Maranatha Media Philippines

Panaw Sa Pagtuo (Preview)

Nai-post Setyembre 04, 2022 Mula kay Ruben Olschewsky sa Previews (Cebuano)
Isinalin ni Crispino Fat
833 Mga Hits

Ang duha ka mga pakigsaad nagpadayag kon unsa gayud ang kinaiya sa tawo ug sa Dios. Ang Dios dili gayud mausab ug busa ang mga saad sa Dios sa duha ka mga kasinatian sa pakigsaad managsama ra. Ang katawhan, sa iyang pagkahulog nga kahimtang, adunay usa ka nagduhaduha nga kinaiya; siya ang nagbag-o ug ang pagpili nga iyang gihimo nagtino kung unsang kasinatian ang iyang masugatan, kung ang Daang Pakigsaad o Bag-ong Pakigsaad. Tungod kay ang katawhan, tungod sa iyang nahulog ug nalimbongan nga kinaiya, kauban ni Satanas, ang iyang natural nga kalagmitan mao ang pagtinguha sa pagbuhat sa mga butang sa iyang kaugalingon ug dili mosalig sa Dios. Kini naggarantiya nga ang katawhan kanunay nga naa sa usa ka relasyon sa Daang Pakigsaad sa una niyang pagsugod sa iyang relasyon sa Diyos. Sa diha nga ang tawo moabut ngadto sa usa ka mas maayo nga pagsabut sa Dios ug ang iyang pagsalig diha Kaniya mahimong mas klaro, unya siya magsugod sa pagsinati sa Bag-ong Pakigsaad. Atong makita unya nga ang Daang Pakigsaad nagpadulong ngadto sa Bag-ong Pakigsaad, dili tungod kay kini mao ang kabubut-on sa Dios kondili tungod kay ang hunahuna sa katawhan kanunay nga nagsugod sa usa ka kahimtang sa kalibog ug pagkawalay alamag sa relasyon ngadto sa Dios.

Kon kita mosalig sa mga saad sa Dios nga matuman sumala sa Iyang gisaad, nan kita makasinati sa tinuod nga kapahulayan, kay dili kita mabalaka kon unsaon kini nga mga saad matuman. Magtuo kita nga ang gisulti sa Dios Iya usab nga matuman.

Apan, sa nagalantaw siya sa saad sa Dios, wala siya magduhaduha tungod sa kakulang sa pagtoo, kondili nalig-on pinaagi sa pagtoo, nga nagahimaya sa Dios. Ug nasayud gayud si Abraham nga kadtong gisaad, mahimo niya sa pagtuman; Busa ginaisip usab kini kaniya alang sa pagkamatarung. Roma 4:20-22


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/panaw-sa-pagtuo

Clicky