Maranatha Media Philippines

Bukal ng Pagpapala (Preview)

Nai-post Enero 18, 2023 Mula kay Kevin J. Mullins sa Preview (Tagalog)
274 Mga Hits

Ang Iglesia ng Diyos ay nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero (hain) at ang salita ng kanilang patotoo, at ang kanilang patotoo ay tunay na sila ay mga anak ng Diyos, minamahal ng Ama. Ang patotoong ito ay dumarating sa kanila lalo na sa Sabbath-Pito-Prinsipyo.

Kaya kung babalik tayo sa araw at buwan kaugnay ng pagtaas ng tubig, mapapansin natin na ang lingguhang Sabbath ay sinusunod sa pamamagitan ng pagbibilang ng ikapitong paggalaw ng araw kaugnay ng lupa. Ang taunang mga kapistahan ay nangyayari lahat sa unang pitong buwan ng taon ng Hebreo at nangangailangan ng pagbilang ng pitong siklo ng buwan kaugnay ng lupa. Kung ang araw at buwan ay may epekto sa pag-agos ng karagatan, maaari rin bang kapag ang Sabbath ng linggo ay napupunta sa loob ng taunang Sabbath (tulad ng Paskuwa at Tabernakulo) maaaring magkaroon ng mataas na tubig ng espirituwal na pagpapala?

Juan 19:31 Ang mga Judio nga, sapagka't noo'y Paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa Sabbath (sapagka't dakila ang araw ng Sabbath na yaon), ay hiniling nila kay Pilato na mangaumog ang kanilang mga hita, at upang sila'y mangaalis doon.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/bukal-ng-pagpapala

Clicky