Maranatha Media Philippines

PREBIYU - Mga Digmaan sa Pagkakakilanlan

Nai-post Agosto 11, 2022 Mula kay Adrian Ebens sa Preview (Tagalog)
Isinalin ni Crispino Fat
1,014 Mga Hits

Si Satanas ay gumagamit ng daluyan ng gana upang subukang sirain ang pananampalataya ni Jesus sa salita ng Kanyang Ama. Apatnapung araw bago nito, sinabi ng Diyos na “Ito ang Aking minamahal na Anak na lubos Kong kinalulugdan.” Kung gagawing tinapay ni Jesus ang mga bato kung gayon Siya ay magdududa sa salita ng Diyos, at ang pag-aalinlangan na iyon ay sapat na upang malito ang Kanyang pagkakakilanlan. Higit pa rito ay hinihiling si Jesus na magsagawa ng isang bagay upang patunayan ang Kanyang pagkakakilanlan. Ang paghiling kay Jesus na gawing tinapay ang mga bato upang patunayan kung sino Siya ay isang direktang pintuan sa kaharian ni Satanas - pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagganap at tagumpay.

Sino ang makapagtatantya ng pagdurusa ng Diyos? Papayagan ba Niya ang Kanyang Anak na maging kahalili kina Adan at Eva at pagbayaran ang mga kahihinatnan ng kanilang pagpili? Papayagan ba Niya ang Kanyang Anak na kunin sa Kanyang sarili ang kanilang kawalang-halaga at kawalan ng pag-asa na dinadala ito sa libingan? Hahayaan ba Niya ang Kanyang Anak na magdusa ng lubos na pagkawala ng pagkakakilanlan at ang pagkaputol ng Kanyang pagiging Anak na magpapawi sa Kanyang puso ng mga salitang, “Bakit Mo Ako pinabayaan?”

Gusto mo po bang malaman ng buo kung ano po ang sagot sa mga tanong na ito? Basahin at unawain po ang NAWALANG pagkakakilanlan sa pamamagitan po ng mahalagang komprehensibong aklat na ito ang "Identity Wars"

https://maranathamedia-philippines.com/book/view/mga-digmaan-sa-pagkakakilanlan

Clicky