Maranatha Media Philippines

4 - TALANDAAN SANG IKA-DUHA NGA PAGBALIK NI CRISTO

Nai-post Pebrero 12, 2023 Mula kay Adrian Ebens sa Ilongo
Isinalin ni Cres
314 Mga Hits

From this English study: https://maranathamedia.com/download/view/04-signs-of-christs-second-coming
Use with this chart: https://maranathamedia.com/download/view/02-signs-of-christs-coming

Download Illongo .word file: 
https://maranathamedia-philippines.com/file_proxy/volume_ams3_01/maranathamedia-philippines.com/downloads/studies/Second-coming-lesson-4.docx

Ginpukaw ni Jesus ang interest sang mga disipulo parti sa palaabuton nga mga hitabo. Ang templo ginlaglag tapus ang 40 ka tu-ig halin nga sang ini gintagna ni Jesus nga “walay bato nga matungtong ibabaw sining bato. Sang sila nagtaklad sa bukid sang mga Olibo sa pagpahuway. Nakakita sila sang higayon sa pagpamangkot kay Jesus kon bala san-o ini mahanabu kon san-o matapus ang kalibutan kag ano ang talandaan sa iyang pagbalik.

Mateo 24:3                 karon sang siya naglingkod sa bukid sang mga Olibo, ang mga disipulo nagpalapit sing pahain nga nagasiling, “sugiri kami, kon san-o ini nga mga butang mahanabo? Kag kon ano ang talandaan sang imo pag-abot, kag ang katapusan sang katu-igan?”

Ginsugdan ni Jesus sa pagsugid sa ila ang mga pangdaya nga magaabot, kag indi lang isa ka talandaan kundi, madamung talandaan sang  nalapit na nga pagbalik ni Cristo. Pila sang iya mga tagna natuman mismo sa Jerusalem sa iyang kaugalingon, nangin gamay lang ini nga katuman kay ang daku nga hitabo amo ang mismo Iyang pagbalik.

Mateo 24:36 apang sa. Adlaw kag takna walay bisan sin-o nga nakahibalo, bisan pa ang mga manugtunda sang langit, kundi ang Amay gid lang.

Madamu gid ang nagtalang bangud sa paghatag sang talana nga petsa sang pagbalik ni kristo. Pero siling Jesus walay nakahibalo sa husto nga ti-on kon san-o gid sya magbalik.

Mateo 24:32-33                      32. Ang Kahoy nga Higera (Mar. 13:28-31; Luc. 21:29-33) “Magtuon kamo sang leksyon sa kahoy nga higera. Kon ang iya mga sanga nagapanalingsing na, mahibaluan ninyo nga madali na lang ang tig-ilinit. 33. Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo nga nagakalatabo na ini tanan nga butang nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot.

Bisan tuod nga walay talana nga ti-on, Ginklaro ni Kristo sa iyang mga sumulunod ang mga palatandaan agud nga mabal-an nila ang malapit na ni Jesus nga pagbalik. Kon ang mga  talandaan magklatabo na, ina ti-on na nga magtangla sa ibabaw kay ang kaluwasan malapit na. Kaangay nga ang bag-ong salingsing sa kahoy nagpakita nga ang tig-ilinit malapit na, amo  man ang mga talandaan magasugid nga ang pagbalik ni Kristo lapit na kaayo, yara na Sya sa gawang.

Mateo 21:21               Nagsabat si Jesus sa ila, “Sa pagkamatuod, kon may pagtuo kamo kag wala nagaduhaduha, mahimo man ninyo ang ginhimo ko sa kahoy nga higera. Kag indi lang ina kundi makasiling kamo bisan pa sa sini nga bukid, ‘Maghalin ka kag magsaylo sa dagat,’ kag matabo ina.

Ano ang mga talandaan nga aton pangitaon? Paano naton mahibaloan nga nagakabuhi na kita sa ti-on nga si Kristo malapit na mag- abot?

Mateo 24:29 Ang Pagbalik ni Jesus Diri sa Kalibutan  “Pagkatapos sang pag-antos sa sina nga tiyempo, ang adlaw magadulom, ang bulan indi na magsanag, kag ang mga bituon magakalahulog. Ang mga butang sa langit pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan.

Ini nga mga kasakit may katapusan, bisan nga madulum pa kay sa tungang gab-i. Sadtong Mayo 19,1780 ang adlaw nagdulum pero indi eklipsi, walay scientipiko nga pagpaathag ang sarangmakita-an. Bisan ang bulan wala maghatag sing sanag sa kagab-ihon Madamu. Ang naghuna huna nga ang adlaw sang paghukom nag-abot.

Sang Nobyembre 13,1833 may tuman kadamu nga mga bitoon nakalahulog. Subra 200,000 ka mga “shooting stars” nga nagkalahulog sulod sa 6 ka oras. Madamu ang nagbasa sa sinulat kag naghuna-huna nga “ti-on na sang katapusan”  “ang panugod sang Katapusan” .

Mateo 24:14. Kag sa wala pa magaabot ang katapusan, iwali sa bug-os nga kalibutan ang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios agod mahibaluan ini sang tanan nga katawhan.”

Ang komisyon nga ginhatag sa iglesia sang mga matuod nga sumulonod sang Anak sang Dios amo ang paghatag sang mensahi sa bug-os nga kalibutan. Kalabanan sa kalibutankaron nalambutan sang pulong sang Dios sa nagkalain-lain nga paagi; pagpangwali, mga balasahon, Radio, television kag iban pa. Kon ini matuman na, Ang Anak sang Dios nga aton manluluwas Maabot na.

Mateo 24:12,14,29     12. Kag tungod sang pagdugang sang kalautan, ang gugma sang madamo nga mga tumuluo magalas-ay..

Yari kita karon sa pagkapukan moral, ang krimin nagadugang, pulo ka pilo labaw pa sa populasyon. Lapnagon kag labi nga nagalala ini. Gindumili-an sang mga tawo nga unodnon ang pagdamu sang kaputli kag kabalaan. Samtang nga aton nakit-an ang pgbu-ad sang sala kag kalautan nagapahinumdum lang nga yari na kita naglantaw sa katuman sang tagna, ang pagbalik ni Jesus malapit na.

Mateo 21:11 Nagsabat ang mga tawo nga kaupod ni Jesus, “Amo ini ang propeta nga si Jesus nga taga-Nazaret nga sakop sang Galilea.”

Sadto ang pusod sang linog kay matultulan pa, pero karon bisan diin nalang nga duug kg bisan ano oras.  Makaguluba nga mga linog labi nga nagadamu sa kada tu-ig, nagapakia nga ang kalibutan libog na kaayo nga daw hubol nagaduling-duling sa paglakat.

Tuman nga pagtim-ok sang populasyon. Subra 190,000 ka tawo ang naga-kalatawo kada-adlaw kag padayon ini nga nagatubo. Puno na ang kalibutan, paano pa bala mapakaon ang madamu nga mga baba? Bisan karon, laban ang natulog nga gutom samtang ang iban nga abunansya nagabalati-an tungod sa pagpatuyang.

Ang matu-od sina, nagaatubang kita sa daku nga gutom pangka libutanon, kaangy sa ginhambal ni Jesus nga ang mga kalamidad maglapnagon, trahedya labi nga maggadugang, pamalati-an sa mga tanum kag kasapatan kag bisan pasa mga katawhan. Ang mga insekto ang masami nga ginapasibangdan. May bag-o nga virus ang ginahimo kada-tu-ig, kag madamu ang nagapati nga Ang anti-bio-tech ang makabulong. Ini padayon nga nagaaway sa hunahuna.

Mateo 21:11,25-26 Kay sin-o bala naghalin ang awtoridad ni Juan sa pagbautiso, sa Dios bala ukon sa tawo?” Nagbinaisay sila kon ano ang ila isabat. Siling nila, “Kon magsiling kita nga halin sa Dios, masiling siya, ‘Ti ngaa wala kamo nagpati kay Juan?’ 26. Pero kon magsiling kita nga halin sa tawo, delikado kita sa mga tawo kay nagapati sila nga si Juan propeta sang Dios.”

Ini nga mga nasud kay libog kaayo karon, may mga PEACE AGREEMENTS naman, upod sa tanan nga mga pagpaninguha nga mapasiguro gid ang kalinong sa kada-pungsud pero, masami sila nagakapaslawan. Indi mahangppan kun paano hatagan sulosyon ang mga problema karon.

Mateo 24:6-7  . Makabati kamo sang mga gira nga malapit sa inyo kag makabalita kamo nga didto sa malayo nagagira man. Pero indi kamo magkahadlok. Kinahanglan gid nga matabo ini, pero indi pa ini ang katapusan. 7. Magailinaway ang mga nasyon kag magailinaway ang mga ginharian. May magaabot nga mga gutom kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar.

Ang amo nga generasyon lang makakia sang away pang kalibutan sa bisan diin nga duog.

Santiago 5:3-4,8. Ginatago lang ninyo ang inyo mga kuwarta kag indi man lang mapuslan. Sa ulihi nga mga inadlaw silutan kamo sa impyerno tungod sa inyo kuwarta nga wala ninyo paggamita sa kaayuhan. Kanugon lang sang inyo pagtipon kay ang kalibutan madali na lang matapos. 4. Pamatii ninyo ang mga reklamo sang mga tawo nga inyo ginpaobra sa inyo kaumahan pero wala ninyo pagsuhuli. Dapat ninyo mahibaluan nga ang mga paghibi sang inyo mga manug-ani nabatian sang Dios nga Makagagahom. 8. Gani magmainagwantahon man kamo. Indi kamo magdula sang inyo paglaom, kay madali na lang mag-abot ang Ginoo.

Ang pagtago sang maggad, ang inaway sang mga trabahanti batok sa amo, talandaan man sa pagbalik ni Kristo. Karon dalagku nga negosyo na pierdi, mga industria nga nagsira, mga inbistor nakawatan, mga consumidor ginapabug-atan sa kataason sang mga balaklon. Ini nagasugid nga malapit na ang pagbalik sang Ginoo.

2 Pedro 3:3-4 Una sa tanan, dapat ninyo mahibaluan nga sa katapusan nga mga inadlaw magaguwa ang mga manugyaguta nga magahimo sang bisan ano nga luyag nila. 4. Magasiling sila, “Indi bala nagpromisa si Cristo nga magabalik siya? Karon, diin na bala siya? Ang amon mga ginikanan nagkalamatay na, pero amo man gihapon ang kahimtangan sang tanan halin pa gid sang pagtuga sang kalibutan.”

Damu na gid kkaron ang mga mayubiton, nagayaguta sa mga nagahuna-huna nga si Jesus mabalik. Tungod kay maadugy na ang ilang paghulat apang wala gihapon, nagppati sila nga indi na matabo pa ang Iyang pag-abot. Kaangay sa panahon ni Noe, ang tanan daw sa amo lang man gihapon pero wala sila naghuna-huna nga ang tanan matabo.

Mateo 24:37-39          Kon ano ang ginhimo sang mga tawo sang tiyempo ni Noe amo man ang himuon sang mga tawo kon mag-abot na ako nga Anak sang Tawo. 38. Kay sa wala pa mag-abot ang grabe gid nga baha ang mga tawo wala na sing iban pa nga ginapinsar kundi magpangalipay. Sige lang ang ila kaon, inom, kag inasawahay hasta sa adlaw nga nagsulod si Noe sa barko. 39. Wala gid sila kahibalo kon ano ang matabo hasta nag-abot ang baha kag nagkalalumos sila tanan. Pareho man sini ang matabo kon ako nga Anak sang Tawo mag-abot na.

Genesis 6:5      Sang nakita sang Ginoo nga ang ginahimo sang mga tawo sa kalibutan puro na lang kalautan, kag ang ila ginahunahuna permi malain,

Ang mga tawo sa wala pa ang anaw, nagakabaalaka sa materyal nga mga butang. Nahigtan Sila sa ilang mga kalibutanong mga interes. Wala sila maghaatag sang paagtamud sa mga Paandam Mahitungod sa palaabutonnga kalaglagan. Ining mga malauton wala magtoo, nalingaw sila sa kalautan kag kaugalingon nga kalalipayan. Sila kaangay gid sa panahon nga aton nahamtangan karon.

2 Timoteo 3:1-3 Ang Katapusan nga mga Inadlaw Tandai ini: mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. 2. Kay ang mga tawo mangin maiyaiyahon, makikuwarta, tikalon, bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isigkatawo kag sa Dios, indi magpati sa ila mga ginikanan, indi mapinasalamaton, kag indi diosnon. 3. Luwas sina wala sila pasunaid sa ila isigkatawo; wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra; ginaguba nila ang dungog sang iban; indi sila makapugong sang ila kaugalingon, mapintas, kag kontra sa bisan ano nga maayo.

Amo ina ang 19 ka mga nagapanguna nga sala sa aton generasyon. Indi bala?

 1. “Mas gusto ang kinalipay sang sa paghigugma sa Dios” madamu ang nagasimba sa dios-dios sang kalingawan” sakalibutan sa du-og sang mga lalagawan.
 2. “Diosnon kon tan-awon, ero walay gahum sa kabuhi ang Pulong” damu sang mga naga-angkon nga Kristohanon apang walay pagbag-o ang kabuhi nga kalibutanon. Ang pulong nga natun-an kag ginatudlo wala makit-an sa kabuhi ang kabag-ohan.

Daniel 12:44    Pero Daniel, isira lang anay ini nga libro, kag indi lang anay pag-ipanugid ang mensahi sini hasta mag-abot ang katapusan. Samtang wala pa ini mapahayag, madamo ang magatinguha sa pag-intiendi sang mga nagakalatabo.”

Ang libro ni Daniel natakpan sulod sa ginatus ka mga tu-ig,  ang paghangup sini nga dinalan ginbuksan: “madamu ang mga nagtu-on pakadto pakari” kag “ang ti-on sang katapusan” agud nga ini mahangpan busa ang kahibalo nagdugang ky ang iyang propisiya ginpahayag.

Markus 13:29  Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo nga nagakalatabo na ini nga mga butang nga akon ginasugid sa inyo, mahibaluan ninyo nga madali na lang ako mag-abot.

Aton makita gikan sa pulong ni Jesus ag iban pa ng manunulat sa Biblia nga yari karon sa ti-on nga sa diin “ang pag-abot ni Kristo ginahulat. Ang mga talandaan maathag ang katapusan malapit na, apang wala kita sang angay nga kahadlukan kay ini nagapakita nga ang kaluwasan malapit na kag ang kabuhing dayon naandam na nga padya sa mga nagahulat sa IYA.

Abyan ko, walay duda ngasi jesusmabalik na sa indi madugay. Andamka na bala? Nakahimo kana bala sa pagpangandam? Ginhangyo mo na bala si Jesus nga Siya ang magagahum sa imo kabuhi? Ari ang padasig ni Jesus sa imo.

Mateo 24:44   Busa ikaw magpangandam na, kay ang pag-abot sang Anak sang tawo sa oras nga wala mo hunahunaa.

 

Review sheet: Talandaan sa ika-duhang pagbalik ni Kristo

Assignment:        basaha maayo ang bible lesson imbis ikaw magsabat sini

 1. Ano ang tama ka importante nga mga palamangkutanon sang mga disipulo ni Jesus? Mat.24:3
 2. Pwedi ta ayhan mahibaloan ang ti-on sapagbalik ni Kristo? Mat.24:36
 3. May iban bala nga paagi nga mabal an ta kon san-o ang iyang pagbalik? Mat. 24:32,33
 4. Ano ang mga talandaan nga nagasugud na ang katapusan? Mat.24:29
 5. Ano ang sunod nga matabo kon mawali na ang maayong balita? Mat. 24:14
 6. Ano ang mmangin Espirituhanon nga kahimtangan sa katapusang panag-on? Mat. 24:12
 7. Hinganli ang tatlo ka tanda sa Lucas 21:11:
 8. Ano ang mangin kahimtang sang mga nasud sa katapusang panag-on? Lucas 21:25
 9. Paano ginlaragway ang kabaskugon sang inaway sa katapusan? Mat. 24:6,7
 10. Ano ang mga gawi sang mga tawo sa katapusan nga panag-on? 2 Ped. 3;3-4
 11. Daw ano na kadali ang pagbalik ni Jesus kon ini magkalatabo na? Marcus 13:29
 12. Ano ang laygay ni Jesus? Mateo 24:44

 

Gusto mo man bala ma-andam sa pagbalik ni Jesus?_____________________

Ngaa?_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Clicky