Maranatha Media Philippines

Maria Magdalena (Tagalog Preview)

Nai-post Marso 28, 2023 Mula kay Robert Wieland sa Preview (Tagalog)
266 Mga Hits

Ang Kanyang [kay Jesus] agape ay nagsagawa ng mga kababalaghan nito sa isang kaluluwang tinubos mula kay Magdala. Naging matagumpay ang kaso ng pagsubok. Ang karanasang Kristiyano ni Maria ay nagbigay sa Tagapagligtas ng prototipo na iyon, ang katiyakang hinangad Niya, bago Siya namatay. Ang pananampalatayang nagpahalaga sa Kanyang agape na sakripisyo ay nagbunga ng isang tao na sumasalamin sa Kanyang persona; gayundin ang gagawin ng isang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na “makatatayong walang kapintasan sa harap ng trono ng Diyos. Hindi kataka-taka na ang ipinako sa krus na si Hesus ay namatay na ang Kanyang mukha ay nagliliwanag ng ningas ng kaluwalhatian.

Ang Panginoon sa Kanyang dakilang awa ay nagpadala ng pinakamahalagang mensahe sa Kanyang mga tao na maghahanda sa kanila na “tumayo sa dakilang araw ng Diyos.” Ang mensahe ay lumaki sa isang malakas na sigaw na magigising sa bawat puso ng tao na gumawa ng panghuling pagpili kung tatanggapin o tanggihan ito.

Ang pananampalataya ni Maria na inspirasyon ng agape ay makapagtuturo sa atin ng mga bagong paraan upang maabot ang mga puso ng walang hanggang ebanghelyo. Walang komite ang makapag-isip ng kanyang nobelang paraan ng pagpapahayag ng mensahe. Gayon din ang bawat isa sa 144,000 kategorya ng mga santo ng Panginoon ay gagawa ng kani-kaniyang sariling espesyal na kontribusyon sa pinagpalang gawain ng ikaapat na anghel na liwanagan ang lupa ng kaluwalhatian ng huling mensahe. Pag-ibig ang magiging guro nila.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/maria-magdalena-tagalog

Clicky