Maranatha Media Philippines

Maria Magdalena (Preview Cebuano)

Nai-post Marso 28, 2023 Mula kay Robert Wieland sa Previews (Cebuano)
Isinalin ni Crispino Fat
253 Mga Hits

Ang Iyang [Iya ni Jesus] agape nakahimo sa Iyang mga katingalahan diha sa usa ka kalag nga gitubos gikan sa Magdala. Nagmalampuson ang kaso sa pag-sulay. Ang Kristohanong kasinatian ni Maria naghatag sa Manluluwas niana nga prototipo, ang kasiguroan nga Iyang gipangandoy, sa wala pa Siya mamatay. Ang pagtoo nga nagpasalamat sa Iyang agape nga sakripisyo nagpatungha ug usa ka tawo nga nagpakita sa Iyang kinaiya; usa ka katawhan gikan sa tibuok kalibutan nga “makabarog nga walay kasaypanan atubangan sa trono sa Dios” mobuhat usab sa ingon. Dili ikatingala nga namatay si Jesus nga gilansang sa krus uban sa Iyang nawong nga gisiga sa siga sa himaya.

Ang Ginoo sa Iyang dakong kalooy mipadala sa labing bililhon nga mensahe ngadto sa Iyang katawhan nga mag-andam kanila sa “pagbarug sa dakung adlaw sa Dios.” Ang mensahe mao ang pag-ulbo sa usa ka dako nga kusog nga singgit nga makapukaw sa matag kasingkasing sa tawo sa paghimo sa katapusang pagpili sa pagdawat o pagsalikway niini.

Ang pagtuo ni Maria nga dinasig sa agape makatudlo kanato sa bag-ong mga paagi sa pagkab-ot sa mga kasingkasing sa walay kataposang ebanghelyo. Walay komite nga makahunahuna sa iyang bag-ong paagi sa pagmantala sa mensahe. Mao usab ang matag usa sa 144,000 ka kategorya sa mga santos sa Ginoo ang matag usa maghimo sa iyang kaugalingon nga espesyal nga kontribusyon sa gipanalanginan nga tahas sa ikaupat nga manulonda sa pagdan-ag sa yuta sa himaya sa katapusan nga mensahe. Ang gugma mahimong ilang magtutudlo.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/maria-magdalena

 

Clicky