Maranatha Media Philippines

7-ANG GINTUBDAN SANG KABUHI

Nai-post Hunyo 08, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
180 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/07-the-origin-of-life

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Tinubdan-sang-kabuhi-7.docx

Ang deklarasyon sang balaan nga kasulatan nagakonplikto sa presente nga teoriya sang ebulosyon. Ang biblia nagsiling nga ang tawo gintuga sang himpit sang Dios, pero hambal sa ebolusyon nga ang kabuhi naghalin sa tuman na ka dugay nga mga tinuig, nga sa iyang padayon nga pag-uswag nahimo nga tawo. Ang Biblia nagsugid kon paano ang tawo amat amat nagkalamatay tungod sa sala, samtang ang ebulosyon nagsugid nga ang kahimtangan sang tawo labi nga naga-uswag sa kaayohan samtang ang mga tini-on naga-idog.

Nyan ang Dios nagsiling, “Himoon ta ang tawo sa dagway naton, sono sa kaangay naton;…
Genesis 1:26-27

Niyan ang Ginoong Dios naghimo sang tawo
gikan sa yab-ok sang duta, kag naghuyop sa
iyang ilong sang ginhawa sang kabuhi; kag
ang tawo nangin buhi nga kalag.
Genesis 2:7

Ari ang tama ka dunganon nga ginhalinan sang tawo- gintuga sa imahi sang Dios— gibuhat gikan sa yab-ok sang duta.

Yari karon, ini lang ang nakita ko, nga ang
Dios naghimo sang tawo nga matadlong,
apang sila nagpangita sang madamu nga
padugi.
Manugwali 7:29

Ang tawo ginbuhat nga matarung sa Espiritu kag dunganon, bisan pa sa iyang tindug panlawas matadlung. Tubtub karon walay bisan anong balido nga mga  ebidensya nga magapamatuod nga ang tawo naghalin sa unggoy okon bisan ano nga mga sapat.

 

Ang teoriya sang ebolusyon

Sang san-o lang nagsugod ang ebolusyon? Indi mahapus nga isikway ang Biblia agud lang magsalig sa mga ispikulasyon. Ang teoriya sang mga ebolusyonista indi mapamatud-an sing bug-os. Kon paano nila ginbulubantabanta  nga ang kabuhi nagsugod sa dugay na nga mga panahon sang ang gagmay nga mga butang nagtuhaw kag ang pwersa nagtuhaw man sing dungan kag ang chansa sang kabuhi nag-umpisa. Takus lang ang palamangkutanon nga “sa diin naghalin ang pwersa kag Inang butang okon (matter)? Sin o nagbuhat sini tanan? Sa kay sin-o naghalin ang pwersa nga ari sa uniberso? Kon walay Dios, ining makitid naton nga paminsaron Indi gid makapatagbaw sa pagpaathag sa kabuhi kag sang kinaiyahan.

Sigi kuno, pasundan ta ang hunahuna nga ang (matter) okon gagmay nga butang kag Inang pwersa kon tawgon; naglambutanay minilyon na katuig ang nagligad— daw ano nga chansa para ini mapurma bilang isa ka kinabuhi.  Sa pag-illustrar sini nga mga posilidad okon sini nga mga panghitabo, ibutang ta nga may napulo ako ka mga gagmay nga bato. Markahan ko ini sang mga nomero ang kada bato; numero 1-10. Isulod ko Ini sa kalo kag amat amaton ko ini kuha. Pagkuha ko sang numero 1; ang chansa amo nga sa kada 10  isa lang nga posibli nga maswertehan nga chansa, kon akon puloton ang ika 2 nga bato, ang bu-ot silingon nga sa kada 100, isa lang akon chansa nga masweretihan. Kag kon ang ika 3 nga bato ang akon ginpulot, di ba 1 lang akon chansa nga swertihon sa kada isa kalibo? Ti paano ni gali kay ang ibulosyon kaangay sini,sa kada 10 billion 1 lang gid ang posibli nga swertihon. Kag ina ang ginbasihan sa pagtuhaw sang tawo sa kalibutan, diin ang mas maayo patihan ining imposibli nga mga chansa okon ang Imposibli nga pagpanuga? Pareho sila imposibli sa mata sang tawo apang kay sa Dios walay imposibli. Kon makita ta lang ang makatilingala nga plastar sang Istruktura sang aton pisikal nga lawas gikan pa sa binhi tubtub sa pagturok tubtub sa pagwa, pagtubo tubtub sa pagkatigulang; kon paano ini natabo, nagapakita okon nagapamatuod nga  kita gintuga, ginplano kag ginplastar; indi kita nag agi sa paswerti ukon chansa lamang. Salmo 139:14 Magapasalamat ako sa imo, kay ginhimo ako sing makaahalangawa kag makatilingala. Makatilingala ang imong binuhatan! Ang akon kalag nakakilala sing maayo sini.;  . Ang manunuga lamang ang sarang nga makadisinyo sa makatilingala nga lawas sang tawo. Nga ang kada-organo okon kada bahin sining lawas nagabinuligay sa isa kag isa. Indi ini matawag nga pag adaptar  lamang kundili ini isa ka maalamon nga pagdisinyo. Sa pagkamatu-od, kon ang ibulosyon imo patihan mas daku pagid nga pagsalig ang imo kinahanglan Ihatag para lang mabaton ini nga teoriya.

May ari pa, mas isa pa gid ka sahi sang ebulosyon; ang ginatawag nga “theistic ebulosyon”, Ini nga pagtudlo nagatinguha nga hiusahon ang biblianhon nga pagtudlo kag ang ebulosyon nga teoriya; ini amo nga “ ang Dios amo ang nagsugod tuga sang tanan apang ila na ang pag-padayon sini, ila sang iya na sugdan nga ginpangtuga; sa bagay nga ini nagsumpaki sa kon ano ang declarasyon sang Dios nga matapus niya matuga ang tanan SIYA nagpamulong: ang tanan maayo!.gintuga ang kalibutan nga himpit kag bug-os.

 

Nadula  nga sugpon

Ang teoriya sang ebulosyon nagdahum nga ang kinabuhi nagsugod sa pinakagagmay nga butang okon matter kag ini amat-amat nga nangin buhi nga sapat tubtub nga Ini nangin tawo. Ang ebulosyonista magsiling nga may malawig nga (gap) okon ulang sang panag-on ang nagpatunga sa sapat nga amo okon unggoy kag ugaling nahimo nga tawo. Ang generasyon sang mga tawo nga nagsunod sa sini nga mga pagtu-on, nagtinguha sa pagpangita sang sabat okon pasanag sa sining sugpon sang panahon nga nawala. Kuntani makita naton sa aton palibot ang amo nga proseso sang pagtubo sang kabuhi sa sapat kag tawo. Apang indi amo sina ang mga nagakatabo. Ang kanding ginanak sang kanding halin sa kanding nga iloy kag turo nga kanding. Sang ang pilt down man nadiskobri,ang mga ebolusyonista nagbatyag nga nakita na nila ang sabat sa ila ginapangita; apang naspawan nga nga ginhimo lang yadto agud makapangdaya pero sang ini gintilawan paagi moderno nga gamit na sapwan nga indi matu-od.

 

Suno sa Iya sari

Kag ang Dios nagsiling,  “magpatubo ang duta sing buhi nga mga tinuga sono sa ila mga sari: kahayupan kag nagsaug nga mga butang kag kasapatan sang duta sono sa ila mga sari. “ kag nangin-amo ini. Kag ang Dios naghimo sang mga kasapatan sang dut sono sa ila mga sari kag sang kahayupan sono sa il mga sari, kag ang tagsa ka butang nga nagasaug  sa duta sono sa. Ila sari. Kag nakita sang Dios nga ini maayo.
Genesis 1:24-25

Ang biblia nagatudlo sang nagkalain-lain nga klasi sang tanan;ang mga sapat magadamu suno sa iya sari, ang mga tanum, magabunga suno sa iya sari. Samtang aton ginausisa ang kinaiyahan aton makit-an nga amo sini.  Paagi sa pag cross breeding okon pagsamu sang lahi nagaliwat man ang porma,  ang kadagkuon kag du-agmahimo nga Ini magtubo apang sila magpabilin nga amo ang sa gihapon ang klasi kag tipo sa tanum man ukon sa sapat. Interbreeding naman amo ang pagpadamu sang Ido kag lobo, ini sila isa lang ka lahi okon pamilya sang mga ido. Apang indi pwedi nga Interbreeding ang kabayo kag baka. Indi sila kalahi okon kasari. Samtang ang ang mga kristohanon nga matu-od makita ang mga pagbag-o sa kinan- an ukon mga ginakaon,  pagbag-o sa ilang paalibot, kag bisan pa ang liwat sang iyang DNA sa isruktura kag saiban pa nga kabangdanan, apang ang amo nga pagbag-o indi magadul-ong sa paghimo ang tawomangin indi na tawo. Sigurado gid nga walagid kita sang mag ebidensya nga ang tawo naghalin sa lain  nga porma kag sari ugaling ini nangin tawo. Ining si rofessor Fleischmann ang bantug nga Zoologist,nagsiling, “ ang Teoriya sa mga sumulonod ni Darwin, wal gid sing bisan Isa ka pagpamatu-od sa ilang mga pagpang angkon. Suno sa Iya, resulta lamang yadto sa ilang mga imahinansyon.” Yadto nga imahinasyon resulta lamamng sa Ila nga mga ginaabasa okon ginpamaati-an halin sa mga pagpaathag sang mg ebulosyonista. Ang pulong “daw sa, basi,ayhan, misteryoso, mahimo guro, sa indi nabal-an nga kabangdanan, sa hinayhinay, masami nga ginagamit, nagapakita kon paano nila ini ginpakotpakot lang ang tanan:

 

ANG EBOLUSYON SANG TAWO

Sa pag-ilustrar sang panghunahuna sang ebulosyonista ini amo ang pila sang mga pamatu-od nga ila gingamit agud mahatagan kabug-aton ang amonga Teoriya:

  1.  Ang Heidelberg man— ini gingamit nga pamatu-od ang tul an ns sag-ang nga ginkilala nga Iya sang tawo.
  2. Ang Nebraska man— ginagamit nga pamatu-od sang siyensya gamit ang isa ka unto  ukon ngipon nga sang ulihi nasapwan nga isa ka unto sang baboy nga dugay na nga nawala nga rasa.
  3. Ang Piltdown man— ang tul-an sa sag-ang nga nasapwan nga limbong tungod kay iya lamang sang babyi.
  4.  Ang peking man— ang tanan nga ebedinsya sang peking man nadula.
  5.   Ang Neanderthal man— sa internatonal Congress of Zoology (1958), Dr. A. J. E.  Cave nagsiling nga sang siya natuon sang tul an sang sining  Neanderthal man nga ato sa France subra na sa 50 ka tu-ig ang nagligad nasapwan nga ang amo nga tul-an nag-antus sa sakit nga ARHTRITIS.
  6.  Ang New Guinea man— petsa balik sa tuig 1970, ining mga lahi nakit- sa region didto sa Norte sang Australia.
  7. Ang cro- Magnon man— isa sang pinakamaayo nga fossils kay tumbas gid Ini sa panlawas kag pangutok sang moderno nga tawo- wala gid sang kalainan.
  8.  Modern man— ginpatihan nga halin ta sa Amo ukon unngoy.

Sa ila pagpadayag nga mga maalam, nanginbuang-buang sila.
Roma 1:22

Ayhan ini nga mga Texto nagsambit lang sang tawhanon nga kaalam sa aton moderno nga mga adlaw nga nagpili nga indi tuohan ang pulong sang Dios.

Bangud sa pagtoo nahangup ta nga nahimo ang  kalibutan paagi sa pulong sang Dios, sa bagay nga ang makita nahimo gikan sa mga butang nga dimakita.
Hebreo 11:3

Matuod man nga ang pagpanuga indi mapamatud an kaanggay sang Ebulosyon. Kay ang mga Kristohanon nagbaton nga sang Bibliannhon nga pagpaathag paagi sa pagtoo. Apang, Indi ini bulag nga pagtoo, kay sa aton nagligad nga mga pagtu-on; aton nakit-an sa arkeolohiya kon paano nangin tukma basi sa tanan nga mga pagtilaw, may kasiguruhan kita sa kaphayagan sang kamatuoran nga kita may ginsuguran kag Ina amo ang pagpanuga.

Sa gisuguran gintuga sang Dios ang langit kag ang duta.
Genesis 1:1

Ini amo ang simpli nga kamatuoran nga gintudlo sa balaang kasulatan. Ang Dios amoang manunuga.

Tungod sa pulong sang Ginoo nahimo ang kalangitan, kag ang bug-os nga kasuldadosan nila paagi sa ginhawa sang iyang baba. 9. Kay nagpamolong Siya kag ini nahimo, nagsogo Siya kag Ini naglig-on.
Salmo 33:6, 9

Paagi sa Iya kaugalingon nga gahum, literal nga nagpamolong ang Dios “ ang kalibutan nagtuhaw”

Ang mga langit nagapahayag sang himaya sang Dios; kag ang kahawaan nagapakita sang binuhatan sang iya mga kamut. 2. Sa adlaw-adlaw nagahambal, kag sa gab-i-gab-i nagapakita sing ihibalo. 
Salmo 19:1-2

Diosnong gahum kag himaya makita kon kita mag-obserbar sa iyang mga hinimoan.

Ang dimakita nga mga pagkahimpit Niya, nga amo, ang iya walay katapusan nga gahum kag pagka-DIOS, kutub sa pagtuga sang kalibutan nahantup sing maathag sa mga butang nga nahimo. Gani wala sila sang balibad...
Roma 1:20

Ang paglungtad sang Dios maathag kon kita mag-obserbar sa iyang mga tinuga. Sa iyang mga tinuga makita naton ang katahum, kahusay kag disinyo-  ebedinsya nga may manunuga. Ang manunuga nagpahayag sang iya kaugalingon sa aton paagi sa pulong kag sa iyang mga binuhatan.

 

Ang Idad Sang Duta

Ang record sa biblia nagpakita nga ang tawo puyo diri sa sini nga duta nagahinampt na sa 6000 ka mga tuig. Layo lang kaayo kon ikumpara sa pila ka minilyon nga mga tuig nga gintudlo sining moderno nga mga tawo. Ang mga ibedinsya nga gingamit agud madeterminar ang panuigon sang duta ginbasi sa mga nalubong nga fossils. Ang bilin sang mga nagkalain-lain nga mga tinuga nakit-an sa nagkalain-lain nga mga sampaw sang mga bato okon duta. Ang pinakasimpli nga porma sang kabuhi masami makita sa naidalum nga bahin sang duta, kag mas kumplikado nga kabuhi makita sa mas nataasan nga bahin sini. Kon makaisa indi man amo sina ang nagakatabu apang sing masami amo gid. Ang mga ebulosyonista kag ang mga geologista nagakilala sa panuigon sang amo nga sari paagi safossils nga makit-an paagi sa sini. Ang pangidaron sang amo nga sari sang nakutkutan naga basi sa pulupareho nga diposito sang mga kagamitan sa idalum sang normal nga kondisyo mahimo Ini nga mag idad milyon ka tu-ig. Suno sa ilang mga pagbulubanabana. Apang may iban pa gid nga mga paathag. Ang baha, nasulat sa Biblia, nga nagtabun Ini sa bug-os nga duta. Sa mga higanti nga mga balud, mabaskug nga hangin, , ang mga sampaw sang duta nga sa linugdang sini amo ang nadiposito  nga sa malip-ot nga ti-on lamng kag Indi nga minilyon ka tu-ig.ang pinakamanubo kag magagmay nga kabuhi nalubong saaa pinakaidalum samtang ang mga buhi nga may mas ikasarang sa paglikaw nalubong nga sa naibabaw. Ang baha sa panahon ni Noe ang makapaathag sa mga record parti sa mga fossils. Nga may mga dalagku nga mga fossils kon Icompar sa aton karon, pareho sang ffossils sang Paka, nga mas daku Ini kay sa aton karon. Bisan pa ang elipante mas mabug-at kag daku yadto sang una kay sa sybung. Ang tawo nagatinguha gid sa pagpangita sang pat-ud nga ibedensya sa gintunaan sang kinabuhi sang tanan butang; samtang indi man bu-ot magbaton sang sining Langitnong  Teoriya “ ang Diosnong pagpanuga”. Ang tawo indi resulta sang mga pag-uswag sang mga sapat. Nahulog ang tawo gikan sa labing mataas nga kahimtang sang tawhanong kahimpitan bilang bunga sa paglalis sa Dios, pero pasaamat ta kay may paglaum pa kita. Paagi sa pagtoo, tulokon ta ang Diosnong saad, kay sa ila nga nagbaton s iya magabaton sang padya nga kabuhing walay ktapusan sa duta nga matahum kasubung sa nahaunang gintuga sang Dios.

Nagsabat si Jesus, “Wala bala kamo nakabasa sa Kasulatan nga sang ginsuguran ‘ginhimo sang Dios ang tawo nga lalaki kag babayi’? 5 Pagkatapos nagsiling ang Dios, ‘Amo ina ang rason nga bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy kag mag-upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.’ 6 Indi na sila duha kundi isa. Gani indi dapat bulagon sang tawo ang gin-isa sang Dios.”
Mateo 19:4-6

Si Cristo mismo natoo sa pagpnuga. Ginatumod Niya ang pagtuga kay Adam kag Eva.

Madamo ang nagabatyag nga ang carbon-14 amo ang pinakasigurad nga paagi sa paghibalo sang idad sang fossils kag iban panga mga nakutkutan. Sa iban ngamga kaso; hoo pero indi sa tanan nga ti-on nga amo na ang basihan sa tanan nga mga cirkumstansya. Isa sang halimbawa sina amo ang pag-sulay sang buhi nga kalampay kag ang amo nga metodo gingamit agud sa pagdeterminar sang idad sini kag ang resulta ang amo nga kalampay nagapangidaron n sang 3000 ka tu-ig. “Creation research society journal” june 1970. Klaro gid nga ang carbon—14 nga metodo Indi kasaligan. Tama lang gid kalayo nga ang isa ka barrel sang langis sarng matipon sa 20 minutos sa makinarias sang mga scientipiko. May 14, 1970. Madamo ang nagabanabana nga may minilyon na ka mga tinuig ang mga tinuig nga naglabay. Apang ang matuod sina nga kon sila nagsiling sang minilyon ina tungod kay nagapakotpakot lang sila.

 

Simana Sang Pagpanuga

Gani natapos tuga sang Dios ang kalangitan, ang kalibutan, kag ang tanan nga ara sa ila. 2 Natapos niya ini sa sulod sang anom ka adlaw, kag sa ikapito nga adlaw nagpahuway siya sa tanan niya nga obra. 3 Ginbendisyunan niya ang ikapito nga adlaw kag ginkabig niya nga isa ka pinasahi nga adlaw, tungod kay sa sina nga adlaw nagpahuway siya matapos niya tuga ang tanan.

Ang Dios wala nagakinahanglan sang minilyon ka mga tu-ig sa pagtuga sang kalibutan nahuman natapus sa sulod sang 6 ka adlaw lamang kaag nagpahuway sa ika-7 nga adlaw. kag gintawag niya nga “adlaw” ang kasanag kag gintawag niya nga “gab-i” ang kadulom. Nag-abot ang kagab-ihon, pagkatapos ang kaagahon. Amo ato ang una nga adlaw.

Ini nga ulot gintawag sang Dios nga “kahawaan”. Nag-abot ang kagab-ihon, pagkatapos ang kaagahon. Amo ato ang ikaduha nga adlaw.
Nag-abot ang kagab-ihon, pagkatapos ang kaagahon. Amo ato ang ikatatlo nga adlaw.
Genesis 1:5, 8,13.

Ang kagab-ihon madulom nga parti sang isa ka adlaw. , kag ang kaadlawon amo ang masanag nga parti sang isa kaadlaw. Ini ginatawag nga isa ka adlaw nga cycle. Ang Dios nagtuga sang kalibutan sulod sa 6 ka literal nga mga adlaw.

Kay sa sulod sang anom ka adlaw gintuga ko ang kalangitan, ang duta, ang dagat kag ang tanan nga ara sa ila, pero nagpahuway ako sa ikapito nga adlaw. Gani ginbendisyunan ko ang Adlaw nga Inugpahuway kag ginhimo nga pinasahi nga adlaw para sa akon.
Exodus 20:11

Tama ka athag nga ang Dios sa iyang kaugalingon nagbuhat sang duta sa sulod sang 6 ka adlaw kag nagpahuway sa ika-pitong adlaw.karon Siya nagmando sa Iyang katawhan nga Ika-apt nga sogo sa paghimo sing amo man. “Anum ka adlaw magpangabudlay ka kag sa ika-pitong adlaw magpahuway.

 

Ang Diosnong Gahum sa Pagkamanunuga

Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.
Salmo 51:10

Ang Dios sarang gid makatuga. Gintuga Niya ang kabuhi sa sinugdanan kag karon Siya gid sarang nga magtuga sa aton liwat lamang magpalapit kita sa Iya. Hatagan kita Niya sang bag-o kag limpyo nga tagipusoon. Kag kita mangin bag-ong tawo sa liwat.

Ang Dios lang makatuga sang kinabuhi. Ang publiko naghatag sang mga polulungon nga nagasiling “ang tawo sarang gid matuga halin sa gagmay nga cilyula nga buhi bisan sa sulod sang laboratorio.” Indi gid ina matuod kay bisan tuod nga ang tawo naghalin sa gaggmay nga cilyula apang nagakinahanglan ini sang sustinto paagi sa may kinabuhi man nga tawo. Ang binhi sang lalaki kag ang ovum sang babayi kon maghiusa mangin Isa ka kabuhi. Ang amo nga tinagong butang iya sa Dios kag wala ini napadayag sa Tawo. Apang ang amo nga binhi kon patubuon sa test tube Indi ini magasilbi.

Ang bisan sin-o nga ara kay Cristo bag-o na nga tawo. Wala na ang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya.
2 Corinto 5:17

Kon aton pilion si Jesu—cristo, kita mangin bag-ong tinuga. Bangud sa Diosnong gahum nga nagapanghikot agud nga kita bug-os nga maaliso kag mapabalik sa unang kahimtang ni Adan kag Eva.

 

Pagtapus:

Ang teoriya sang ebulosyon amo ang pagpaninguha nga pakawalaon ang Dios.  Tungod. Man sini nga pagpaninguha, ginpakanubo ang kahimtang kag porma sang tawo nga nangin kabngdanan ngaa nga ang tawo mapintas kag napakubos nga moral. Sa bagay ngaang tawo kuntani gintuga sa mahigugmaon nga Dios suno sa Iyang dagway kag imahin. Kon matu-od palang ang ebulosyon kuntani bisan karon aton bug-os nga makit-an ang amo nga mga pag-uswag gikan sa isa ka halintang sang pagtubo tubtub sa mga masunod apag ina tanan walay ikapamatu-od.

Si Kenan anak ni Enosh. Si Enosh anak ni Set. Si Set anak ni Adan. Si Adan anak sang Dios.
Lukas 3:38

Bisan wala sila sang malig-on nga ebidensya agod patyon siya, ginpangayo gihapon nila kay Pilato nga ipapatay si Jesus
Binuhatan 13:28

Ang tawo Indi lamang nga yab-ok sa duta. Hari-anon ang Iyang ginhalinan kag manunubli sang Dios. Ang tawo nga labing daku kag gamhanan labaw sa tanan nga mga kasapatan sa latagon nga sadto pa sa orihinal gintugyanan sang duta agud pagadumaahan. Ang tawo amo ang labing maayo nga hinimo sang Dios bilang manunuga. Indi katingalahan ngaa nga ang aton bili sa Iyang  atubangan labi ka mahal nga bisan pa sang Iyang dugo wala pag idaluk agud kita matubos. Siya ang nagtuga sa aton, Siya ang nagtubos sa aton kg karon bu-ot Siya nga kita iyang pagarepormahonnga liwat mapasag-uli ang daan Niya nga dagway kag Imahi sa aton; nga sa sina Siya mahima paagi sa aton.

Nagatoo ka bala sa pagpanuga nga ginatudlo sang Biblia?

 

Review sheet— Pagpanuga kag Ebulosyon

Assignment: Tun-i maayo an bible study guide sing maayo. Imbis ini pagsabton nga mga palamangkutanon

1. Sa kay sin-o imahin kita ginhimo kag sa ano nga materyal? Gen. 1:26;27 ; Gen. 2:7

2. Daw ano nga chansa ang yara sa kinabuhi kon ebolusyon nga pagtudlo ang pagapatihan?

3. Paano ginpaathag sang Biblia ang Diosnong pagpanuga? Paano ginpakita ang pagkakatuhay sang kadasari?Gen. 1:21,24,25

4. Paano ta nabaton ang kamatuoran sa pagpnuga? Hebreo 11:3

5. Ano nga gahum ang gingamit sang Dios sa Iyang pagpanuga? Salmo 33:6,9

6. Ano ang nakahimo nga athag gid nga may Dios? Roma1:20

7. Ano ang alternatibo nga eksplinasyon ang ginhatag agud mhibaloan ang idad sang duta nga sarang Isabat sa mga ibolusyonist?

8. Nagapati man bala siJesus sa storya sang pagpanuga. Mateo 19:4–6

9. Ipaathag ang inadlaw sang semana sang pagpanuga ang adlaw. Genesis 1:5, 8, 13.

10. Daw ano kalawig ang pagpanuga sang Dios? Exodus 20:11

11. Ano ang imo Ibedinsya nga ang Dios may gahum sa pagtuga?

12. Ano ang nakahimo sang tawo nga nangin—dunganon? Bibuhatan 17:28

Clicky