Maranatha Media Philippines

Tuboran sa Panalangin (Preview)

Nai-post Enero 18, 2023 Mula kay Kevin J. Mullins sa Previews (Cebuano)
212 Mga Hits

QUOTED FROM Tuboran sa Panalangin

Ang Iglesia sa Dios midaug pinaagi sa dugo sa nating karnero (sakripisyo) ug sa pulong sa ilang pagpamatuod, ug ang ilang pagpamatuod mao nga sila sa pagkatinuod mga anak sa Dios, gihigugma sa Amahan. Kini nga pagpamatuod moabut kanila ilabi na sa Igpapahulay-Pito-Prinsipyo.

Busa kon kita mobalik sa adlaw ug bulan may kalabotan sa pagtaob, atong mamatikdan nga ang senemanang Igpapahulay gibantayan pinaagi sa pag-ihap sa ikapitong paglihok sa adlaw may kalabotan sa yuta. Ang tinuig nga mga pista tanan mahitabo sa unang pito ka bulan sa Hebreohanong tuig ug nagkinahanglan sa pag-ihap sa pito ka mga siklo sa bulan may kalabotan sa yuta. Kon ang adlaw ug ang bulan adunay epekto sa mga sulog sa dagat, mahimo ba usab nga kon ang Igpapahulay sa semana mahulog sulod sa tinuig nga Igpapahulay (sama sa Paskuwa ug mga Tabernakulo) mahimo bang adunay taas nga sulog sa espirituhanong panalangin?

Juan 19:31 Ug kay kadto Adlaw man sa Pangandam, ug aron ang mga lawas dili magpabilin sa krus sa Adlaw nga Igpapahulay (kay kadtong adlawa nga igpapahulay daku man nga adlaw), gihangyo sa mga Judio kang Pilato nga balibalion ang mga bitiis sa mga tawong himalatyon ug ipakuha ang ilang mga lawas.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/tuboran-sa-panalangin

Clicky