Maranatha Media Philippines

2 - Ang Kasulatan

Nai-post Enero 18, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
274 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/02-the-scriptures
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/02-fulfilled-prophecies

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/2-ang-kasulatan.docx

KAMATUORAN SA SINING TI-ON

2 ANG KASULATAN

Ang pamaagi sang Dios nga iyang mapakilala ang Iyang kaugalingon sa aton kag mapahibalo ang iyang kabubut-on gamit ang balaang kasulatan ukon Biblia. Matuud gid man nga ang ebidesya sang Dios makita paagi sa pagtan-aw sa makatiligala nga binuhatan sang Dios lamang, ang kabituonan sa langit, ang iyang kabubut-on sa aton kabuhimabasa sa iyang kasulatan. Kuhaa ang Biblia kag madula na ang aton kontak sa Dios. Masami ginatawag ini nga” Diosnong sulat sa gugma” para sa tawo. Sa sini nga Libro aton makit-an nga ang Dios nagpahayang sang iyang plano sa kaluwasan para sa nawala nga katawhan. Paano bala naabot sa aton ang Biblia? Ang Dios bala ang nagsulat sini? Ang sabat sini nga mga palamangkotanon athg nga ginhatag na daan.

2 Tim. 3:16   Ang bug-os nga kasulatn ginmugna sa Dios, kag mapuslanon sa pagtudlo, sa pagsaway, sa pagbadlong nga sa paglaygay sa pagkamatarong.

Notisyahi nga ang tanan nga kasulatan sa Biblia gikan sa Dios. Wala ini nagapahangup nga ang Dios mismo ang nagsulat, kundi ang tawo amo ang gin giyahan sang Espiritu santo. Ginpahayag sang Dios ang kamatuuran, ang tawo amo ang ngsulat sunos aa iyang pamaagi kag paghangup.  Wala sang Dios gingamit ang tawo kaangay sa aton paggamit sang lapis kag ballpen, kundi, iya ini ginpahayagan sila ka ginsugo nga ilang isulat suno sa pulong nga ilang ginagamit. Amo ina kun ngaa nga lain lain ang istilo sang ilang pagsulat sa Biblia, pero bisan pa ang kamaturan masami ginpresentar sing amo lang. may bug-os nga harmoniya ang Genesis tubtub sa bugna.

Lantawa kun paano ang bug-os nga Biblia mapuslanon sa pagdoctrina okon pagpanudlo sa kamatuoran, sa pagsaway, ron kita nasayop , sa pagbadlong kon kita nagsala kag sa paghatag instrukston agud mahusto ang aton dalanon.

2 Pet. 1:21     Kay ang propesiya wala nag-abut suno sa kabubut-on sang tawo, kundi balaan nga tawo sang Dios napamulong subung nga sila gindaldal sang Balaang Espirito.

Wala ginpili sang tawo nga isulat ang Biblia-Ang DIOS nag pili sang tawo sa pagsulat sini para sa iya.  Ginsulat ini sa mga 40 ka tawo, sulod sa isa kalibo ka tuig, apang sa pagkamtuod may isa lamang ka ginhalinan- Ang ESPIRITU SANTO SANG DIOS. Siya amo ang gintubdan sang mga pagpahayag.

Lukas 24:44,45 Nyan siya nagsiling sa ila,” Amo ini ang mga pulong nga ginpamolong ko sa inyo samtang ako kaupod pa ninyo, nga ang tanan nga butang nga mahitungud sa akon nga ginsulat sa kasuguan ni Moses kag mga Propeta kag mga Salmo mahanabo”.  Kag ginbuksan niya saila paghangup, ang kasulatan agud ila ma hangtupan.

Si Jesus may pagsalig sa kasulatan, kag diri. Aton makit-an ang iyang pagpahangup sa kamatuoran parti sa ginsaad nga misias. Natisyahi kon paano ni Jesus gintipiktipik ang daan nga kasulatan sa tatlo ka bahin.

Ang kasugnan ni Moses- 5 ka libro” Pentateuch” Gen,Ex,Lev,Num,Deut. Ang mga propita- upod diri ang tanan nga bilisa daang tugon.

Mga Salmo- kaangay sa aton ginapakanta subung.

Juan 20:30,31 Kag sa pagkamatuod madamu gid nga mga kalatingalahan nga ginhimo si Jesus upod sa iyang mga tinun-an, nga wala nasulat sa sini nga libro. Apang ini ginsulat agud nga kamu magpati nga si Jesus amo ang Cristo. Ang anak sang Dios, kag nagtoo kamu nga sa ngalan may kinabuhi kamu.

Karon kadto ta sa pagadayag sang Dios sa bag-ong katipan. Ang daan nga ktipan amo ang pagtabon sa palaabuton nga bag-ong katipan amo ang pagbukas sa kun ano ang yara sa daan nga katipan. Ang daan nga katipan nagsiling si Jesus nag-abot, ang bag-ong katipan. Naga sugid sa aton nga Siya magbalik liwat. Indi ta pwedi nga bulagon ang daan sa bag-ong katipan.

Ps. 119:11     Ang IMONG pulog gintanguan ko sa akon tagipusoon, agud nga indi ako makasala batok sa imo!

Kun natago-an sa sulod sang aton kabuhi ang pulong sang Dios magahatag SIYA sang kahibalo kag gahum sa pagdaug sang sala paagi kay JESUS.

Salmo 119:105 Ang IMO Pulong suga sa akon tiil kag suga sa akon dalanon.

Kon kita naglakat sa kadulom sa kagab-ihon Nga walay sulo, kita yara sa katlagman nga mahulog kit asa buho, pangpang, ukon magtalang kita. Ang suga amo ang maga pakita sa aton dalan nga mathag. Yari kita karon sa kaliutan sang kadudulaman Espirituhanon, pero ang Biblia amo ang aton iwag agud indi kita ma hulog kag mawala. Ang Balaan nga kasulatan magahatag sa aton pailub; kadasig kag paglaum.

Binuhatan  17:11 Ini sila kay mas labing maayo kag sa mga taga-Tesalonica, gindawat nila ang pulong nga handa ang mga tagipusoon, kag nag-usisa sa kasulatn adlaw adlaw kun bala ini matuod.

Ginbayaw ni Pablo ang mga taga Berea bangud nga sila nagatu-on adlaw adlaw. Nagabasa nga mapinangamuyuon, makatilingalang kamatuoran gina padayag sa mga huna huna. Ang pagkamapinangamuyuon lang gid ang dalan sa pagtuon sa pulong sang Dios. Amo na nga mas maayo gid kon magpangamuyo kita sa dili pa magbasa agud madan-agan kita sang kapawa sa hunahuna.

Isaias 28:10              kay dinalan sa dinalan, dinalan sa dinalan,… gamay diri gamay didto..

Paano bala paga interpritaho ang Biblia? Diri ginatudlu-an kita sa pagtandi tandi sang mga kasulatan. Ang Biblia wala ini ginsulat sa maagi sa tawo nga topico sa topico. Halimbawa, ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo na sulat sa madamu nga mga libro sa Biblia. Kon gusto naton tun-an ang pagpanudlo sang Biblia parti sa among topico, tipuna ang tanan dinalan agud makit-an ang mas klaro nga laarawan ukon paghangup.

Agud nga mas maaprisyar ang kasag sang isa ka pintor, lantawa ang kabu-osan sang iyang ubra. Indi kay gamay nga bahin lang. bus ang Biblia mismo angg iya maga-interpritar sang iya kaugalingon. Indi ang tawhanon nga paghangup kon ano ang mahambal sang Biblia paarti sa iya kaugalingon amo na sya. May madamu nga tawo ang nasayup tungud kay nagapasad sang mga pagpanudlo nga nabasi lang sa isa ukon duh aka mga teksto kag nagdul-ong sa sayop nga kunklusyon.

Binuhatan 8:30,31  Busa si Felipe nagdalgan upod sa iya, kag nabatian nya siya nga nagbasa sang sinulat ni Propeta Isaias kag nagsiling, nahangpan mo bala ang imo ginabasa? Kag siya nagsabat sa iya, paano ko ini mahangpan kun walay magpatpat? Dali lingkud ka upod ko.

Ang kabug-osan sang amo nga istorya sa itiopianhon nga eunoku mabasa sa Binuhatan 8:26-39, Nahanpn na daan ni Felipe ang sinulat ni Iaias, nga ini wala nahangpi sa Eunoku. Busa naggamit ang Dios tawo nga makaahangup sang kamatuoran sa pag-paathag sa sadtong tawo nga wala naka hangup. Sa amo ang Dios nagagamit sang mga lalaki kag babayi agud nga Iyang mapahayag ang makatilingalang butang sa iyang mga pulong para makahangup ang wala makahangup, sa sina sila man karnero ni Jesus kay nabati-an nila ang tingug ni Jesus kag nagsunod.

Juan 5:39 Nag-usisa kamu sa kasultan, nag hunahuna kamu nga sa sini kamu may

kaluwasan; kag  ini nagapamatuod nahitungud sa akon.

Kon mag tuon t asang kasulatan, aton makit-an ang labing daku nga manggad sat anan – Jesus – ang dalan sa kinabuhing walay katapusan.

Matt. 11:25   Sa amo nga ti-on si Jesus nagsabat nga nagasiling; nagapasalamat ako sa imo AMAY, Ginoo sang langit kag duta, nga nagtagu sining mga butang sa mga maalam kag – kag imo ginpadayang sam ga bata.

Indi ini tungod kay maalam kita anu pa damu ta nahang-pan sa pulong sang Dios. Ang matuod sina damu mga bantug sa kaalam sa kalibutan apang naga-yam-id sa Biblia. Ang  Ispirituhanong butag mahanpan sang Ispirituhanon nga mga tawo. Ang Ispirituhanong panghangup wala nagahalin sa aton tawahanon mga pagisip, ukon abilidad, kundi ini ginpadayag sang Espritiu sang Dios. Samtang kita naga andam sa pagdawat sa kon ano ang ihatag.

1 Corinto 2:13,14    Ining mga butang amon ginapamulong, indi pareho sa tawhanon nga kaalam nga pgtudlo kundi suno sa pagpamulong sang balaang Espiritu, pagtandi sang ispirituhanong butang sa ispirituhanon. Apang ang tawhanon dili makadawat sang mga butang sang Espirtu sang Dios, kay kabuagan ini sa iya ukon wala niya ini makilal-I, tungod kay masantupan lang ini sang mga Ipirituhanon.

Kon kita yara sa kiliran ni Cristo, mahangpan tag gid bala ang dalagkung butang gikan sa pulong sang Dios.

Mateo 7:21   Indi ang tanan nga nagatawag sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginhari-an sang langit, kundi yadto lamang ang nagahimo sang kabubut-on sang Amay sa langit.

Ano buluhaton t asa Biblia? Ini amo ang kabubut-on sang Dios sa aton, magmagin wilig kita sa pasunid sa iya kay bas ikon indi kita makapanubli sang ginhari-an sang Dios.

Juan 7:17      Ang bisan sin-o nga magahimo sang Iyang naluyagan makahibalo sya sa mga pagtudlo kon bala ini iya sa Dios ukon nagpamulong ako sa akon otoridad.

Madamu karon ang libog- wala sila kabalo kon ano ang patihan. Apang kita indi madulman kun handa lang ta matuman sang  luyag sang Dios. Ini nga mga kundisyon kon aton mahimo magmangin maathag sa aton ang kinatuhay sang matuod kag sayup. Ang tingug sang Dios magasiling ‘ ini amu ang dalan, lakat ka diri.’’

2 Tim 3:17    Nga ang tawo sng Dios masangkapan sing bug-os, nga sa tags aka maayong buhat.

Kon kita mag-ampo, magbasa kag magtuon sa pulong sang Dios, nagalapit kita sing labi kag labi kay Kristo. Ang pulong nga iyang ginpamulong. Amo ang Espiritu kag kabuhi. Kag kita naa labi nga nagin kaangay NIYA. Naga panghikot ang Dios sa aton sa pagdala sa aton nga sa kabug-osn kay Cristo.

Daw ano katahum nga mahibalu-an nga ang Dios naga bag-o sang mga tagipusu-on paagi sa Pulong kag sinulat nga mga kasugoan sa aton tagipusu-on.

Abyan, ang  labing dakung kalipay sa imong kabuhi amo ang pagbasa sang sulat nga gin padala sang Dios sa imo. Ang Biblia. Basaha ini sa aga , sa odto kag sa gab-I. Kinahanglan mo ini, ginagmay nga dinalan, pamalandungi samtang  ikaw gabasa, tinguhai sa paagpangayo kaalam kag paghangup sa pagkabuhi sa kon ano ang imo nabasahan. Ini magadul-ong sa imo sa hustong panimuot sa pag-ampo kag magahatag sa imo dugang  nga kahulugan sa kabuhi. Kon ikaw bag-o pa nga Kristohanon, mangin madali kon unahon mo basa ang bag-ong katipan imbis ang daan. Ukon bulos buloson ini pagbasa.

Ginbuhat tanan. Sang Dios agud lang mahatag Niya sa aton ang Biblia. Pero indi lang ina, ginhatagan ya pa ang IYA bugtong anak sa kalbaryo.  Karon, ikaw nalang ang IYA ginahulat nga maghatag sang imo kabuhi agud maluwas ka NIYA. Abyan, basaha ang iyang pulong kag imo mahibaloan kon paano mag kabuhi sa kabuhing madinalag-on  paagi kay Cristo.

 

Review Sheet: Paano magbasa kag maghangup sang Biblia

Assignment: basaha maayo ang Bible study lesson agud masabat ang mga pamangkot

 1. Sin-o ang may responsabli sa pagsulat sang ksulatan? 2 tim 2:16 
 2. Paano ginmug-naan ining balaan nga tawo sa. Pasulat sang Biblia?  2 pet 1:21
 3. Ano ang tatlo ka mga bahin sa daan nga tistamento? Lukas 24:44,45
 4. Ngaa ginsulat ang libro ni Juan? Juan 20:30,31
 5. Sa ano gintandi ang aton pagkalakat sa sining Espirituhanong madulum nga kalibutan? Salmo 119: 105
 6. Ano ang maayong kinaiya sam ga aga Berea nga angay ta sundon? Binuhatan 17:11 
 7. Paano sang BIBLIA gin interpretar ang iyang kaugalingon? Isa 28:1
 8. Ang Dios magagmit sang tawo nga may hustong paghangup sang kamatuoran agud makatudlo sa iban. Binuhatan 8:31 TRUE____ OR FALSE___
 9. Kinahanglan bala nga bantug gid sa kaalam agud mahangpan ang Biblia? Matt 11:25.  YES___ NO___
 10. Paano ining 1 Cor. 2:13,14 nag pakita sa kun paano hangpun ang kamatuoran sa BIBLIA? Juan 7:17
 11. Ano qng resulta kon padayon kita magtuon sang Biblia? 2 tim 3:17
 12. Plano mo na bala sugud karon nga mag toon sang Biblia adlaw adlaw? 

 

 

 

Clicky