Maranatha Media Philippines

Mga Gubat sa Pagkamao (Preview)

Nai-post Setyembre 05, 2022 Mula kay Adrian Ebens sa Previews (Cebuano)
Isinalin ni Crispino Fat
870 Mga Hits

Sa Gingharian sa Dios, ang kamahinungdanon ug bili matino pinaagi sa atong relasyon ngadto Kaniya. Kini hingpit nga sukwahi sa gingharian ni Satanas diin ang kahinungdanon ug bili gitino pinaagi sa atong malampuson nga nahimo ug kalampusan, ingon nga gihukman sa atong mga kaugalingon ug sa uban sa atong palibut. Sa Gingharian sa Dios, Siya ang atong Amahan ug kita Iyang mga anak. Mao na atong Pagkamao [IDENTIDAD]. Nailhan kita kung kinsa kita nahisakop kaysa kung unsa ang atong gibuhat. Ang kamatuoran nga ang Dios nahigugma kanato isip Iyang mga anak ug mibu-bu sa Iyang mga panalangin ngari kanato kanunay, naghunahuna kanato kanunay, ug gusto nga maduol kanato, naghatag kanato og talagsaong pagbati sa bili. “Ayaw kahadlok, kay mas bililhon pa kamo kay sa daghang goryon.”

Sa Gingharian sa Dios ang atong Pagkamao [IDENTIDAD] ug bili sama ka malungtaron sama sa Dios Mismo - walay katapusan ug dili mausab. Bisan unsa pa ang kalampusan o kapakyasan, ang relasyon nagpabilin nga makanunayon ug ang atong bili sigurado. Sa gingharian ni Satanas ang atong bili halos sama ka segurado sa tawhanong negosyo sa Septembre 11, 2001 – hilabihan ka dali moalisngaw, hingpit nga walay kasegurohan ug lagmit nga mahugno. Makagarantiya ba ta nga kanunay kitang molampos? Makaseguro ba kita nga ang mga tawo sa atong palibot, nga atong gipangitaan sa pagdasig ug suporta, kanunayng modayeg sa atong mga paningkamot? Halos dili! Alang niadtong adunay mga dalunggan nga makadungog, ang maalamon nga tawo nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato kay sa pagbalhin sa balas.

Aron mapanalipdan ang atong indibidwal nga Pagkamao [IDENTIDAD] ug maluwas kita gikan sa pagsulod ngadto sa kinabuhi sa pagkawalay paglaum, pagkawala sa kadasig, pagkawalay bili ug kamatayon, ang Dios nagbutang diha sa kasingkasing sa Iyang gingharian ug balaod nga manalipod sa mga relasyon. Kini naghisgot sa duha ka matang sa mga relasyon: Ang relasyon tali kanato ug sa atong langitnong Amahan, ug ang relasyon tali sa matag usa kanato isip managsoon sa Gingharian sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga si Jesus miingon:

Si Jesus miingon kaniya, “‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna.’ (38) Kini ang una ug dakong sugo. (39) Ug ang ikaduha sama niini: ‘Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’ (40) Niining duha ka sugo nagsukad ang tibuok Balaod ug ang mga Propeta.” Mateo 22:37-40

Kining duha ka dagkong mga sugo gidesinyo sa pagpanalipod sa atong Pagkamao [IDENTIDAD] ug bili isip mga anak sa Dios. Kining duha ka dagkong mga sugo, siyempre, usa ka kalangkuban sa Napulo ka mga Sugo. Nakahunahuna ka na ba sa Napulo ka mga Sugo nga importante sa pagpugong kanimo sa pagkawala sa imong bili sa kaugalingon? Sulod sa Gingharian sa Dios ang Napulo ka mga Sugo nasabtan sa konteksto sa mga relasyon. Kon imong putlon ang maong mga relasyon, imong giguba ang imong Pagkamao [IDENTIDAD], ug kon imong gub-on ang imong Pagkamao [IDENTIDAD], ang kamatayon nangandoy nga mogakos kanimo. Walay bisan unsa nga mabuotbuot sa pahayag sa Dios nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang sala (nga gihubit sa Bibliya nga ang paglapas sa balaod sa 1 Juan 3:4) makaguba sa atong Pagkamao [IDENTIDAD] ug bili. Kung mawala ang Pagkamao [IDENTIDAD] ug bili, ang kalag nangandoy sa kamatayon. Mao gyud kini ang hinungdan ngano nga ang kaguol ug paghikog mao ang pinakadako nga problema sa katilingban karon. Simple ra ang tubag – sala. Nakita ba nimo kung nganong gidumtan pag-ayo sa Diyos ang sala? Ang sala mao ang kawatan sa atong Pagkamao [IDENTIDAD] ug bili isip mga anak sa Dios, ug ang Dios determinado sa paglaglag niini.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/mga-gubat-sa-pagkamao

Clicky