Maranatha Media Philippines

Sumbanan sa Paghukom sa Diyos (Preview)

Nai-post Setyembre 04, 2022 Mula kay Jutta Deichsel sa Previews (Cebuano)
883 Mga Hits

Ang sumbanan sa kamatayon ni Kristo sa Krus mao ang tukma nga sumbanan kon sa unsang paagi ang mga daotan sa kataposan malaglag. Busa sa kahayag sa krus atong madiskobrehan ang kamatuoran sa mga paghukom sa Dios:

“Ang misteryo sa krus nagpatin-aw sa tanang ubang mga misteryo. Diha sa kahayag nga nagdagayday gikan sa Kalbaryo ang mga hiyas sa Dios nga nagpuno kanato sa kahadlok ug kataha makita nga matahum ug madanihon. Ang kaluoy, kalumo, ug gugma sa ginikanan makita nga mosagol sa kabalaan, hustisya, ug gahom. Samtang kita nagtan-aw sa kahalangdon sa Iyang trono, hataas ug tinuboy, atong makita ang Iyang kinaiya sa iyang mapuangorong mga pagpadayag, ug masabtan, nga wala pa sukad, ang kamahinungdanon nianang maanindot nga titulo, "Amahan Namo." {GC 652.1}


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/sumbanan-sa-paghukom-sa-diyos

 

Clicky