Maranatha Media Philippines

Aking Mahal (Preview)

Nai-post Marso 22, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Preview (Tagalog)
154 Mga Hits

Kung alam lang sana nila Mahal, kung kilala ka lang talaga ng mga kababayan ko! Saka malalaman ba nila kung bakit mahal kita, kung bakit ang sarap ng pakikisama mo. Ibinubuhos ko ang aking puso sa pasasalamat sa pagpapakita sa akin ng daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng iyong pagiging Anak. Nararamdaman ko ang pag-ibig ng Ama para sa Iyo sa aking puso, mayroon akong katibayan ng pagiging isang tagapagmana sa iyo, aking Minamahal. Ikaw ay lubos na kaibig-ibig.

Dadalhin mo ba ako, aking Minamahal, sa Kabanal-banalang Lugar? Ako ay naghahangad na makahanap ng pasukan, ngunit ako ay natitisod at nahulog sa nakakahiyang mga luha. Bilang anak ng unang Adan, nabulag ako sa kung paano makahanap ng pasukan. Dadalhin mo ba ako, aking Mahal? Dadalhin mo ba ako sa lihim na lugar ng Kataas-taasan? Alam kong hindi ako karapat-dapat, ngunit inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo, aking Minamahal, dahil ikaw ang Daan sa Buhay.

(5) Ako'y bumangon upang pagbuksan ang aking sinta; at ang aking mga kamay ay nalaglag ng mira, at ang aking mga daliri ng matamis na amoy na mira, sa mga hawakan ng seradura. (6) Binuksan ko ang aking minamahal; nguni't ang aking sinta ay umiwas, at nawala: ang aking kaluluwa ay nanglupaypay nang siya'y magsalita: Hinanap ko siya, nguni't hindi ko siya nasumpungan; Tinawag ko siya, pero hindi niya ako sinasagot. Awit ni Solomon 5:5-6.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/aking-mahal

Clicky