Maranatha Media Philippines

Dominyo sa Lupa (Preview)

Nai-post Setyembre 05, 2022 Mula kay Adrian Ebens sa Preview (Tagalog)
Isinalin ni Crispino Fat
921 Mga Hits

Nang kumain si Adan ng bunga ng Puno ng Kaalaman bilang pagrerebelde laban sa Diyos, binitiwan niya ang kanyang Dominyo/Kapangyarihan kay Satanas. Hindi lamang inagaw ng arkong rebeldeng ito ang Dominyo/Kapangyarihan nina Adan at Eva kundi maging sa buong lupa.

Patuloy na pinapaalalahanan din sila ng kanilang nawalang Dominyo/Kapangyarihan. Sa mga mababang nilalang na si Adan ay tumayo bilang hari, at hangga't nananatili siyang tapat sa Diyos, kinikilala ng lahat ng kalikasan ang kanyang pamamahala; ngunit nang siya ay lumabag, ang Dominyo/Kapangyarihan ito ay nawala. Ang espiritu ng paghihimagsik, kung saan siya mismo ang nagbigay ng pasukan, ay lumawak sa buong paglikha ng hayop. Kaya't hindi lamang ang buhay ng tao, kundi ang kalikasan ng mga hayop, ang mga puno sa kagubatan, ang damo sa parang, ang mismong hangin na kanyang nalalanghap, lahat ay nagsabi ng malungkot na aral ng kaalaman sa kasamaan. Ed 26.4

Hindi lamang sumailalim ang tao sa Dominyo/Kapangyarihan ng manlilinlang, ngunit ang lupa mismo, ang Dominyo/Kapangyarihan ng tao, ay inagaw ng kaaway. Bible Echo Hulyo 15, 1893


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/dominyo-sa-lupa

Clicky