Maranatha Media Philippines

Katingalahan nga Buhat sa Diyos (Preview)

Nai-post Setyembre 14, 2022 Mula kay Adrian Ebens sa Previews (Cebuano)
Isinalin ni Crispino Fat
904 Mga Hits

….Ang Dios ba naghimo ug usa ka butang nga katingalahan alang sa Iyang kaugalingon, apan kini natural kaayo alang kanato? Nahimo ba Siya nga sama sa mga tawo aron makig-atubang sa Iyang mga kaaway? Kini sa Iyang kaugalingon talagsaon. Gitawag ni Kristo si Satanas nga mamumuno sukad pa sa sinugdan, (Juan 8:44). Ang Diyos ba adunay kataposang pulong pinaagi sa pagkahimong mamumuno sa kataposan? Sa higayon nga ang usa ka tawo makapatay ug laing tawo siya giisip nga usa ka mamumuno hangtud sa katapusan sa Iyang kinabuhi. Kay sa makausa nakahimo sa buhat sa pagpatay, kini nahimong usa ka bahin sa iyang kinaiya. Mahimo siyang maghinulsol ug magbasol ug mangayo og pasaylo ug magbag-o sa iyang mga paagi, apan siya nagpatay gihapon, ug busa nailhan nga usa ka tawo nga nagpatay. Unsay epekto niini sa walay kataposang Diyos, ang Usa nga dili gayod mamatay? Kung ang Dios ang personal nga responsable sa pagkamatay sa minilyon ug milyon-milyon nga mga tawo nan pinaagi sa kahulugan Siya usa ka mamumuno; kini nahimong bahin sa Iyang kinaiya ug personalidad. Sa dihang giisa na niya ang kutsilyo o gipasiga ang kalayo sa lawas sa mga tawo, ang Iyang kinaiya nausab ngadto sa usa ka mamumuno. Sa unsang paagi ikaingon nga ang kataposang kaaway nga buntogon mao ang kamatayon kon ang kamatayon naglingkod sa trono? Dili ba makadaog ang kamatayon? Samtang ang naluwas nga mga lumulupyo sa Uniberso nagtan-aw sa hulagway sa Dios isip usa nga nagpataas sa Iyang gamhanang bukton batok sa Iyang mga kaaway aron personal nga patyon sila, makahukom ba Siya sa pagbuhat niini pag-usab sa umaabot? Ug kon ang kamatayon diha sa persona sa Dios maghari sa trono unya sa pagtan-aw sa maong Dios dili ba kita mausab ngadto sa samang dagway? Wala ba kini moabut sa sentro sa problema sa tawo; kita mamatay tungod kay kita nakakita sa kamatayon diha sa Dios nga atong gituohan? Hunahunaa kini pag-ayo.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/katingalahan-nga-buhat-sa-diyos

Clicky