Maranatha Media Philippines

Kakaibang Gawain ng Diyos (Preview)

Nai-post Setyembre 19, 2022 Mula kay Adrian Ebens sa Preview (Tagalog)
401 Mga Hits

…Ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na kakaiba para sa Kanyang sarili, ngunit ito ay magiging napaka-natural para sa atin? Nagiging katulad ba Siya ng mga tao upang harapin ang Kanyang mga kaaway? Ito mismo ay kakaiba. Tinawag ni Kristo si Satanas na isang mamamatay-tao mula pa noong una, (Juan 8:44). Nasa Diyos ba ang huling salita sa pamamagitan ng pagiging mamamatay-tao sa huli? Kapag ang isang tao ay pumatay ng isa pang tao siya ay itinuturing na isang mamamatay-tao hanggang sa katapusan ng Kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng isang beses na nakikibahagi sa akto ng pagpatay, ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Maaaring siya ay magsisi at magsisi at humingi ng tawad at magbago ng kanyang mga paraan, ngunit siya ay pumatay pa rin, at samakatuwid ay kilala bilang isang tao na pumatay. Paano ito nakakaapekto sa walang hanggang Diyos, ang Isa na hindi namamatay? Kung ang Diyos ang personal na may pananagutan sa pagkamatay ng milyun-milyon at milyun-milyong tao kung gayon sa kahulugan Siya ay isang mamamatay-tao; ito ay nagiging bahagi ng Kanyang katangian at pagkatao. Sa sandaling nakataas ang kutsilyo o nagsisindi ng apoy sa katawan ng mga tao, ang Kanyang pagkatao ay napalitan ng isang mamamatay-tao. Paano masasabing ang huling kalaban na masusupil ay ang kamatayan kung ang kamatayan ay nakaupo sa trono? Hindi ba nagtatagumpay ang kamatayan? Habang nakikita ng mga naligtas na naninirahan sa Sansinukob ang larawan ng Diyos bilang isa na itinaas ang Kanyang makapangyarihang bisig laban sa Kanyang mga kaaway upang personal silang patayin, maaari ba Niyang ipasiya na gawin itong muli sa hinaharap? At kung ang kamatayan sa katauhan ng Diyos ay naghahari sa trono kung gayon sa pagtingin sa gayong Diyos hindi ba tayo magbabago sa parehong larawan? Hindi ba ito dumating sa pinakasentro ng problema ng tao; namamatay tayo dahil nakikita natin ang kamatayan sa Diyos na ating pinaniniwalaan? Pag-isipan itong mabuti.


https://maranathamedia-philippines.com/book/view/kakaibang-gawain-ng-diyos

Clicky