhanan sang sa Pangulo sang langitnon nga mga tinuga. Ginpauntat niya ang adlaw-adlaw nga paghalad sa templo sang Dios, kag ginhalitan niya ang templo. 12 Sa sini nga paglapas niya, ginpasakop sa iya ang langitnon nga mga tinuga kag ang adlaw-adlaw nga paghalad. Ginbaliwala niya ang kamatuoran, kag nagmadinalag-on siya sa iya mga ginhimo.

Yari ang Anti-Kristo, ang ginsimbolohan sang gamay nga sungay. Ini nga gahum klaro sa aton pagtoon sa Daniel kapitulo 7. Nagbutho ini gikan sa pagano nga Roma kag nanginkilala bilang Papanhon nga Roma.

 

ANTIOCHUS EPIPHANES

Madamu ang nagsayup sa paghambal nga si Antiochus Epiphanes amo ang ginsimbolohan sang gamay nga sungay ang hari sang Syria. Ang bantug nga manughingabut sang mga Judeo. Pero sa aton nakita sa aton pagtoon, indi gid mahimo bangud nga wala gid Ini nahaum sa ditalyi nga ginhatag sang tagna.

Una sa tanan ang gamay nga sungay nag-uslot halin sa isa sa mga sungay nangin kabangdanan sang iyang pagkalain sang sa iban. Si Antiochus nagsimbolo sa sungay sang Syria bilang ika-walo nga hari  sa 26 ka mga hari sini nga pungsud. Si Antiochus wala magbutho gikan sa sungay sang Syria kundi sia ang ginsimbolohan sang sungay mismo. Ang gamay nga sungay nagbakud sing lakas gid samtang si Antiochus wala. Isa pa ang gamay nga sungay nagtindug batok sa Principe sang mga principe (si Jesu- Cristo)(tan-awa ang Daniel 9:25 kag Bugn 1:5) apang  si Antiochus napatay 164 na katuig ang nakaligad ugaling si Jesus na tawo. Busa ang propisiya indi mahaum kay antiochus. Bisan pa ang 1260 ka tuig nga propisiya indi gid maghaum sa Iya. Ngaa man nga damu ang buut maghaum kay Antiochus sa amo nga tagna? Madamu sang mga manugtoon nga naglikaw sa sini nga paghaum sa propisiya bangud sa Ilang sistema, kag madamu man nga mga protestanti ang nagsunud.

 

ANG GAMAY NGA SUNGAY NAGATUMUD SA ROMA

Para sa kabug-osan sa pagkilala sang “gamay nga sungay” baliki tuon ang Daniel 7. Manotahan  nga “nagdaku Ini bisan tubtub sa kasoldadosan sang langit”kag ini maathag gid nga ginhimo sang Roma. Nag-olhut sia gikan sa Pagano nga Roma kag nangin bantugan indi lang sa relihiyuso nga gahum nakombinnar pa sini ang gahum sa istado.

Talupangda ang masunud sa pagkilala sang sining gamay nga sungay sa kapitulo 8 sang Daniel.

1. Nagdaku sing lakas gid. Vs 9– mas daku pa kay sa Medo-Persia kag Grecia.

2. Padulong sa south, padulong East kag sa mahimayaon nga duta. Vs 9– nagtindug kag nagpangdaug gikas sa NORTH WEST.

3. Nakahangup sa madulum nga mga. Dinalan. Vs 23–nagpasulod sang sayup nga mga pagtulon-an paagi sa dobli nga kahulugan.

4. Magalaglag sang mga gamhanan kag sang mga balaan vs 24–nagpanghingabut sa matuud nga katawhan sang Dios.

5. Magatindug batok sa Principe sang mga Principe. Vs 11,25– si Cristo ang iyang pinasahi nga target.

6. Ginlapk ang kamatuuran kag ang santuario. Vs. 11-12– sayup nga mga pagtudlo nahanungud sa sakripisyo ni Jesus kag hilikuton sa santuario.

7. Paagi sa iya ginkuha ang halad nga dalayon. Vs.11– pagpresentar sang sayup nga Gospel message.

8. Magmainuswagon tubtub sa katapusan. Vs 12, 24,17– padayon tubtub sa katapusan sang kasaysayan.

Ang Roma gid lang ang himpit na nahauman  sini tanan basi sa istoriya sang kasaysayan. Sia amo ang gamay nga sungay sa Daniel 8.

 

ANO ANG KAHULUGAN SINING PAGKUHA SANG HALAD NGA DALAYON?

Ang pagkuha sang “halad nga dalayon” nagakahulogan Ini sing dili matuud nga halad ginbulos sa kon ano ang matuud nga “halad nga dalayon.” Sa daan nga katipan ang adlaw adlaw nga halad nga dugo nagkahulogan sang kapatawaran sang mga sala. Ang kamatayon sang Cordero nga nagrepresentar kay Kristo, ang Cordero sang Dios; ini nga halad igo na sa tanan, kag para sa tanan nga tion. Sugud didto sa krus , si Jesus nagsugud na sang iyang buluhaton bilang manugpatunga didto sa langitnong santuario. Tan awa ang pagtuon sa “Ang Paghukom”. Talupangda ining mapino nga pagpangdaya nga mga dinalan.

1. May dili matuud nga santuario— ang Romano katoliko nga iglesia nag-agaw sang lugar ni Jesus sa matuud ngga tabernakulo sa langit paagi sa pag-angkon nga makapasaylo sang sala paagi sa confessional.

2. Ang dili matuud nga halad— ang “sakripisyo sa misa” nag-agaw sang lugar ni Jesus bilang matuud kag makaisa nga halad para sa tanan.

3. Ang dili matuud nga kasugoan— ang pagbuhin sining Ikaduha nga kasugoan kag pagkuha sang ngalan sang Dios bilang manunuga sa ikaapt nga kasugoan.

4. Ang dili matuud nga Pari— ang tawhanon nga mga Pari nga ginbayaw bilang “dios, okon cristo kag manunuga sang manunuga” nag-agaw sang matuud nga lugar ni Jesus bilang aton matuud nga Labing Mataas nga Pari.

5. Dili matuud nga manugpatunga — si Maria nag-agaw sang duug ni Jesus bilang mahigugmaon, kag madali malambut, Ipiktibo nga manugpakilooy labaw kay sa kay Jesus.

6. Ang dili matuud nga “Salili ni Kristo”— ang Pope nag-agaw sang lugar sang Balaan nga Espiritu bilang dili masayup nga langitnong manunudlo sang kamatuuran kag matuud nga salili ni Jesus diri sa duta.

7. Ang dili matuud nga dalan sang kaluwasan— kaluwasan paagi sa binuhatan—pangamuyo, bayad, mga pagpanglakatan, mga penance kag iban pa— nagkuha sang duug sang kaluwasan paagi sa libre nga bugay sang Dios.

Ang palanan-awon sa Daniel 8 indi ini polikal okon siktarian nga isyu; indi man konplikto sa tunga sang mga pungsud okon dominasyon;kay subra pa sa sini tanan. Ang pagkuha sang “halad nga dayon” isa ka maalamon kag organisado, pangkalibutanong pagtinguha sa pagkutaw sang Diosnon nga grasya, kag pagkuha sang trono ni Jesus bilang Ipiktibo nga manugpatunga! Lantawa ang ! 1Timoteo 2:5

Daniel 8:13-14 Dayon nabatian ko ang duha ka anghel nga nagaestoryahanay. Nagpamangkot ang isa ka anghel sa isa, “Ano ayhan kalawig ang katumanan sang palanan-awon parte sa pagpauntat sang adlaw-adlaw nga paghalad, sa paglapas sa templo nga mangin kabangdanan nga pabay-an ini, sa pagtugyan sa templo sa mga kaaway, kag sa pagtasak-tasak sang langitnon nga mga tinuga?” 14 Nagsabat sa iya ang isa ka anghel, “Matabo ini sa sulod sang 2,300 ka aga kag hapon kag dayon limpyuhan ang templo.”

Para sa dugang nga ditalyi sa 2300 ka adlaw, tun-i ang topiko: Ang 2300 ka mga adlaw” kag ang “paghukom”. Indi katingalahan nga ang langitnon nga manugbantay na alarma kag nagpamangkot, “tubtub san-o ang palanan-awon?” Kag amo man kay Daniel sa bagay nga sia gid “nagmasakit sang pila ka mga adlaw.” Ang paggahum sini anti-kristo ka ng pagpanghingabot sa mga katawhan sang Dios sa pagkabug-at dalahon. Ang kahulugan sining paanan-awon wala pa nahangpan sa sini nga kapitulo. Ang katapusan nga bersikulo maathag nga nagsiling nga walay nakahangu. Ang tanan nahangpan ni Daniel ang kahulugan apang Ining 2300 ka adlaw amo ang wala nya mahangpi. Sa Daniel 9 ginpaathag ang kahulugan sang 70 ka semana, sa sulod sag 2300 ka mga adlaw. Sa Daniel 8:14 nagsugid sa aton kon ano ang matabu sa pagtakup sang 2300 ka mga adlaw— ang santuario “pagalimpyuhan” okon “pakamatarungon” ini nagaindikar sang paghukom. Ini amo ang panugud sang pangkalibutanong pagproklamar sang mensahi sang tion sa paghukom, kag ang pagsugud sang paghukom sa pagpangusisa sa langit.

Daniel 8:15-19 15 Samtang nagatan-aw ako sang sadto nga palanan-awon kag nagahunahuna kon ano ang iya kahulugan, gulpi lang nga may nagtindog sa akon atubangan nga daw sa tawo16. Dayon may nabatian ako nga tingog sang tawo halin sa Suba sang Ulai nga nagsiling, “Gabriel, isaysay sa iya ang kahulugan sang palanan-awon nga iya nakita.”17. Sang nagpalapit si Gabriel sa akon, nagluhod ako sa kahadlok. Pero nagsiling siya, “Tawo, dapat maintiendihan mo nga ang imo palanan-awon parte sa katapusan nga tion.”18.  Samtang nagapakighambal siya sa akon, nalipong ako nga nagahapa sa duta. Pero gin-uyatan niya ako kag ginpabangon. 19. Nagsiling siya, “Sugiran ko ikaw kon ano ang matabo sa palaabuton kon ipakita na sang Dios ang iya kaakig, kay gintalana na ina nga katapusan nga tion. 

Ang palanan-awon sa Medo- Persia kag Grecia Indi pa amo ang  “tion sang katapusan”,  kundi ang katumanan sang 2300 ka mga adlaw.

Daniel 8:20-22 Atong karnero nga may duha ka sungay nagarepresentar sang mga ginharian sang Media kag Persia. 21 Atong kanding nagarepresentar sang ginharian sang Grecia, kag ang dako nga sungay sa ulot sang iya mga mata nagarepresentar sang nahauna nga hari. 22 Ang apat ka sungay nga nagtubo sang mapungal ang nahauna nga sungay nagarepresentar sang apat ka ginharian sang Grecia nga nagbinahin-bahin. Pero ang ila mga hari indi pareho kagamhanan sa hari nga nauna sa ila.

Sa Daniel 8 naghatag sing maathag nga pagpakilala sang Karnero nga lalaki,sang kanding amo ma sa pagkabahinbahin sang emperio sang Grecia sa apat ka ginharian.

Daniel 8:23-25 23 “Sa ulihi nga mga inadlaw sang paggahom sang sini nga mga hari, sa tion nga ang ila pagpakasala puwerte na gid, magahari ang isa ka mapintas kag madaya nga hari 24. Mangin gamhanan siya, pero indi pareho kagamhanan sa hari nga nauna sa iya. Matingala ang mga tawo sa himuon niya nga pagpanglaglag, kag mangin madinalag-on siya sa bisan ano nga iya pagahimuon. Laglagon niya ang gamhanan nga mga tawo kag ang pinili nga katawhan sang Dios. 25 Tungod sa iya abilidad, mangin madinalag-on siya sa iya pagpangdaya. Magapabugal siya sang iya kaugalingon, kag madamo nga mga tawo ang pamatyon niya nga wala sing pulupaandam. Magabato pa gid siya sa Pangulo sang mga  pangulo. Pero sa ulihi, laglagon siya indi sa gahom sang tawo kundi sa gahom sang Dios.

Si Satanas naggamit sang gahum “gamay nga sungay” bilang armas sa espirituhanon nga pata-awayan sa tunga sang kamatuuran kag sayup.

Siya nagpang-ataki sa:

1. Ag kasugoan sang Dios

2. Ang halad nga dalayon

3. Katwhan sang Dios—okon iglesia

 

Sa tion sang paghukom inbistigatiba aton makita Ini:

1. Ang karakter sang Dios pasidungan

2. Ang iglesia sang Dios pasidungan

3. Ang matuud nga Gospel mapasidungan

 

Sa sini, ang katapusan sang espirituhanon nga Inaway matapus,ini magadul-ong sa bag-ong adlaw sa diin ang kamatuuran sang Dios ipasag-uli sa duta kag ang katawhan sang Dios magawali sa sinang matuud nga maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Ang anti-cristo batok sa kay Cristo amo ang basihan sang Daniel 8; ang inaway nga mapadayon tubtub sa katapusan million ang nagkalamatay sa panahon sang Dark Ages; sa paghingabut sang anti-cristo; ang katumanan sang pulong “magalaglag sang mga gamhanan kag balaan nga katawhan.” Ang pagpanghingabut klaro nga liwat gid nga mahanabu kon ang pagpamilit sa pagsimba sa sapat kag sa imahin ipatuman.

Daniel 8:26-27 Daniel, matuod gid ang ginsugid ko sa imo parte sa pagpauntat sang aga kag hapon nga mga paghalad. Pero indi mo lang anay pag-ipanugid ini kay madugay pa man ini matabo.” 27 Pagkatapos sadto, ako, si Daniel, nagpalangluya kag nagmasakit sing mga pila ka adlaw. Pag-ayo ko, nagbalik ako sa trabaho nga gintugyan sa akon sang hari. Pero sige gihapon ang akon palibog sadtong palanan-awon nga akon nakita. Mabudlay ato intiendihon.

Bilang pagsunod ni Gabriel sa mando sang Dios sa iya, nga ipaathag ang kahulogan sang Karnero, kanding kag gamay nga sungay. Pero ang pinakabudlay amo ang 2300 ka adlaw sa bersikulo 14. Makalilibog na ini para sa nagaidaran nga si Daniel sa bagay nga sia nalipong kag nagmasakit sa pila kaadlaw. Gindala ni Gabriel si Daniel sa palaabuton agud nga Iyang ma-outline ang Daniel 9.

Ini nga dinalan ginhatag sa aton nga may katuyoan. Ginpakita ang anti-cristo agud kita makaluwas gikan sa Iya daya nga mga pagtudlo. Kag subung man ang pagpadasig sa aton nga aton mahibaloan nga ang Dios amo ang nagauyat sang rinda nga sa kadaugan kag kaluwasan sang tanan nga mga matutum nga katawhan sang Dios tubtub sa katapusan  may duha lang nga sarang mo pilian— ang kamatuuran okon sayup. Abyan ko, ideterminar ang imo kaugalingon sa pagdampig sa mandadaug nga amo si Jesus— sa kamatuuran nga grupo.

 

Review Sheet— Simbolo sa propisiya sang Daniel 8

Assignment:        tun-imaayo ang Bible study guide sa dili mo pa ini sabtan.

1. Ano ang una nga nakit an ni Daniel sa iya palanan-awon? Daniel 8:1-4

2. Ano ang nakita ni Daniel sa tapus sang Karnero? Kag ano ang natabo sa Karnero? Daniel 8:5-7

3. Ano nga ginahrian ang ginrepresentaran sang kanding?

4. Ano angkahulugan sang sungay nga napungal kag sang apat ka mga sungay? Daniel 8:8

5. Daw ano ka gamhanan ang gamay nga sungay? Daniel 8:9-12

6. Ano ang ginhimo sang gamay nga sungay?

7. Sang san o natabu ang pagpanghingabot sa katawhan sang Dios?

8. Sa san-o nga panahon sang kasaysayan sang kalibutan matuman ang 2300 ka adlaw nga propisiya? Daniel 8:15-19

9. Dawano ka pait sang pagpanghingabut nga ginbuhat sang gamay nga sungay batok sa kamatuuran? Daniel 8:23-25

10. Sa katapusan sin-o ang magadaug sa Inaway? Daniel 8:25

11. Ano nga parti sang palanan-awon ang wala dayon napaathag kay Daniel? Daniel 8:26-27

12. Lista sang numero sang mga pagtudlo sang Romano Katoliko nga wala ginatudlo sa Biblia?

__________________________________________________________________________________________________________

Ginpili mo bala nga magtindug sa kamatuuran suno sa Biblia? ________

Clicky