Maranatha Media Philippines

Pagsabot sa Personalidad sa Diyos (Preview)

Nai-post Oktubre 25, 2022 Mula kay Lynnford Beachy sa Previews (Cebuano)
858 Mga Hits

“Paghulat kadiyot!” nag-ingon ang misupak, “Ang Anak sa Dios gibayaw pag-ayo nga Siya dili mamatay o mohunong sa paglungtad.” Atong makita pag-usab ang dili balaan nga trinidad nga doktrina nga naggamit sa dili balaan nga impluwensya niini. Kini nga doktrina nagtudlo nga si Jesukristo parehas gayud sa Iyang Amahan sa tanang paagi. Busa, giangkon nga tungod kay ang Amahan dili mamatay, ang Iyang Anak dili usab mamatay. Apan ang Bibliya nag-ingon nga adunay usa lamang ka Persona nga dili mamatay sa bisan unsang kahimtang, ug Siya mao ang Dios nga Amahan. Ang Bibliya nag-ingon nga sa dihang magpakita si Jesus, “iyang ipakita, kon kinsa ang bulahan ug bugtong Magmamando [Soberano, o supremong magmamando], ang Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo; Nga mao lamang ang walay kamatayon, nga nagapuyo sa kahayag nga walay tawo nga arang makaduol; nga walay tawo nga nakakita, ni makakita: kaniya ang kadungganan ug ang gahum nga walay katapusan. Amen” (1 Timoteo 6:14-16). Kini walay lain kondili ang Dios, ang Amahan, kay Siya mao ang Usa nga “Walay tawo nga nakakita… sa bisan unsang panahon” (Juan 1:18). Ang Amahan mao ang “kinsa lamang ang adunay pagka-imortal.” Bisan pa niana, kita nasayud nga kita “mosul-ob sa pagka-imortal” (1 Mga Taga-Corinto 15:53), daghang mga anghel ang adunay pagka-imortal, ug si Jesukristo “buhi hangtud sa kahangturan” (Pinadayag 1:18).

Sa dihang ang Bibliya nag-ingon nga ang Amahan “ang may pagka-imortal lamang” kini nagpasabot ug pagka-imortal sa bug-os ug walay kinutuban nga diwa. Ang Amahan mao lamang ang Usa nga dili mamatay sa bisan unsang kahimtang. Si Jesukristo gipailalom sa kamatayon, ug “namatay alang sa atong mga sala” (1 Mga Taga-Corinto 15:3). Ang tawo mahimong mamatay; “Ang kalag nga makasala, kini mamatay” (Ezekiel 18:20). Ang mga anghel mahimong mamatay; “kalayo nga walay kataposan,” “giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel” (Mateo 25:41). Kini nga kalayo init kaayo, kini molamoy kanila. Ang Dios miingon kang Satanas, “Ako magapagula ug usa ka kalayo gikan sa imong taliwala, kini magalamoy kanimo, ug ikaw himoon ko nga abo sa ibabaw sa yuta sa atubangan sa tanan nga makakita kanimo.… labaw pa” (Ezequiel 28:18, 19). Gani tinuod gyud nga ang Dios, ang Amahan, mao lamang ang Persona nga dili mapatay sa bisan unsa nga kahimtangan. Kini wala maglakip sa Iyang Anak, kinsa nakatilaw sa “kamatayon alang sa matag tawo” (Mga Hebreohanon 2:9). Napugos kita niini nga bersikulo sa paghinapos nga si Jesukristo dili imortal sa dihang ania pa Siya sa Yuta. Sa pagkatinuod, ang nag-unang rason nga Siya nahimong tawo mao nga Siya mamatay alang sa atong mga sala. Ang Anak sa Dios nag-antus sa tinuod nga kamatayon alang sa atong mga sala. (Tan-awa ang Isaias 53:6 ug 1 Juan 2:2.). Dili kini pagpakaaron-ingnon, dili kini usa ka buhat, kini tinuod.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/pagsabot-sa-personalidad-sa-diyos

 

Clicky