Maranatha Media Philippines

Planong Susundin ng Pagpapala (Preview)

Nai-post Nobyembre 06, 2022 Mula kay Sabrina Reedy sa Preview (Tagalog)
105 Mga Hits

Ang Banal na Huwaran ay itinatag sa katotohanan na mayroong isang tunay na Pinagmumulan ng lahat ng bagay—lahat ng buhay, pag-ibig, kabutihan, at katotohanan. Yamang ang pag-unawa sa huwaran na ito ay mahalaga para sa atin, malinaw na tinukoy ng Kasulatan ang Pinagmulan na iyon.

• 1 Mga Taga-Corinto 8:6 “Ngunit sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na mula sa kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay nasa Kanya; at isang Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan Niya.”

• Efeso 4:6 Isang Diyos at Ama ng lahat, na nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa inyong lahat.”

• 1 Timoteo 6:16 Na Siyang nag-iisang may kawalang-kamatayan, na nananahan sa liwanag na di-malapitan, na hindi nakita o nakikita ng sinoman, na sa kaniya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen.”

• Santiago 1:17 Ang bawa't mabuting kaloob at bawa't sakdal na kaloob ay mula sa itaas, at bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa kaniya'y walang pagbabago o anino ng pagbabago.”


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/planong-susundin-ng-pagpapala

Clicky