Maranatha Media Philippines

Dominyo sa Yuta (Preview)

Nai-post Setyembre 05, 2022 Mula kay Adrian Ebens sa Previews (Cebuano)
Isinalin ni Crispino Fat
636 Mga Hits

Sa dihang si Adan mikaon sa bunga sa Kahoy sa Kahibalo sa pagsukol batok sa Dios, iyang gitugyan ang iyang Kamandoan/Dominyo ngadto kang Satanas. Kining dakung/labawng rebelde wala lamang nag-ilog sa Kamandoan/Dominyo ni Adan ug Eva kondili sa tibuok yuta usab.

Sa kanunay gipahinumduman usab sila sa ilang nawala nga Kamandoan/Dominyo. Taliwala sa ubos nga mga binuhat si Adan mibarug ingon nga hari, ug samtang siya nagpabilin nga maunongon sa Dios, ang tanang kinaiyahan miila sa iyang pagmando; apan sa diha nga siya nakalapas, kini nga Kamandoan/Dominyo nawala. Ang espiritu sa pagrebelde, diin siya mismo ang naghatag ug agianan, mikaylap sa tibuok mananap. Busa dili lamang ang kinabuhi sa tawo, kondili ang kinaiya sa mga mananap, ang mga kahoy sa kalasangan, ang balili sa kapatagan, ang hangin nga iyang giginhawa, ang tanan nagsulti sa makapasubo nga leksyon sa kahibalo sa dautan. Ed 26.4

Dili lamang ang tawo nailalum sa gahum sa malimbongon, kondili ang yuta mismo, ang Kamandoan/Dominyo sa tawo, giilog sa kaaway. Bible Echo Hulyo 15, 1893


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/dominyo-sa-yuta

Clicky