Maranatha Media Philippines

Ang pagsabut sa hilisgutan sa duha ka mga pakigsaad usa ka importante nga bahin sa pagsabut sa ebanghelyo ug pagbasa sa mga Kasulatan sa husto nga gambalay. Kini nga buklet nagpaila niini nga hilisgutan sa yano nga paagi aron mahatagan ang magbabasa sa hinungdanon nga mga elemento aron masabtan kini nga hilisgutan.

Adunay daghang kalibog sa hilisgutan sa mga pakigsaad tungod sa dili pagsinabtanay nga nahitabo sulod sa Kristiyanismo daghang mga siglo ang milabay.

Ang kayano sa mga pakigsaad gipahayag diha sa kinabuhi ni Abraham ug mao kini ang gisulti ni Pablo kanato sa basahon sa Mga Taga-Galacia.

Kay nahasulat na, nga si Abraham may duha ka mga anak nga lalake; ang usa sa ulipon nga babaye, ug ang usa sa babaye nga may kagawasan. Apan ang anak sa ulipon natawo sumala sa unod; apan ang anak sa babaye nga may kagawasan, natawo pinaagi sa saad. Kining mga butanga mga panganinawan. Kay kining mga babaye mao ang Duha ka mga Tugon [Pakigsaad/Kasabotan]; ang usa gikan sa bukid sa Sinai, nga nanganak ngadto sa pagkaulipon, nga mao si Agar. Galacia 4:23-24

Hinaot nga ang imong panaw sa pagtuo mapanalanginan samtang nagbasa ka…

Clicky